งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Service Plan 5 สาขาหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Service Plan 5 สาขาหลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Service Plan 5 สาขาหลัก

2 สภาพปัญหา ผลการพัฒนา มาตรการ เป้าหมายบริการ เป้าหมายผลลัพธ์
5 สาขาหลัก สภาพปัญหา ผลการพัฒนา -อายุรกรรม Sepsisมีอัตราการเสียชีวิตสูง -ศัลยกรรมไม่มีการทำAppendectomyในรพ.ขนาดเล็ก -กุมารฯ รพ.ขนาดเล็กไม่สามารถดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจได้ - สูตินรีเวชฯ มีการผ่าตัด C/S จำนวนมากในรพ.ขนาดใหญ่ - ออร์โธฯไม่มีความมั่นใจในการดูแล Pt. Non displace fracture -รพ.ระดับA,Sทุกแห่งสามารถทำC/SและAppendectomyได้ -รพ.ระดับ M1(35แห่ง) สูติ รพ.M1สามารถทำผ่าตัด C/S ได้ 34 แห่ง ร้อยละ 97.14 Surg รพ.M1สามารถทำAppendectomyได้ 35แห่ง ร้อยละ 100 รพ.ระดับM2(87แห่ง) สูติ รพ.M2สามารถทำผ่าตัด C/S ได้ 77 แห่ง ร้อยละ 88.51 Surg รพ.M2สามารถทำAppendectomyได้ 73แห่ง ร้อยละ83.91 1. ลดความแออัดในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ(A,S) 2.เพิ่มศักยภาพการให้บริการใน 5สาขาหลักในหน่วยบริการที่เล็กลงตามความเหมาะสมของพื้นที่ 3.ลดการส่งต่อ และรับการส่งกลับ ในผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤติ มาตรการ เป้าหมายบริการ เป้าหมายผลลัพธ์ -รพ.ระดับ M1-M2 ทุกแห่งทำผ่าตัดคลอดElectiveและAppendectomyได้ -กระจายการผ่าตัดไส้ติ่งไปโรงพยาบาลเครือข่าย -ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในภาวะวิกฤติทางเดินหายใจ - รพ.ระดับ A,S,Mทุกแห่ง สามารถวินิจฉัยSepsisได้ถูกต้อง รวดเร็ว -รพ.ระดับM1-M2 ทุกแห่งสามารถทำผ่าตัดคลอดElectiveและ Appendectomy ได้ -รพ.ระดับ A,S,M สามารถให้การดูแลผู้ป่วยเด็กที่เกิดภาวะ แทรกซ้อนในภาวะวิกฤตทางเดินหายใจ -Pt.Sepsisได้รับการวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องรวดเร็วปลอดภัย -รพ.ขนาดเล็กมีการส่งต่อผู้ป่วย Non displace fracture ลดลง

3 Outcome indicator Decrease refer in from M2 to A,S,M1 30 %

4 Service indicators Appendectomy at M2 25 %
Caesarean section at M2 10 % Non-displaced Fracture care at M2 25 % Decrease refer in sepsis 30 % Decrease refer in pediatric respirator 30 %

5 มาตรการสำคัญ เพิ่มศักยภาพในการผ่าตัด appendectomy, Caesarean section
จัดทำ guideline ในการดูแลรักษา sepsis และ respirator care ในเด็ก

6 มาตรการสำคัญ appendectomy, Caesarean section
1. จัดอบรมและฝึกการทำหัตการ ให้ความรู้แก่แพทย์เพิ่มพูน ทักษะ 2.มีการจัดแพทย์จาก ร.พ.A,S ไปช่วยหมุนเวียน ช่วยทำ และ สอนหัตถการ 3.จัดจับคู่ รพ.พี่เลี้ยง 4.จัดระบบการรับปรึกษาอาจเป็น online consultation

7 มาตรการสำคัญ sepsis และ respirator care ในเด็ก
1. จัดอบรมและฝึกการทำหัตการ ให้ความรู้แก่แพทย์เพิ่มพูน ทักษะ 2. จัดทำ guidelines ในการดูแลผู้ป่วย sepsis และผู้ป่วยเด็ก on respirator 3. จัดจับคู่ ร.พ.พี่เลี้ยง 4. จัดระบบการรับปรึกษาอาจเป็น online consultation

8 การบริหารระบบ ( ตาม 6 Building Blocks)
สาขา การบริหารระบบ ( ตาม 6 Building Blocks) การจัดบริการสุขภาพ (Health Service Delivery) ระบบสารสนเทศ (Information system and sharing) กำลังคนด้านสุขภาพ (Health workforce) การเงินการคลังสาธารณสุข (Financing) ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ วัคซีน และ เทคโนโลยี การอภิบาลระบบสุขภาพ (Leadership and Governance) ตัวชี้วัด Outcome .ลดความแออัดใน ร.พ.A,S= refer in ลดลง 30 %) ข้อมูลจาก 43 แฟ้ม 1 งบประมาณ ค่าเสื่อมจากสปสช 2 งบประมาณประจำปี 3 งบเงินบำรุงโรงพยาบาล 1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการ คณะทำงานทั้งในระดับส่วนกลาง ระดับเขต ระดับจังหวัดและระดับ ร.พ.เพื่อประสานงานและดำเนินงาน 2 มีการประเมินผลอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน 3 มีการนำเสนอผลการดำเนินงานในการตรวจราชการ ตัวชี้วัด Service 1 Appendectomy ใน ร.พ. ตั้งแต่ M2 ลงไป Appendectomy ใน ร.พ. ตั้งแต่ M2 ลงไป 1 ศัลยแพทย์ หรือแพทย์ที่รับผ่าตัด 2 ศัลยแพทย์ เชี่ยวชาญใน รพศ รพท Operation room OR set 2 Caesarean section ใน ร.พ. ตั้งแต่ M2 ลงไป Caesarean section ใน ร.พ. ตั้งแต่ M2 ลงไป 1 สูติแพทย์ หรือแพทย์ที่รับผ่าตัดอย่างน้อย 2 สูติแพทย์ เชี่ยวชาญใน รพศ รพท 3 ให้การดูแลรักษา non displaced fracture ใน ร.พ.ตั้งแต่ M2 ลงไป ดูแลรักษา non displaced fracture ใน ร.พ.ตั้งแต่ M2 ลงไป 1 ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือแพทย์ที่รับผิดชอบ 2 ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เชี่ยวชาญใน รพศ รพท X-ray Online consultation


ดาวน์โหลด ppt Service Plan 5 สาขาหลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google