งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Free Powerpoint Templates Page 1 นพ. เกรียงศักดิ์ พิมพ์ดา ประธานคณะกรรมการฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Free Powerpoint Templates Page 1 นพ. เกรียงศักดิ์ พิมพ์ดา ประธานคณะกรรมการฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 นพ. เกรียงศักดิ์ พิมพ์ดา ประธานคณะกรรมการฯ

2 Free Powerpoint Templates Page 2 จำนวนและร้อยละผู้ป่วย Sepsis จำแนกตามจังหวัด เขตบริการสุขภาพที่ 8 ปี 2557

3 Free Powerpoint Templates Page 3 กลยุทธ์การดำเนินงาน ในปี 2558 1. ขยาย Node เครือข่าย รพ. ระดับ M1,M2 (18 แห่ง ) ในการรักษา Sepsis 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร (M1 – P) ในการคัดกรอง ดูแลรักษาและการส่งต่อ ผู้ป่วย 4. จัดระบบการสนับสนุน Drug & Equipment 3. พัฒนาระบบ สารสนเทศในการ จัดเก็บ บันทึก Feedback ข้อมูล ใน โปรแกรม Refer link 5. จัดให้มี ICU ในการ monitor ผู้ป่วย Sepsis (SICU) อัตราตาย ลดลง 10%

4 Free Powerpoint Templates Page 4 แผนพัฒนาปี 2558 โครงการ / กิจกรรม หลัก วัตถุประสงค์ /KPI เป้าหมาย จำนวนงบประมาณ / ระยะเวลาติดตาม / ผู้รับผิดชอบ 1. โครงการนิเทศ โรงพยาบาลแม่โซน เครือข่าย พัฒนาศักยภาพ Node เครือข่ายรพ. ระดับ M1,M2 รพ. ระดับ A S 7 แห่ง รพ. ระดับ M1 M2 รวม 18 แห่ง 250,000 บาทธ. ค.57- ก. ย.58 ประธาน / เลขาฯ คณะกก. ฯ 2. ประกวดการพัฒนา คุณภาพ Sepsis กระตุ้น ส่งเสริม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Benchmarking รพ. เขตบริการสุข ภาพที่ 8 จำนวน 88 แห่ง 210,000 บาทพ. ค. 58 คณะกก. ฯ 3. พัฒนาระบบ IT(Information Sepsis System) มีฐานข้อมูล Sepsis ในโปรแกรม Refer link รพ. เขตบริการสุข ภาพที่ 8 จำนวน 88 แห่ง 24,000 บาทธ. ค.57- ก. ย.58 นพ. ไพบูลย์ 4. ประชุมคณะ กก.Sepsis เขต 8 อัตราตายลดลง 1030 คน 16,000 บาทพ. ย.57, ก. พ.58 มิ. ย., ส. ค.58

5 Free Powerpoint Templates Page 5 จังหวัดจำนวน Node เป้าหมาย m1m2 (18 แห่ง ) จำนวน Node ที่สามารถรักษาจำนวนและ ร้อยละ Node ที่ต้องพัฒนา เป้าหมาย ปี 2558 อุดรธานี 5 1( กุมภวาปี ) 4 (80%)100% สกลนคร 3 2( สว่างฯ, วานรฯ ) 1(33%)100% เลย หนองคาย 3232 - 1( ท่าบ่อ ) 3(100%) 1(50%) 100% หนองบัวลำ ภู 2 1( ศรีบุญเรือง ) 1(50%)100% นครพนม 2 2( ศรีสงคราม ธาตุพนม ) -100% บึงกาฬ 1-1(100%)100%

6 Free Powerpoint Templates Page 6 Seven Building Blocks ระดับรพ. ASM1M2F2F3P 1.Health Service Delivery ช่องทางด่วน Fast Track Sepsis @ER Sepsis Intensive Care Unit ช่องทางด่วน Fast Track Sepsis @ER Sepsis Intensive Care Unit ช่องทางด่วน Fast Track Sepsis @ER Sepsis Intensive Care Unit ช่องทางด่วน Fast Track Sepsis @ER ระบบการคัด กรอง การวินิจฉัย เบื้องตัน ระบบการส่งต่อ 2.Health Work Force หลักสูตรอบรมการพยาบาลผู้ป่วย วิกฤต พัฒนาศักยภาพ ความรู้บุคลากรแพทย์ พยาบาล 3.Health Information System ระบบ Technology Data center ในฐานข้อมูลโปรแกรม Refer link 4.Technology Equipment & Medicine รายการยา ATB,LAB อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ในโรงพยาบาลแต่ละระดับ 5.Health System Financing งบประมาณจากเขตบริการสุขภาพที่ 8 6.Leadership & Governance แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการโรคติดเชื้อ (Sepsis) ระดับเขต / ระดับจังหวัด ( สสจ ) ดำเนินงานและนิเทศติดตาม ความก้าวหน้า 7.Community or Other Stakeholder Participation อสม. รพสต. องค์กรท้องถิ่น

7 Free Powerpoint Templates Page 7 ผลการดำเนินงาน (Project timeline) ลำดับโครงการตัวชี้วัด / เป้าหมาย ผู้รับผิดชอ บ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2558 ระยะเวลา ติดตาม หมาย เหตุ กพมีค เม ย พค มิย กคสคกย 1 โครงการนิเทศ โรงพยาบาล Node sepsis M1M2 - มีช่องทางด่วน Fast Track Sepsis @Er ใน รพ.M1M2 18 แห่ง 100% - Node รักษา Sepsis - มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้การดูแล รักษา Sepsis นพ. เกรียง ศักดิ์ / ปาริชาต / คณะกรรม การ Sepsis ระดับเขต ก. ย.58 อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ

8 Free Powerpoint Templates Page 8 ผลการดำเนินงาน (Project timeline) ลำดับโครงการตัวชี้วัด / เป้าหมาย ผู้รับผิดชอ บ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2558 ระยะเวลา ติดตาม หมาย เหตุ กพมีค เม ย พค มิย กคสคกย 2 ประกวดการ พัฒนาคุณภาพ Sepsis Good/Best practice ใน โรงพยาบาลระดับ M1M2 คณะกรรม การ Sepsis ระดับเขต / จังหวัด พ. ค. 58 3 โครงการ พัฒนาระบบ IT มีฐานข้อมูล Sepsis ใน โปรแกรม Refer link นพ. ไพบูลย์ก. ย.58

9 Free Powerpoint Templates Page 9 ผลการดำเนินงาน (Project timeline) ลำดับโครงการตัวชี้วัด / เป้าหมาย ผู้รับผิดชอ บ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2558 ระยะเวล าติดตาม หมาย เหตุ กพมีค เม ย พค มิย กคสคกย 4 โครงการ ประชุม คณะกรรมการ Sepsis สัญจร ( อุดรธานี หนองคาย นครพนม สกลนคร ) อัตราตายลดลง 10 เลขาฯคณะ กรรม การ Sepsis ระดับเขต / จังหวัด ก. ย.58 เดือน พย. เสร็จ สิ้นแล้ว กพ. ไม่ เป็นตาม กำหนด

10 Free Powerpoint Templates Page 10 แผนสนับสนุนงบลงทุนตาม Service Plan สาขาโรคติด เชื้อ ( ปี 2559-2563) รายการ ครุภัณฑ์ ASM1M2F1F2F3PTotal ราคาต่อ หน่วย Lab: Blood lactate strip 25216----254,000 รวม 100,000 บาท Transfer ventilator : Oxylog 3000 plus/Halmint on C2 (Pressure control) 25216----25130,000 รวม 3,250,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt Free Powerpoint Templates Page 1 นพ. เกรียงศักดิ์ พิมพ์ดา ประธานคณะกรรมการฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google