งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ภก.กิตติศักดิ์ ไท้ทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ภก.กิตติศักดิ์ ไท้ทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ภก.กิตติศักดิ์ ไท้ทอง
(ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการนำร่อง พัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์ เป็นเครือข่ายจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ภก.กิตติศักดิ์ ไท้ทอง

2 ต้นทุนเดิม........ของสกลนคร รพช. 17 แห่ง รพ.ทั่วไป 1 แห่ง
มีการจัดซื้อยาตามนโยบาย “Good Health at Low Cost” ตลอดมา คณะกรรมการ PTC ระดับจังหวัด มีแพทย์เฉพาะทาง ทันตแพทย์ พยาบาล เป็นกรรมการและ เภสัชกร เลขานุการ มีการประชุม หารือ อย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กรอบบัญชียาของจังหวัด เริ่มใช้ปี 2547โดย ใช้กรอบบัญชียาของโรงพยาบาลสกลนครเป็นกรอบใหญ่ ซึ่ง ยาของ รพช.จะต้องอยู่ในกรอบบัญชีนี้

3 รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ รพ. ทั่วไป(รพ
รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ รพ. ทั่วไป(รพ.สกลนคร) (ตามเกณฑ์Good Health at Low Cost) Ratio ED = %

4 รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ รพช
รายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ รพช.17 แห่ง (ตามเกณฑ์Good Health at Low Cost) Ratio ED = %

5 กรอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
หลังดำเนินการ ดำเนินการ ก่อนดำเนินการ

6 ระยะก่อนการดำเนินงาน (1st stage)
กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด ทบทวน(Review) PTC ของจังหวัด และ สถานบริการ กรอบบัญชียาจังหวัด และ สถานบริการทุกระดับ สิงหาคม 2550 PTC จังหวัดสกลนครและสถานบริการทุกระดับและมีการทำงานเป็นสหวิชาชีพ สถานบริการทุกแห่งมีรายการยาอยู่ในกรอบบัญชียาจังหวัดสกลนคร รพช.ทุกแห่งมียาEDไม่น้อยกว่า 90% ประเมินก่อน(Pre-test) สำรวจสถานการณ์คุณภาพระบบยา ของสถานบริการตามแบบฟอร์ม สถานบริการมีความพร้อมในการพัฒนาการบริหารเวชภัณฑ์เป็นเครือข่ายจังหวัด

7 ระยะก่อนการดำเนินงาน (1st stage)
กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด 3.กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารเวชภัณฑ์เครือข่ายจังหวัดสกลนคร กันยายน 2550 มีการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข กำหนดยุทธศาสตร์และกลวิธีในการดำเนินงาน 4.จัดทำโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรจาก สปสช. อย. และกรมวิทย์ กันยายน

8 ระยะดำเนินงาน (2ndstage)
กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด 5.ประชุมสัมมนา -ชี้แจงความสำคัญและปรัชญาในการจัดทำบัญชียาED และ 2550 -กำหนดรูปแบบการบริหารเวชภัณฑ์ของจังหวัดสกลนคร - การจัดซื้อยาร่วม -การจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม -การจัดระบบการส่งต่อยา ตุลาคม 2550 มูลค่าการใช้ยาNED ลดลง จากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 5% มูลค่าการจัดซื้อร่วมไม่น้อยกว่า20% มูลค่าการจัดซื้อยาจากGPOไม่น้อยกว่า 40% สถานบริการมีการจัดซื้อยาจากGPO ด้วยวิธี VMI 100%

9 ระยะดำเนินงาน (2ndstage)
กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด 6. ประชุมคณะกรรมการ PTC จังหวัด PTC สถานบริการ ตุลาคม 2550 – กันยายน 2551 มีการปรับปรุงกรอบบัญชียาจังหวัดสกลนครอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี มีการปรับปรุงกรอบบัญชียาสถานบริการอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

10 ระยะหลังดำเนินงาน (3rdstage)
กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด 7.ประเมินสถานการณ์คุณภาพระบบยาของสถานบริการด้วยแบบสำรวจ สถานการณ์คุณภาพระบบยาสำหรับเครือข่ายระดับจังหวัด (หลังดำเนินการ) สิงหาคม - เกิดเครือข่ายบริหารเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด - สถานบริการทุกระดับมีบัญชียาตามกรอบบัญชียาจังหวัดสกลนคร - โรงพยาบาลชุมชนมีรายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 - สถานีอนามัยและ PCU ทุกระดับมีรายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติทั้งหมด

11 งบประมาณ กิจกรรม ประชุม PTC จังหวัด สกลนคร
360,000 บาท( 18 รพ x 20,000 บาท) กิจกรรม ศึกษาดูงาน ประชุม PTC จังหวัด สกลนคร ประชุมชี้แจงแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2551 (ผู้บริหารสาธารณสุข ได้แก่ ผอ.โรงพยาบาล และ สสอ. ทุกแห่ง) ประชุมวิชาการเกี่ยวกับบัญชียาหลักแห่งชาติและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

12 ขอบคุณครับ..


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ภก.กิตติศักดิ์ ไท้ทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google