งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพปัญหา / สาเหตุของปัญหา กระบวนการวางแผน/แนวทางการพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพปัญหา / สาเหตุของปัญหา กระบวนการวางแผน/แนวทางการพัฒนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพปัญหา / สาเหตุของปัญหา กระบวนการวางแผน/แนวทางการพัฒนา
หัวข้อ (ตัวอย่าง) ประเด็นการตรวจที่มุ่งเน้น ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน 15. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ เท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 31 29.45 (เทียบเป้าหมาย 114/387) สภาพปัญหา / สาเหตุของปัญหา กระบวนการวางแผน/แนวทางการพัฒนา 1.ไม่มีจิตแพทย์ 1. ออกหน่วย Moblie clinic ร่วมกับ สสจ.สุราษฎร์) 2. อบรมพยาบาลและแพทย์โรงพยาบาลชุมชน 3. ส่งแพทย์เรียนต่อเฉพาะทางด้านจิตเวช 4. ส่งพยาบาลอบรมหลักสูตรการพยาบาล สุขภาพจิต 4 เดือน

2 อื่น ๆ ที่จะนำเสนอ และภาพประกอบ สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง
ปัญหาเชิงนโยบาย ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง 1.ไม่มีจิตแพทย์ 1. ออกหน่วย Moblie clinic ร่วมกับ สสจ.สุราษฎร์) 2. อบรมพยาบาลและแพทย์โรงพยาบาลชุมชน 3. ส่งแพทย์เรียนต่อเฉพาะทางด้านจิตเวช 4. ส่งพยาบาลอบรมหลักสูตรการพยาบาล สุขภาพจิต 4 เดือน อื่น ๆ ที่จะนำเสนอ และภาพประกอบ

3 รูปภาพประกอบ

4 การเข้าถึงบริการ 12.ลดความแออัดและเวลารอคอย แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน 12.ลดความแออัดและเวลารอคอย 12.1 โรงพยาบาลระดับ S มีอัตราครองเตียงไม่เกินร้อยละ 85 85 87.35 แนวทางการพัฒนา สภาพปัญหา/สาเหตุ 1.จำนวนผู้ป่วยไทย/ต่างด้าว 2.การส่งต่อจาก รพช. 1.จัดแพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว บริการ รักษาพยาบาลในศูนย์สุขภาพชุมชน เมือง หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 เพิ่มขีดความสามารถ รพ.ชุมขน 3.ปรับปรุงระบบนัดคลินิกต่างๆ 4.Consult ด้วยระบบ Skype ในสถานบริการทุก 5.ส่งต่อผู้ป่วยที่พ้นภาวะวิกฤติให้ รพช.ดูแลต่อเนื่อง เช่นผู้ป่วยกระดูกหัก ที่ต้อง On Skin traction ให้โรงพยาบาลชุมชน ส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังดูแลต่อเนื่องในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6.เพิ่มทักษะแพทย์ พยาบาลใน รพช.ในการดูผู้ป่วยจากการส่งต่อของ รพท. 7.จัดตั้งหอผู้ป่วยในและห้องพิเศษสำหรับแรงงานต่างด้าว

5 กระบวนการพัฒนาต่อเนื่อง ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
การเข้าถึงบริการ ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์ (2 ตัวชี้วัด) ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน กระบวนการพัฒนาต่อเนื่อง 11. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน 16 16.59 1.อบรมการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์ การแพทย์แผนไทยในกลุ่มวัยต่าง 2.สำรวจข้อมูลกลุ่มวัย 3.จัดบริการตามกลุ่มวัย(จนท./อสม.) 4.OPD แพทย์แผนไทยใน รพ. 13. จำนวนการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขต บริการ ลดลงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 63.63 1.พัฒนาระบบการประเมินคัดกรอง 2.จัดทำ Fast track ในกลุ่มโรคส่งต่อ ที่เป็นปัญหาสำคัญ 3.ใช้ระบบ พบส. เป็นเครื่องมือการพัฒนา 4.จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 5.เพิ่มขีดความสามารถของสถานบริการ

6


ดาวน์โหลด ppt สภาพปัญหา / สาเหตุของปัญหา กระบวนการวางแผน/แนวทางการพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google