งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
VISION “ประชาชนจะเข้าถึงบริการที่ได้ มาตรฐาน โดยเครือข่าย บริการเชื่อมโยงที่ไร้รอยต่อ สามารถบริการเบ็ดเสร็จภายใน เครือข่ายบริการ” นพ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2

3 ระดับ จำนวน รวม รพศ. ( A ) 33 ระดับ ตติยภูมิ 113 แห่ง รพท. ( S ) 48
รพท.ขนาดเล็ก ( M 1) 35 รพช.แม่ข่าย ( M 2) 91 ระดับทุติยภูมิ 774 แห่ง รพช.ขนาดใหญ่ ( F1 ) 73 รพช.ขนาดกลาง ( F2 ) 518 รพช.ขนาดเล็ก (F3 ) รพช.สร้างใหม่ 57 ศสม. 226 ระดับปฐมภูมิ 10,174 แห่ง รพ.สต 9750 สสช 198

4 เป้าหมาย ลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย มาตรฐานการบริการ เข้าถึงบริการ
ลดค่าใช้จ่าย

5 กลยุทธ์ในการดำเนินการ
3 Approach 1. เครือข่ายมาตรฐาน 2. ระบบการบริการที่มี ประสิทธิภาพ 3. โรคที่เป็นปัญหา

6 เป้าหมายของกระทรวง 10 สาขา
1. หัวใจและหลอดเลือด 2. มะเร็ง 3. อุบัติเหตุ บรรลุ KPI 10 สาขา 4.ทารกแรกเกิด 5. จิตเวช 6. ตาและไต 7. 5 สาขา 8. ทันตกรรม 9. บริการปฐมภูมิทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม 10. NCD 1. การพัฒนาตามเกณฑ์ขีดความสามารถ ระบบบริการคุณภาพ Back Bone 2. การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาโรค/ภาวะ ที่เป็นปัญหาสุขภาพ 3. การพัฒนาบริหารจัดการประสิทธิภาพ 4. ระบบการสนับสนุนทรัพยากร นโยบาย สบรส. กรมต่างๆ นอก สธ. การเมือง สนับสนุน

7 กลยุทธ์ในการดำเนินการ
1. การบริหารจัดการ 2. พบส. 1 3. HR 4. Investment การ ลงทุน 2

8 การดำเนินการของ 12 เครือข่าย
1. ตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการของเครือข่าย คณะกรรมการบริหารเครือข่าย คณะกรรมการจัดทำแผน 10 สาขา 2. กำหนดระดับของสถาน บริการในเครือข่าย 3. ทำแผนพัฒนาเครือข่าย

9 การกำกับติดตามและประเมินผล
เกิดการพัฒนาระบบบริการที่มี ประสิทธิภาพ ระบบการดูแลผู้ป่วยหัวใจ STEMI ระบบการผ่าตัด Open Heart ระบบการดูแลผู้ป่วย อุบัติเหตุ ระบบการดูแล Appendectomy ฯลฯ

10 การสนับสนุนเครือข่ายในการจัดทำแผน
เอกสารการจัดระดับสถานบริการ เอกสารกรอบการดำเนินการ 10 สาขา การชี้แจงเครือข่าย 12 เครือข่ายในการจัดทำแผน Time Line แผนการดำเนินการ

11

12 Time Line ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลา 1. ชี้แจงการจัดทำแผนฯ 22 พย.55 2.
12 เครือข่ายจัดทำแผน พย.55 – 14 ธค.55 3. คณะกรรมการระดับกระทรวงพิจารณาแผน 1 (บริหารจัดการ,พบส) 28ธค.55 4. เสนอผู้บริหาร มค.56 5. ประกาศใช้แผน1 6. ดำเนินการจัดทำแผน2 (HR, Investment) กพ.56


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google