งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตัวชี้วัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเด็น / ตัวชี้วัดผลงาน 1. การกำกับดูแลคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตัวชี้วัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเด็น / ตัวชี้วัดผลงาน 1. การกำกับดูแลคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตัวชี้วัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเด็น / ตัวชี้วัดผลงาน 1. การกำกับดูแลคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะ บรรจุที่ปิดสนิท, น้ำแข็งบริโภค 1.1 ร้อยละของสถานที่ ผลิตน้ำบริโภคและน้ำแข็ง บริโภคได้มาตรฐาน ( ร้อย ละ 100) อยู่ในช่วงกำลัง ดำเนินงาน ม. ค – มิ. ย.59 และกำหนด แผนปฏิบัติการดังนี้ 1. ประชุมผู้ประกอบการ ที่ตกมาตรฐานและราย ใหม่ ก. พ.59 2. ออกตรวจ ม. ค.- มิ. ย.59 3. ประสานพื้นที่จัดหา ชุด si2 และวางแผน เก็บตัวอย่างตรวจจาก ร้านจำหน่าย ม. ค. – มี. ค.59 1.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์ น้ำบริโภคและน้ำแข็ง บริโภคได้คุณภาพ ( ร้อยละ 100) 1.3 ร้อยละของน้ำบริโภค และน้ำแข็งบริโภค ณ สถานที่จำหน่าย ได้ มาตรฐาน ( ร้อยละ 80)

3 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตัวชี้วัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตัวชี้วัดผลงาน 2. การกำกับดูแลคุณภาพ มาตรฐานและ ความปลอดภัยของนมโรงเรียน 2.1 ร้อยละของสถานที่ผลิต นมโรงเรียนได้มาตรฐาน ( ร้อยละ 100) 100% ผ่าน มาตรฐาน 1 แห่ง 2.2 ร้อยละของผลิตภัณฑ์ นมโรงเรียน ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด ( ร้อยละ 100) 100% ผ่าน มาตรฐาน 2 ชนิด (UHT, พาสเจอไรส์ ) 2.3 ร้อยละของโรงเรียน ผ่านมาตรฐานการจัดการ การเก็บรักษาตามระบบ Cold chain และความ ปลอดภัยนมโรงเรียน ( ร้อย ละ 100) อยู่ในช่วงดำเนินงาน ( นำร่องในปี 2559 อย่างน้อย อำเภอละ 1 แห่งรวม 11 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบ

4 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตัวชี้วัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตัวชี้วัดผลงาน 3. การจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และบริการสุขภาพผิดกฎหมาย ร้อยละของโฆษณาด้าน สุขภาพที่ผิดกฎหมาย ได้รับการจัดการ ( ร้อยละ 100) อยู่ระหว่างดำเนินการ 4. การดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคของจังหวัด มีการดำเนินการตามแผน คบส. จังหวัดและ คณะกรรมการเป็นกลไก หลักในการดำเนินงาน คบส. ของจังหวัด มีคณะกรรมการ, อนุกรรมการ / มีสรุป ทบทวนผลการ ดำเนินงาน 58/ มี แนวทางการแก้ไข ปัญหาและแผนงานการ พัฒนา 59/ ผลการ ดำเนินงานอยู่ระหว่าง ดำเนินการ

5 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตัวชี้วัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตัวชี้วัดผลงาน 5. คลินิกเวชกรรมที่ให้บริการด้านเสริมความงาม ได้รับการเฝ้าระวังและสถานพยาบาลที่ กระทำผิด กฎหมายได้รับการดำเนินการตามกฎหมาย 5.1 ร้อยละของคลินิกเวช กรรมที่ให้บริการด้านเสริม ความงาม ได้รับการเฝ้าระวัง และตรวจมาตรฐานตามที่ กฎหมายกำหนด ( ร้อยละ 100) ร้อยละ 100 (2 แห่ง ) 5.2 ร้อยละของเรื่องร้องเรียน สถานพยาบาลที่กระทำผิด กฎหมายได้รับการดำเนินการ ตามกฎหมาย ( ร้อยละ 100) ไม่มี

6 6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ๑. น้ำบริโภคและการน้ำแข็ง ส่วนกลางไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบ การในการตรวจ ณ สถานที่ จำหน่ายที่ชัดเจน ๒. นมโรงเรียน ยังขาดนโยบายระดับประเทศที่ต้องให้ทุก ภาคส่วน คือเขตพื้นที่การศึกษา ท้องถิ่น ปศุสัตว์ ผู้ผลิต ผู้ขนส่งให้ความสำคัญในการ จัดการความปลอดภัยนมโรงเรียน ระบบ cold chain ร่วมกันและ ขาดงบในการตรวจ วิเคราะห์นมโรงเรียน ๓. อย. ควรประสานงานกับ กสทช. เพื่อให้สถานีวิทยุแต่ละ จังหวัดอัดเทปรายการเก็บรักษาไว้ และมอบให้สสจ. แต่ละจังหวัดเป็นผู้ตรวจ ๔. ให้มีตำแหน่งนักกฎหมายประจำกลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค นวัตกรรม ๑. การตรวจนมโรงเรียนร่วมกับกิจกรรมอย. น้อย โดยให้ บันทึกกราฟอุณหภูมิโดยนักเรียน ๒. โฆษณา สสจ. จัดทำข้อตกลง mou ร่วมกัน ระหว่าง สถานีวิทยุให้มีการโฆษณาที่ถูก กฎหมายเท่านั้น ๓. การกำหนดงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นภาระงานหลักลงใน เกณฑ์เภสัชปฐมภูมิในรพสต. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ๑. น้ำบริโภคและการน้ำแข็ง ส่วนกลางไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบ การในการตรวจ ณ สถานที่ จำหน่ายที่ชัดเจน ๒. นมโรงเรียน ยังขาดนโยบายระดับประเทศที่ต้องให้ทุก ภาคส่วน คือเขตพื้นที่การศึกษา ท้องถิ่น ปศุสัตว์ ผู้ผลิต ผู้ขนส่งให้ความสำคัญในการ จัดการความปลอดภัยนมโรงเรียน ระบบ cold chain ร่วมกันและ ขาดงบในการตรวจ วิเคราะห์นมโรงเรียน ๓. อย. ควรประสานงานกับ กสทช. เพื่อให้สถานีวิทยุแต่ละ จังหวัดอัดเทปรายการเก็บรักษาไว้ และมอบให้สสจ. แต่ละจังหวัดเป็นผู้ตรวจ ๔. ให้มีตำแหน่งนักกฎหมายประจำกลุ่มงานคุ้มครอง ผู้บริโภค นวัตกรรม ๑. การตรวจนมโรงเรียนร่วมกับกิจกรรมอย. น้อย โดยให้ บันทึกกราฟอุณหภูมิโดยนักเรียน ๒. โฆษณา สสจ. จัดทำข้อตกลง mou ร่วมกัน ระหว่าง สถานีวิทยุให้มีการโฆษณาที่ถูก กฎหมายเท่านั้น ๓. การกำหนดงานคุ้มครองผู้บริโภคเป็นภาระงานหลักลงใน เกณฑ์เภสัชปฐมภูมิในรพสต.

7 การดำเนินการทางกฎหมาย รายการ / จำนวนคดี ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 อาหาร ( อาหาร ผิด มาตรฐาน ) ปรับ 12 ราย ปรับ 15 ราย ปรับ 6 ราย - ยา ( ไม่จัดทำ บัญชี ) ปรับ 1 ราย ปรับ 1 ราย ปรับ 16 ราย พัก ใบอนุญาต 1 ราย ( ยา แก้ไอ ) เครื่องสำอ าง ( ต้องห้าม ) - 6 ตย. ( แจ้ง ตักเตือ น ) ปรับ 4 ราย ฟ้อง ศาล 2 ราย - 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลด ppt 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตัวชี้วัดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการ อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประเด็น / ตัวชี้วัดผลงาน 1. การกำกับดูแลคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google