งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะที่ 3 การพัฒนาระบบ บริหารจัดการ ประเด็น การพัฒนาบุคลากร ประเด็น ตรวจราชการ ขั้นต อน ที่ 1 ขั้นต อน ที่ 2 ขั้นต อน ที่ 3 ขั้นต อน ที่ 4 ขั้นต อน ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะที่ 3 การพัฒนาระบบ บริหารจัดการ ประเด็น การพัฒนาบุคลากร ประเด็น ตรวจราชการ ขั้นต อน ที่ 1 ขั้นต อน ที่ 2 ขั้นต อน ที่ 3 ขั้นต อน ที่ 4 ขั้นต อน ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะที่ 3 การพัฒนาระบบ บริหารจัดการ ประเด็น การพัฒนาบุคลากร ประเด็น ตรวจราชการ ขั้นต อน ที่ 1 ขั้นต อน ที่ 2 ขั้นต อน ที่ 3 ขั้นต อน ที่ 4 ขั้นต อน ที่ 5 1 การจัดทำแผนโดยมีส่วนร่วม จากพื้นที่ ครอบคลุมปัญหาทั้ง บริหาร บริการ และสนับสนุน 2 กลไกและระบบสนับสนุนที่ ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรมี ประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3 การกำกับ ติดตามการบริหาร จัดการการพัฒนาบุคลากรของ จังหวัด

2 ประเด็น ตรวจ ราชการ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำ แผนโดยมี ส่วนร่วมจาก พื้นที่ ครอบคลุม ปัญหาทั้ง บริหาร บริการ และสนับสนุน - มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ พัฒนาบุคลากรซึ่ง มีองค์ประกอบจาก หน่วยงานทุกระดับ ภายในจังหวัด แต่ ไม่ครอบคลุมหน่วย วิชาการ - มีการทำ SWOT Analysis ใน ภาพรวมของ สสจ. พัทลุง - ไม่มีการวิเคราะห์ Need Assessment อย่างเป็นระบบแต่ มีการประชุม วิเคราะห์หาส่วน ขาดในการพัฒนา บุคลากร

3 ประเด็น ตรวจ ราชการ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำ แผนโดยมี ส่วนร่วมจาก พื้นที่ ครอบคลุม ปัญหาทั้ง บริหาร บริการ และสนับสนุน - มีแผนพัฒนา บุคลากรตาม Service plan และ นอกเหนือจาก Service plan ตาม สายวิชาชีพ - แผนพัฒนา บุคลากร ครอบคลุม สถานบริการ ทุกระดับและ ทุก กลุ่มเป้าหมาย - ดำเนินการ พัฒนา บุคลากรโดย การส่ง พยาบาลไป อบรมเวช ปฏิบัติทางตาที่ มอ. แล้ว จำนวน 3 คน จาก รพ. พัทลุง รพ. เขาชัยสน และรพ. ป่า พะยอม

4 ปัญหา / อุปสรรคที่พบ ไม่มีแผนจัดสรรงบประมาณพัฒนา บุคลากรตามความต้องการของ หน่วยงาน ไม่มีแผนการโครงการ / หลักสูตร ฝึกอบรมที่ใช้วิทยากรของจังหวัดใน การดำเนินการ

5 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ โอกาสพัฒนา ควรดำเนินงานอย่างเป็นระบบและ มีกลไกที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้การ พัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ กำหนด ควรมีแผนการโครงการ / หลักสูตร ฝึกอบรมที่ใช้วิทยากรของจังหวัด ในการดำเนินการ

6 คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ประเด็น หน่วยงานคุณธรรม ระดับ ความ สำเร็จ ผลการดำเนินการ ระดับ 1 ประชุมชี้แจงนโยบายพร้อมกำหนดจุดร่วมที่ บุคลากรตกลงเป็นข้อปฏิบัติในการนำไป พัฒนาโรงพยาบาลคุณธรรม / หน่วยงาน คุณธรรม ระดับ 2 ระดับ 1 + แต่งตั้งกรรมการดำเนินการและ จัดทำแผนพัฒนา “ โรงพยาบาลคุณธรรม / หน่วยงานคุณธรรม ” ระดับ 3 ระดับ 2 + ดำเนินการตามแผนฯ ระดับ 4 ระดับ 3 + รายงานสรุปผลการดำเนินการ ตามแผนฯ ระดับ 5 ระดับ 4 + วิเคราะห์ผลการดำเนินการ และมี การพัฒนาต่อยอด

7 ปัญหา / อุปสรรคที่พบ อยู่ในระหว่างการดำเนินงานการหา ประเด็นคุณธรรมร่วม ได้รับความร่วมมือในการส่งคืนข้อมูล กลับตามกำหนดเพียง 1 แห่งจากจำนวน 22 หน่วยงาน อยู่ในระหว่างการติดตาม

8 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ โอกาสพัฒนา ควรเร่งติดตามและควรมี คณะกรรมการในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาเป็นหน่วยงาน คุณธรรม / โรงพยาบาลคุณธรรม อย่างเป็นรูปธรรม


ดาวน์โหลด ppt คณะที่ 3 การพัฒนาระบบ บริหารจัดการ ประเด็น การพัฒนาบุคลากร ประเด็น ตรวจราชการ ขั้นต อน ที่ 1 ขั้นต อน ที่ 2 ขั้นต อน ที่ 3 ขั้นต อน ที่ 4 ขั้นต อน ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google