งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

2 วัตถุประสงค์โครงการ เด็กที่เกิดปี ๒๕๕๘ ทุกคน ได้รับการเฝ้าระวัง และติดตามพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามวัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คัดกรอง ส่งเสริม กระตุ้นพัฒนาการ และส่งต่อ บูรณาการงานส่งเสริมพัฒนาการ ให้เป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ

3

4 R8WAY Teleconference : 2 มีนาคม58 อบรมครู ก. 11-12 มีนาคม 58
อบรมครู ข. สัปดาห์ที่ 3-4 เดือนมีนาคม Implementation เมษายน 58

5 การให้บริการ : Service
กลุ่มปกติ  เล่มขาว จนท.ตรวจพัฒนาการช่วงอายุ 9, 18, 30, 42 เดือน (Screening) อสม. ผู้ปกครอง ตรวจพัฒนาการช่วงอายุ 2, 4, 6, 8, 12, 15, 17, 24, 29, 36, 41, 48, 54, 56, 60 เดือน (Surveillance) กลุ่มเสี่ยง BA, LBW  เล่มเขียว นัดตามอาการเด็ก ดูแลที่ รพช. รพท. รพศ.

6 การกำกับดำเนินงาน : Monitoring
43 แฟ้ม (สมวัย/ไม่สมวัย) TCDIP DAIM/DSPM รายงานผลทุก 3 เดือน ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ความครอบคลุมการใช้เครื่องมือ คุณภาพ (สมวัย/ไม่สมวัย) Service plan สาขากุมารฯ

7 การประเมินผล : Evaluation
Internal survey : ปีละ 1 ครั้ง External survey : 1 ครั้ง โดย ระดับเขต  ผู้ตรวจ ระดับจังหวัด  สสจ./ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม ระดับอำเภอ  สสอ./ พยาบาลเวชปฏิบัติ

8 แผนปฏิบัติการแต่ละจังหวัด
ประชุมชี้แจงแต่ละอำเภอ วันที่ แผนการอบรม ระดับ รพช. รพสต. วันที่ Implementation วันที่ ผู้บริหารจัดการ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google