งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานต่อเนื่องของ service plan

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานต่อเนื่องของ service plan"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานต่อเนื่องของ service plan
เดือน มีนาคม – เมษายน 2558

2 1.สาขาหัวใจ และหลอดเลือด
กิจกรรม 1.ติดตามและเมินผลโครงการ การอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเดือน มิ.ย.58โดยมีการประเมินทุกหน่วยงาน 2.พัฒนาระบบส่งต่อ  โดยส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เพื่อทำPCI ตามเวลาที่กำหนด

3 2.สาขาทารกแรกเกิด กิจกรรม
1.ส่งพยาบาลเข้าร่วมอบรมวิกฤตเด็กอีก 2 คนที่สถาบันเด็กราชินี (15 พ.ค.58,18 พ.ค.58)

4 3. 5 สาขาหลัก กิจกรรม 1. เปิด  Semi Pediatric Intensive Care Unit  จำนวน 2 เตียง เมื่อ ม.ค.58 –เม.ย.58 มีผู้ป่วยเด็ก 9 ราย พบว่าอัตราการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติลดลง คิดเป็นร้อยละ 90 มีค่า Sum Adj.RW 31.5 คิดเป็นจำนวนเงิน 472,500 บาท (1 RW = 15,000) 2.โครงการสัญจรที่จะลงไปในชุมชนยังไม่ได้ลง  เนื่องจากรองบประมาณ 3.มีการทำ  CPG เรื่อง การรักษาภาวะกระดูกไหปลาร้าหัก เสร็จเรียบร้อย จะมีการชี้แจง เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันอีกครั้ง 4.มีการวางแผนที่จะจัดตั้ง  ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลสตูล และทุกหน่วยบริการ หน่วยบริการที่จะทำต่อไป คือโรงพยาบาลท่าแพ

5 4.สาขามะเร็ง กิจกรรม 1.จัดอบรม เรื่อง palliative care พ.ค.58, มิ.ย.58 2.คัดกรองผู้ป่วย มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกร่วมกับการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

6 5.สาขาไต กิจกรรม 1. วันที่ 6 มี.ค. 58 จัดประชุมร่วมกับ  สปสช. กลุ่มเป้าหมาย เป็น แพทย์ พยาบาล ผู้รับผิดชอบงานในคลินิกโรคเรื้อรัง ใน รพ. ระดับ A S M1 M2 F1-F3 เพื่อชี้แจงนโยบายและแผนกลยุทธ์ระดับเขต

7 6.สาขาตา กิจกรรม 1.โครงการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี คัดกรองได้ร้อยละ 90.2 2. วันที่ 1 พ.ค.58 ทำการตรวจและนัดผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม

8 7. สาขา NCD กิจกรรม 1. มีการวางแผนจะจัด  พื้นที่ดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง  โดยใช้ชื่อว่า (stroke corner) ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลสตูล และส่งพยาบาลวิชาชีพไปอบรมจำนวน 7 คน 2.พัฒนาศักยภาพพยาบาลในการใช้เครื่อง spirometer ไปอบรม พ.ค.58 3.มหกรรมการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จัดทำไปเมื่อ มีนาคม 2558 4.การคัดกรองผู้ป่วยโรคโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยอายุ มากกว่า 15 ปีคัดกรองได้มากกว่า ร้อยละ 90 4.ประเมิน NCD คุณภาพ ในรพสต.ทุกโรงพยาบาล จัดทำไป วันที่ 24 มี.ค. 58 ซึ่งผ่านเกณฑ์ทุกโรงพยาบาลโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยอายุ มากกว่า 15 ปีคัดกรองได้มากกว่า ร้อยละ 90โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยอายุ มากกว่า 15 ปีคัดกรองได้มากกว่า ร้อยละ 90

9 8. สาขาTrauma กิจกรรม 1.ได้รับรางวัล  ALS ดีเด่นระดับจังหวัด รับรางวัลที่การประชุม EMS FORUM 2.รณรงค์องค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัยภายในโรงพยาบาล

10 9.สาขาทันตกรรม กิจกรรม 1.ออกหน่วยเชิงรุกทาฟลูออไรด์วานิชแก่  เด็ก ในคลินิกเด็ก รพ.สต. เขต อำเภอเมืองและโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง 2.สอนแปรงฟันแก่ผู้ปกครองในพื้นที่ที่มีทันตบุคลากร

11 10. สาขาจิตเวช และยาเสพติด
กิจกรรม 1. จัดโครงการให้ความรู้แก่ญาติและผู้ป่วยจิตเวช ใน วันที่ 26 พ.ค.58 โดยของบนอก ของ ชมรมผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย 2. พัฒนาและฟื้นฟูผู้ป่วย ญาติ อสม.ในการทำฐานข้อมูลของผู้ป่วยจิตเวชทั้งจังหวัด

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานต่อเนื่องของ service plan

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google