งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เข้าสู่ วิชา การงานอาชีพ จัดทำโดย ด. ญ. สุชัญญา เขียวสมอ ม.1/14 เลขที่ 38 ด. ญ. พรรณวษา ยาวะระ ม.1/14 เลขที่ 32 นำเสนอ อาจารย์ ฐิตาพร ดวงเกตุ โรงเรียนวินิตศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เข้าสู่ วิชา การงานอาชีพ จัดทำโดย ด. ญ. สุชัญญา เขียวสมอ ม.1/14 เลขที่ 38 ด. ญ. พรรณวษา ยาวะระ ม.1/14 เลขที่ 32 นำเสนอ อาจารย์ ฐิตาพร ดวงเกตุ โรงเรียนวินิตศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เข้าสู่ วิชา การงานอาชีพ จัดทำโดย ด. ญ. สุชัญญา เขียวสมอ ม.1/14 เลขที่ 38 ด. ญ. พรรณวษา ยาวะระ ม.1/14 เลขที่ 32 นำเสนอ อาจารย์ ฐิตาพร ดวงเกตุ โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์

2 สาระที่ 1 การดำรงชีวิต และครอบครัว สาระที่ 2 การออกแบบและ เทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สาระที่ 4 การอาชีพ จัดทำโดย 1. ด. ญ. สุชัญญา เขียวสมอ ม.1/14 เลขที่ 38 2. ด. ญ. พรรณวษา ยาวะระ ม./14 เลขที่ 32

3 * จุดประสงค์ * 1. อธิบายความหมายของบ้านได้ * 2. อธิบายความสำคัญและประโยชน์ของงานบ้านได้ * 3. ทำความสะอาดบ้านและเครื่องเรือนตามขั้นตอนได้ ถูกต้อง * 4. อธิบายความหมายของงานบริการในบ้านได้ * 5. สามารถจัดเตรียมอาหารให้คนในบ้านได้ * 6. อธิบายความหมายและประโยชน์ของเสื้อผ้าและ เครื่องแต่งกายได้ * 7. อธิบายเสื้อผ้าที่ใช้สวมใส่ตามฤดูกาลได้อย่าง เหมาะสม

4 * เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ * และเป็นหัวใจของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ * เช่น การนำทรายซึ่งเป็นสารประกอบของซิลิกอนที่มี ราคาต่ำ มาสกัดเอาสารซิลิกอนให้บริสุทธิ์ และเจือสาร บางอย่างให้เกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าสารกึ่งตัวนำ นำมา ผลิตเป็นทรานซิสเตอร์และไอซี ซึ่งไอซีนี้เป็นอุปกรณ์ ที่รวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากไว้ด้วยกัน ใช้ทำ ชิพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ ทำให้มีราคา สูงเทคโนโลยีจึงเป็นหนทางที่จะช่วยพัฒนาให้สินค้า และบริการต่าง ๆมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

5 * เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( อังกฤษ : information and communication[s] technology; ไอซี ที ) เป็นศัพท์ที่มักใช้ในความหมายคล้ายกับเทคโนโลยี สารสนเทศ ( ไอที ) แต่ขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นโดยเน้นเรื่อง บทบาทของการสื่อสารแบบรวมศูนย์ ( ยูซี ) [1] กับบูรณาการ ของสิ่งต่อไปนี้ได้แก่ โทรคมนาคม ( ทั้งสายโทรศัพท์และ สัญญาณไร้สาย ) คอมพิวเตอร์ตลอดจนถึงซอฟต์แวร์วิสาหกิจ มิดเดิลแวร์ หน่วยเก็บข้อมูล และระบบโสตทัศน์ต่าง ๆ ซึ่ง ทั้งหมดช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง เก็บบันทึก ส่งผ่าน และจัด ดำเนินการสารสนเทศได้ [2] * นักวิจัยทางวิชาการเริ่มใช้ศัพท์ ไอซีที ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา [3] แต่มันเป็นที่นิยมหลังจากเดนนิส สตีเฟน สันใช้ศัพท์นี้ในรายงานเพื่อแถลงต่อรัฐบาลสหราชอาณาจักร เมื่อ ค. ศ. 1997 [4] และปรากฏในหลักสูตรแห่งชาติฉบับ ปรับปรุงของอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือเมื่อ ค. ศ. 2000 * นอกจากนี้ศัพท์ ไอซีที ในปัจจุบันนี้ก็ยังหมายถึงการลู่เข้า ของเครือข่ายโทรศัพท์และระบบโสตทัศน์ เข้าสู่เครือข่าย คอมพิวเตอร์ผ่านทางเคเบิลสายเดียวหรือระบบเชื่อมต่อหนึ่ง เดียว มีสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เพื่อที่จะผสานระบบ โสตทัศน์ การจัดการสิ่งปลูกสร้าง และเครือข่ายโทรศัพท์ เข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบเคเบิล การ จัดการและการกระจายสัญญาณ แบบรวมศูนย์เพียงหนึ่งเดียว ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างยิ่งเนื่องจากเครือข่ายโทรศัพท์จะ ถูกขจัดออกไป

6 * กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วย 4 สาระ และ 4 มาตรฐานการเรียนรู้ และ แต่ละสาระฯ ประกอบด้วย * 1. มาตรฐานการเรียนรู้ * 2. ตัวชี้วัด * 3. และสาระการเรียนรู้แกนกลาง * การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระที่ 2 การ ออกแบบและเทคโนโลยีนั้นควรนำกระบวนการในสาระ ที่ 2 เป็นตัวดำเนินการจัดการเรียนรู้ร่วมกับเนื้อหาสาระ การเรียนรู้ภายในกลุ่มสาระฯ เดียวกันหรือต่างกลุ่ม สาระฯ


ดาวน์โหลด ppt เข้าสู่ วิชา การงานอาชีพ จัดทำโดย ด. ญ. สุชัญญา เขียวสมอ ม.1/14 เลขที่ 38 ด. ญ. พรรณวษา ยาวะระ ม.1/14 เลขที่ 32 นำเสนอ อาจารย์ ฐิตาพร ดวงเกตุ โรงเรียนวินิตศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google