งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
สรุปการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

3

4 61

5

6

7

8 72

9 75

10 นโยบายข้อ 1 ภายใน 1 ปี : ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 1.การพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สพก.จชต. 2.การจัดการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สนผ. 3.การสนับสนุนการศึกษาภาคบังคับ 4.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สนผ./สตผ./สคส./กพร./ตสน. 5.การบริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 6.จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตความเร็วสูง สทร./สนผ.

11 นโยบายข้อ 1 (ต่อ) ภายใน 1 ปี : ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 7.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน พัฒนาห้องสมุด 3D สนผ./สนก. 8.การส่งเสริมสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง/เป็นธรรม สนผ. 9.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนโครงการพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร 10.ส่งเสริมภาษาต่างประเทศที่สอง ความเป็นพลเมืองอาเซียน สวก./สนก./สนผ./สมป. 11.การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการให้ได้รับ การศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาศักยภาพ (6 กิจกรรม) สศศ.

12 นโยบายข้อ 1 (ต่อ) ภายใน 1 ปี : ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 12.การศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสโดยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สศศ. 13.การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนผ. 14.พัฒนาโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐาน สนก. 15.พัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา สมป. 16.พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สนผ./สกบ. 17.พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบล 18.ขับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สวก. 19.การพัฒนาสื่ออิเลคทรอนิกส์และคลังข้อมูลองค์ความรู้ ศูนย์ DLTV 20.การส่งเสริมการศึกษาทางไกล

13

14 81

15

16

17 ภายใน 5 ปี : ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่
นโยบายข้อ 2 ภายใน 5 ปี : ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 1.การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สนก. 2.สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาครู อย่างมีประสิทธิภาพ สพค. 3.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

18 91

19

20 97

21 นโยบายข้อ 3 ภายใน 1 ปี : จะทำครูให้ครบตามเกณฑ์
ภายใน 2 ปี : จะทำครูให้มีครูประจำชั้นครบทุกห้อง ภายใน 5-10 ปี : จะทำให้ครูตรงสาขา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 1.ครูคลังสมอง สพร./สนผ. 2.ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สพร. 3.คืนครูให้นักเรียน

22 99

23 103

24 นโยบายข้อ 4 ภายใน 2 ปี : จะทำให้เด็กเรียนท่องจำในสิ่งที่ควรจำ และนำสิ่งที่จำไปฝึกคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครบทุกโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 1.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย สวก./สนผ. 2.ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์นักเรียน ที่หลากหลาย สกบ./สศศ. 3.วิจัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนก. 4.ยกระดับการเรียนรู้ภาษาไทย สวก.

25

26

27 นโยบายข้อ 5 ภายใน 5 ปี : จะทำให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics) ครบทุกโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 1.ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านศักยภาพการเรียนรู้เชิงบูรณาการ สวก. 2.การส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา สมป. 3.พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย สวก./สนผ.

28

29

30 119

31 นโยบายข้อ 6 ภายใน 3 ปี : ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ครบทุกโรงเรียน โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 1.ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สภษ. 2.การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สวก.

32

33

34

35 นโยบายข้อ 7 ภายในปี 2560 : ปรับระบบการสอบ O-NET ให้เป็นที่ ยอมรับ และสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 1.ส่งเสริมระบบการวัดและประเมินผล ส่งเสริมเครือข่าย ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สทศ. 2.การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 3.การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษา ภาคบังคับที่มีมาตรฐานเทียบเท่าในศตวรรษที่ 21

36 131

37

38 ภายใน 10 ปี : จะผลิตกำลังคน ให้ตรงกับความต้องการของ ประเทศ
นโยบายข้อ 8 ภายใน 10 ปี : จะผลิตกำลังคน ให้ตรงกับความต้องการของ ประเทศ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 1.การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ศูนย์ฯ จุฬาภรณ์ 2.พัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียน วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3.การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ สมป.

39

40 นโยบายข้อ 9 ผลิตคนดีออกสู่สังคม โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ
1.ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สนก./สกก. 2.การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม ฉก.ชน. 3.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 4. .ส่งเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ สนก. 5.สร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ น้ำเสีย พลังงานและ ความหลากหลายทางชีวภาพ

41 141

42 ภายในปี 2560 : ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จ ทั้งหมด
นโยบายข้อ 10 ภายในปี 2560 : ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จ ทั้งหมด โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 1.การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนปกติ สนผ. 2.การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง สำหรับเด็กพิการ สศศ. 3.การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

43 145

44 การแก้ปัญหาทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
นโยบายข้อ 11 การแก้ปัญหาทุจริตและ ประพฤติมิชอบ โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 1.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สนก. 2.พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

45 การดำเนินงานต่อไป ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อจัดทำ KPI และเตรียมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ดาวน์โหลด ppt สรุปการดำเนินงาน ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google