งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
- มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Audit) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

2 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ) - มาตรฐานการตรวจสอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มาตรฐานการตรวจสอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ISACA Standard เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับ ผู้ตรวจสอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ออกโดยสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ ( 2. CObIT (Control Objectives for Information and Related Technology) เป็นทั้งแนวคิดและแนวทางการปฎิบัติ (Framework) เพื่อการควบคุมภายในที่ดีด้านเทคโนโลยี

3 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
- มาตรฐานการควบคุมภายในตามกรอบของ COSO เป็นแนวทางในการจัดการกับความไม่แน่นอนของความเสี่ยงและโอกาส ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล และเพิ่มความสามารถในการสร้างมูลค่า แก่บริษัท


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google