งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน
ต่อการควบคุมภายใน - การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance Bared Budgeting)

2 การดำเนินงานของหน่วยงาน
- ความโปร่งใส (Transparency) - ความรับผิดชอบ (Accountability)

3 เครื่องมือ - การควบคุมภายใน - การตรวจสอบภายใน

4 การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ ฝ่ายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหน่วยงานรับตรวจ กำหนดให้มีขึ้น เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงาน จะบรรลุวัตถุประสงค์ 1. การดำเนินงาน (Operation) 2. การรายงานทางการเงิน (Financial) 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ (Compliance)

5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 3. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) 4. สารสนเทศ (Information and Communications) 5. การติดตามประเมินผล (Monitoring)

6 การตรวจสอบภายใน หมายถึง การดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษาอย่างเที่ยงธรรมและ เป็นอิสระ ซึ่งจัดให้มีขึ้นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ

7 โครงสร้างขององค์กร 1. ระดับ สพฐ. - มีกลุ่มตรวจสอบภายใน
1. ระดับ สพฐ. - มีกลุ่มตรวจสอบภายใน 2. ระดับ สพท. - มีหน่วยตรวจสอบภายใน 3. ระดับสถานศึกษา - งานด้านบริหารทั่วไป

8 บทบาทและความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
1. มีอิสระ และเที่ยงธรรม ในกิจกรรมที่ประเมิน 2. ต้องมีความรู้ ความสามารถ 3. ประเมินผลการความคุมภายใน เพื่อลดความเสี่ยง 4. รายงาน และให้ข้อเสนอแนะ แก่ผู้บริหารผู้เกี่ยวข้อง 5. ให้คำแนะนำการควบคุมภายในแก่หน่วยตรวจรับ

9 กลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ.
ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google