งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นบรรยาย ๑. ทำไมต้อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ๒. นโยบายของโครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๓. ผล O-net ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นบรรยาย ๑. ทำไมต้อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ๒. นโยบายของโครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๓. ผล O-net ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเด็นบรรยาย ๑. ทำไมต้อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ๒. นโยบายของโครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๓. ผล O-net ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๔. ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

3 ทำไมต้อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

4 การบ้านมาก นักเรียนเครียด ทำไมต้อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” นักเรียนเรียนในห้องเรียนมากเกินไป การเรียนการสอนไม่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ไม่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

5

6 ความต้องการของตลาดแรงงานความต้องการของตลาดแรงงานที่มีทักษะเพิ่มมากขึ้น ความต้องการแรงงานที่มีทักษะใหม่ๆ ความต้องการแรงงานที่มีทักษะใหม่ๆ แรงงานที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แรงงานที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นานาประเทศกำลังแข่งขันกันด้านการพัฒนาทักษะ แรงงาน

7 นโยบายของโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

8 ใช้แนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู” “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเองให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอน เพื่อนที่เรียนช้ากว่า” “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่า ของความสามัคคี”

9 นโยบายรัฐบาล และ นรม. 1) เร่งปรับหลักสูตร/ตำราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม 2) ปรับหลักสูตร ทำให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข 3) ใช้สื่อการสอนกระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ เรียนรู้กับเด็ก 4) ลดความเหลื่อมล้ำ จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 5) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิตอยู่ในยุค โลกไร้พรมแดน

10 ผล O-net ของโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

11

12 เปรียบเทียบ ป.6 จำนวน 3,428 โรงเรียน เปรียบเทียบ ม.3 จำนวน 1,801 โรงเรียน เปรียบเทียบ เฉพาะ รร.ที่มีผล O-NET ปี 2557

13 การดำเนินการเรื่อง O-NET ในปี 2559 ผล O-NET จะชัดเจน ครูจะรู้ TEST BLUEPRINT ที่ใช้ในการสอบ การสอบจะสอดคล้องกับสิ่งที่ครูสอน(ตามหลักสูตร แกนกลาง) สอบเฉพาะสิ่งที่ “ต้องรู้”

14 ผลการดำเนินงาน (พ.ย.2558 – ก.พ.2559) สถานศึกษาจัดกิจกรรมครอบคลุม 4 H ผู้ปกครองชุมชนตื่นตัว ชุมชนหน่วยงานอื่น เข้ามามีส่วนร่วม นักเรียน ครู ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข นักเรียนมีความสุข ตื่นตัว สถานศึกษามีความพร้อม 89.20% 97.13% 95.52% 47.78% 65.91% 100%

15 AAR การดำเนินงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะ

16 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 15,342 คน

17 ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในโครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

18 กิจกรรม ครู การเรียนการสอน ในกิจกรรม นักเรียน แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ สื่อในรูปแบบต่างๆ สื่อในรูปแบบต่างๆ inspiration inspiration motivation motivation facilitator facilitator learner learner เน้นองค์ความรู้ที่ จำเป็นในศตวรรษ ที่ 21 เน้นองค์ความรู้ที่ จำเป็นในศตวรรษ ที่ 21 เน้นการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เน้นการเรียนรู้ ด้วยตนเอง เรียนเพื่อ นำไปใช้ เรียนเพื่อ นำไปใช้ STEM STEM

19 ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 Arithmetic Writing Reading ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) ความมีเมตตากรุณา (Compassion) (วินัย, คุณธรรม, จริยธรรม ฯลฯ) ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving ) 3R x 8C

20 ความสัมพันธ์ 3 H Head Heart Hand


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นบรรยาย ๑. ทำไมต้อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ๒. นโยบายของโครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ๓. ผล O-net ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google