งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัฒนธรรมในห้องเรียน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัฒนธรรมในห้องเรียน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัฒนธรรมในห้องเรียน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
Faculty of Information Technology มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 วัฒนธรรมในห้องเรียน นักศึกษาต้องเข้าห้องเรียนให้ทันตามเวลาเริ่มเรียนทุกครั้ง (หากมีเหตุจำเป็นต้องมาสาย ไม่ควรมาสายเกิน 15 นาที) ขณะที่เข้าห้องเรียน นักศึกษาจะต้องทำความเคารพและขออนุญาตจากอาจารย์ผู้สอนก่อนทุกครั้ง นักศึกษาจะต้องปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารในขณะเรียน Faculty of Information Technology คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 วัฒนธรรมในห้องเรียน (ต่อ)
นักศึกษาจะต้องไม่ออกจากห้องเรียน โดยไม่มีเหตุผลอันควร และจะสามารถออกจากห้องเรียนได้เมื่ออาจารย์ผู้สอนหยุดพักการสอน นักศึกษาที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องหรือรองหัวหน้าห้อง จะต้องมีหน้าที่ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนหมดเวลาเรียนประมาณ 15 นาที พร้อมปิดไฟฟ้าในห้องเรียนและช่วยลบกระดานทุกครั้งเมื่อเลิกเรียน นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย หรือ แต่งกายสุภาพในกรณีที่มีเหตุจำเป็น (โดยได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน) ในการเข้าเรียนทุกครั้ง Faculty of Information Technology คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt วัฒนธรรมในห้องเรียน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google