งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐
Driving Thailand 4.0 and Higher Education Teaching and Learning Development ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท ๑๑) กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

2

3

4 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นแหล่งพัฒนาคน และองค์ความรู้ที่สำคัญยิ่ง บัณฑิตที่มีคุณภาพ จะเป็นกลไกที่สำคัญอันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางที่วางไว้ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่มีความเข้าใจ และมีความมุ่งมั่นในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ2552 (Thailand Qualifications Framework-TQF)

5 TQF กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ 1
TQF  กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 ด้าน  ดังนี้ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral)  หมายถึง  การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม  ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม  การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 2. ด้านความรู้ (Knowledge)  หมายถึง  ความสามารถในการเข้าใจ  การนึกคิดและการนำเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริงในหลักการ  ทฤษฎี  ตลอดจนกระบวนการต่างๆ  และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้  ความเข้าใจ  ในแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี  และกระบวนการต่างๆ  ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills and responsibility)  หมายถึง  ความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นำ  ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical analysis skills, communication and information technology skills)  หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ  ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

6 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษา
และอาจารย์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ และสติปัญญาความคิด ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วาม

7 ทศวรรษที่ 2 ของศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก การจัดการอุดมศึกษาจึงต้องพัฒนาบัณฑิตให้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของความรู้และศาสตร์ต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองอันจะนำไปสู่การพัฒนาพลังปัญญาที่เข้มแข็ง สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้ทำงานในลักษณะของเครือข่ายเพื่อสนับสนุนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในนานาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาตนเอง ด้านการจัดการเรียนการสอนในฐานะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา

8

9 การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “Driving Thailand 4.0 and Higher
Education Teaching and Learning Development” ขึ้น เพื่อสร้าง ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางใน การจัดการอุดมศึกษาที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ร่วมกันในการขับเคลื่อนสู่ประเทศไทย 4.0 รวมทั้งสรรหาและเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา การเรียนการสอนที่ตอบสนองการผลิตบัณฑิตด้วยแนวคิดและแนวปฏิบัติใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาให้บัณฑิตมีคุณภาพสำหรับโลกศตวรรษ ที่21 และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้มา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนประสบการณ์

10 ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาให้บัณฑิตมีคุณภาพสำหรับโลกศตวรรษ
ที่21 และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้มา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ การขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะนำไปสู่ความตระหนักรู้ในความสำคัญของเรื่องนี้จนเกิดการสร้างหน่วยงาน รองรับหน้าที่การพัฒนาดังกล่าวในแต่ละสถาบันของตนเองได้เป็นอย่างดีในอนาคต

11

12 ขยายความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยด้านการพัฒนาการจัดการอุดมศึกษา
ระหว่างองค์กร สถาบัน ทั้งในระดับชาติและระดับสากล สร้างเวทีสำหรับการเรียน และแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา เพื่อนำไปสู่ แนวทางการพัฒนาและแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สนับสนุนการถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันและพันธมิตรต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google