งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 ประสบการณ์การสอน นักศึกษาทางไกล Student centered : ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง... คุณลักษณะ ภูมิหลัง ความรู้ ประสบการณ์ พฤติกรรม ความต้องการ ความคาดหวัง Student centered : ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง... คุณลักษณะ ภูมิหลัง ความรู้ ประสบการณ์ พฤติกรรม ความต้องการ ความคาดหวัง Learning in the digital age: Learning in the digital age: digital environment, digital education, digital media, digital library, digital citizen, digital literacy

3 ลักษณะและพฤติกรรม นักศึกษาทางไกล ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานและทำงานเต็มเวลา ส่วนใหญ่เป็นวัยทำงานและทำงานเต็มเวลา มีครอบครัวและภาระรับผิดชอบ มีครอบครัวและภาระรับผิดชอบ มีแรงจูงใจ ความตั้งใจ มุ่งมั่นและมีความ รับผิดชอบสูง มีแรงจูงใจ ความตั้งใจ มุ่งมั่นและมีความ รับผิดชอบสูง มีเป้าหมายในการศึกษาชัดเจน มีเป้าหมายในการศึกษาชัดเจน มีวินัย สามารถควบคุมตนเองในการเรียน บางครั้งรู้สึกโดดเดี่ยว มีวินัย สามารถควบคุมตนเองในการเรียน บางครั้งรู้สึกโดดเดี่ยว การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเข้าถึงบริการห้องสมุด แหล่งสารสนเทศ รวมทั้งบริการต่าง ๆ ผ่านเครือข่าย การเข้าถึงบริการห้องสมุด แหล่งสารสนเทศ รวมทั้งบริการต่าง ๆ ผ่านเครือข่าย

4

5 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับ นักศึกษาทางไกล ให้คุณค่าภูมิหลัง ความรู้และประสบการณ์ของ นักศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และมี ความหมายสำหรับนักศึกษา สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และมี ความหมายสำหรับนักศึกษา สร้างแรงจูงใจและบรรยากาศของการเรียนรู้ที่เป็น มิตร สร้างแรงจูงใจและบรรยากาศของการเรียนรู้ที่เป็น มิตร ใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning ) เทคนิค ใช้การเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning ) เทคนิค วิธีการสอน และสื่อที่หลากหลาย โดยผู้สอนมี บทบาทเป็นผู้เอื้ออำนวย การเรียนรู้ วิธีการสอน และสื่อที่หลากหลาย โดยผู้สอนมี บทบาทเป็นผู้เอื้ออำนวย การเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ “Learning how to learn” บูรณา การทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น สมรรถนะการใช้เทคโนโลยี เน้นการเรียนรู้ “Learning how to learn” บูรณา การทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้น สมรรถนะการใช้เทคโนโลยี

6 การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self – directed learner) การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self – directed learner) การเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learner) การรู้ สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (information, media and technology skills ) digital literacy การเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learner) การรู้ สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (information, media and technology skills ) digital literacy

7 Source: http://www.p21.org/our-work/p21-framework

8 ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ เว็บ และใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และ การเข้าถึงแหล่งวิทยาการ ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ เว็บ และใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ และ การเข้าถึงแหล่งวิทยาการ ใช้รูปของกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การทำ รายงาน การสัมมนาแบบเผชิญหน้า การสัมมนา ออนไลน์ ใช้รูปของกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การทำ รายงาน การสัมมนาแบบเผชิญหน้า การสัมมนา ออนไลน์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความยืดหยุ่น คล่องตัว ความแน่วแน่ ผูกพัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ความยืดหยุ่น คล่องตัว ความแน่วแน่ ผูกพัน

9 สิ่งท้าทาย การหลอมรวมของสื่อ (convergence of media) การหลอมรวมของสื่อ (convergence of media) การเรียนการสอนที่ไร้เส้นแบ่งระหว่างการเรียนแบบมีชั้น เรียนและทางไกล การเรียนการสอนที่ไร้เส้นแบ่งระหว่างการเรียนแบบมีชั้น เรียนและทางไกล การเรียนการสอนแบบไร้พรมแดน eLearning/online learning is a better alternative to face to face learning การเรียนการสอนแบบไร้พรมแดน : eLearning/online learning is a better alternative to face to face learning

10


ดาวน์โหลด ppt ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google