งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคืบหน้า การจัดทำฐานข้อมูลด้าน ความมั่นคง ระเบียบวาระ ที่ ๓. ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคืบหน้า การจัดทำฐานข้อมูลด้าน ความมั่นคง ระเบียบวาระ ที่ ๓. ๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคืบหน้า การจัดทำฐานข้อมูลด้าน ความมั่นคง ระเบียบวาระ ที่ ๓. ๑

2 การจัดทำ ฐานข้อมูล ด้านความมั่นคง ( เจ้าภาพหลัก : สมช.) การจัดทำ ฐานข้อมูล ด้านความมั่นคง ( เจ้าภาพหลัก : สมช.) ๑. คกก. บูรณการฐานข้อมูลด้าน ความมั่นคง ๒. อกก. ๑ ) อกก. พิจารณาแนวทาง การจัดทำฐานข้อมูลด้าน ความมั่นคง ๒ ) อกก. เฉพาะกิจพิจารณา แนวทาง การจัดตั้งฐานข้อมูลอัต ลักษณ์บุคคล ๓ ) อกก. จัดทำฐานข้อมูล ด้าน ความมั่นคงในการ แก้ปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ๑. คกก. บูรณการฐานข้อมูลด้าน ความมั่นคง ๒. อกก. ๑ ) อกก. พิจารณาแนวทาง การจัดทำฐานข้อมูลด้าน ความมั่นคง ๒ ) อกก. เฉพาะกิจพิจารณา แนวทาง การจัดตั้งฐานข้อมูลอัต ลักษณ์บุคคล ๓ ) อกก. จัดทำฐานข้อมูล ด้าน ความมั่นคงในการ แก้ปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ความคืบหน้าการจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

3 3 คกก. ขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง ภาครัฐ นรม. ประธาน คกก. บูรณาการฐานข้อมูลด้านความ มั่นคง รอง นรม. พล. อ. ประวิตรฯ ประธาน อกก. พิจารณาแนวทาง การจัดทำฐานข้อมูล ด้านความมั่นคง อกก. เฉพาะกิจ พิจารณา แนว ทางการจัดตั้ง ฐานข้อมูล อัต ลักษณ์บุคคล อกก. จัดทำฐานข้อมูล ด้านความมั่นคงในการ แก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ ความคืบหน้าการจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

4 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อ ๔ ม. ค. ๕๙ ๑. ให้ สมช. ร่วมกับ กห. กอ. รมน. ตร. และ ฝ่ายปกครองจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคงให้ ครบถ้วนในทุกด้าน ๒. ฐานข้อมูลด้านความมั่นคงจะต้องเชื่อมโยง กับนโยบาย ของรัฐบาล สนับสนุนการปฏิรูป ประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๓. ให้จัดทำ Timeline ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อ ๔ ม. ค. ๕๙ ๑. ให้ สมช. ร่วมกับ กห. กอ. รมน. ตร. และ ฝ่ายปกครองจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคงให้ ครบถ้วนในทุกด้าน ๒. ฐานข้อมูลด้านความมั่นคงจะต้องเชื่อมโยง กับนโยบาย ของรัฐบาล สนับสนุนการปฏิรูป ประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๓. ให้จัดทำ Timeline ความคืบหน้าการจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

5 แนวทางการดำเนินการ ๑. จัดทำบัญชีข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ ๑ ) ฐานข้อมูลความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ๒ ) ฐานข้อมูลความมั่นคงด้านการบริหารจัดการ ชายแดน ๓ ) ฐานข้อมูลความมั่นคงด้านการรักษาผลประโยชน์ แห่งชาติทางทะเล ๔ ) ฐานข้อมูลความมั่นคงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ การก่อการร้าย ๕ ) ฐานข้อมูลความมั่นคงเกี่ยวกับปัญหาผู้หลบหนีเข้า เมือง ๖ ) ฐานข้อมูลความมั่นคงเกี่ยวกับการเข้าร่วมการเป็น ประชาคมอาเซียน ๗ ) ฐานข้อมูลความมั่นคงด้านอัตลักษณ์บุคคล ๘ ) ฐานข้อมูลความมั่นคงด้านการแก้ไขปัญหาพื้นที่สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ แนวทางการดำเนินการ ๑. จัดทำบัญชีข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ ๑ ) ฐานข้อมูลความมั่นคงด้านการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ๒ ) ฐานข้อมูลความมั่นคงด้านการบริหารจัดการ ชายแดน ๓ ) ฐานข้อมูลความมั่นคงด้านการรักษาผลประโยชน์ แห่งชาติทางทะเล ๔ ) ฐานข้อมูลความมั่นคงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ การก่อการร้าย ๕ ) ฐานข้อมูลความมั่นคงเกี่ยวกับปัญหาผู้หลบหนีเข้า เมือง ๖ ) ฐานข้อมูลความมั่นคงเกี่ยวกับการเข้าร่วมการเป็น ประชาคมอาเซียน ๗ ) ฐานข้อมูลความมั่นคงด้านอัตลักษณ์บุคคล ๘ ) ฐานข้อมูลความมั่นคงด้านการแก้ไขปัญหาพื้นที่สาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความคืบหน้าการจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

6 รายละเอียดของบัญชีข้อมูลด้านความมั่นคง ๑. ประเภทของข้อมูล ๒. การจัดชั้นความลับของข้อมูล ๓. หน่วยงานรับผิดชอบ ๔. การนำไปใช้ประโยชน์ ๕. แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา ในการจัดเก็บข้อมูล รายละเอียดของบัญชีข้อมูลด้านความมั่นคง ๑. ประเภทของข้อมูล ๒. การจัดชั้นความลับของข้อมูล ๓. หน่วยงานรับผิดชอบ ๔. การนำไปใช้ประโยชน์ ๕. แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา ในการจัดเก็บข้อมูล ความคืบหน้าการจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

7 แนวทางการดำเนินการ ๒. กำหนดแนวทางการจัดทำระบบการเชื่อมโยง ข้อมูล ๑ ) จัดชั้นความลับของข้อมูลอย่างเหมาะสม ๒ ) มีโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมโยง เป็นระบบเดียวกัน ๓ ) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูล ภาครัฐในประเภทอื่นๆ แนวทางการดำเนินการ ๒. กำหนดแนวทางการจัดทำระบบการเชื่อมโยง ข้อมูล ๑ ) จัดชั้นความลับของข้อมูลอย่างเหมาะสม ๒ ) มีโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมโยง เป็นระบบเดียวกัน ๓ ) สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูล ภาครัฐในประเภทอื่นๆ ความคืบหน้าการจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

8 แนวทางการดำเนินการ ๓. จัดทำโครงการนำร่องเพื่อทดสอบระบบการ เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ ๔. จัดทำ MOU ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง หน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความถูกต้องและเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับส่วนราชการต่างๆ ในเรื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน แนวทางการดำเนินการ ๓. จัดทำโครงการนำร่องเพื่อทดสอบระบบการ เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ ๔. จัดทำ MOU ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง หน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความถูกต้องและเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับส่วนราชการต่างๆ ในเรื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ความคืบหน้าการจัดทำฐานข้อมูลด้านความมั่นคง

9


ดาวน์โหลด ppt ความคืบหน้า การจัดทำฐานข้อมูลด้าน ความมั่นคง ระเบียบวาระ ที่ ๓. ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google