งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายด้านโรคติดต่อ ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายด้านโรคติดต่อ ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายด้านโรคติดต่อ ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

2 ภัยคุกคามจากโรคติดต่อ กับ เครื่องมือในการจัดการกับ ปัญหา GH SA

3 นโยบาย - ระบบ - แนวทางปฏิบัติ - แผนปฏิบัติการ นโยบาย 1.เร่งรัดการกำจัด และกวาดล้างโรคที่เป็นพันธะสัญญากับนานาชาติ และเป็นโรคที่ ประเทศไทยสามารถควบคุมได้ระดับหนึ่งแล้ว 1.1 เร่งรัดการกวาดล้างโรคโปลิโอ 1.2 เร่งรัดการกำจัดโรคโรคมาลาเรีย โรคเรื้อน เอดส์ หัด พิษสุนัขบ้า และโรคเท้าช้าง 2.พัฒนาระบบการป้องกันโรคติดต่ออันตรายอย่างเต็มที่ เพื่อลดโอกาสการระบาดของ โรคติดต่ออันตรายในประเทศไทยให้เหลือน้อยที่สุด 3.ควบคุมโรคติดต่อประจำถิ่น (ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก วัณโรค โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โรคที่ เกิดจากจุลชีพดื้อยา โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล) ด้วยมาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โรคติดต่อประจำถิ่นส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนให้น้อยที่สุด 4.ลดการตีตราหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคติดต่อทุกชนิด

4 แผน ปฏิบัติการ แนวทาง ปฏิบัติ ระบบป้องกันโรคตรวจจับ ควบคุมโรคสนับสนุน/บริหาร จัดการ นำมาตรการป้องกัน โรคติดต่อที่มี ประสิทธิภาพมาใช้ อย่างทั่วถึง พัฒนาระบบการ ตรวจจับโรคติดต่อให้มี ความรวดเร็วและ แม่นยำ ดำเนินการควบคุม โรคติดต่ออย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็น เอกภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย พัฒนา/ปรับปรุงระบบ สนับสนุนการ ดำเนินงานและบริหาร จัดการ โปรแกรมป้องกัน โรค 21 โปรแกรม Public Health Laboratory งานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ การเฝ้าระวังโรค การดูแลรักษาผู้ป่วยEmergencyOperations Center สื่อสารความเสี่ยง การสนับสนุนและการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล การพัฒนากำลังคน โปลิโอ โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก ประเด็น ยุทธศาสตร์

5 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข www.boe.moph.go.th โทรศัพท์. 0-2590-1776. ความเชื่อมโยงระหว่าง นโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ และ แผนปฏิบัติการโรคติดต่อ PreventRespond Detect ระบบสนับสนุน ประสานงาน บริหารจัดการ และประเมินผล นโยบา ย

6 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข www.boe.moph.go.th โทรศัพท์. 0-2590-1776. การจัดโครงสร้างการทำงานด้าน โรคติดต่อ กรมควบคุม โรค คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ รัฐมนตรี คณะกรรมกา รด้านวิชาการ กระทรวง สาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กทม. คณะทำงาน ประจำ ช่องทางเข้าออก เจ้าพนักงาน ควบคุม โรคติดต่อ หน่วย ปฏิบัติการ ควบคุม โรคติดต่อ ผู้ว่าราชการ จังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ

7 สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข www.boe.moph.go.th โทรศัพท์. 0-2590-1776. ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt นโยบายด้านโรคติดต่อ ศ. คลินิกเกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google