งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดสรรตำแหน่งและการ คัดเลือก เพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเข้า รับราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดสรรตำแหน่งและการ คัดเลือก เพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเข้า รับราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดสรรตำแหน่งและการ คัดเลือก เพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเข้า รับราชการ

2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2543 ยกเว้น ยกเว้น สัญญานักเรียนทุน ของ สป. สธ. ภาระงานที่เพิ่มขึ้น 2 1

3 ขออนุมัติคณะรัฐมนตรี กำหนด ตำแหน่งเพิ่มใหม่ ตั้งแต่ปี 2547-2555 สลค. ส่งเรื่องคืนให้ทบทวน จำนวนและภาระงาน รวมทั้ง ให้ ทำการศึกษาร่วมกับสำนักงาน ก. พ. เรื่อง แนวทางการจัด อัตรากำลังและการพัฒนาระบบ การจ้างงานแนวใหม่ ปี 2555 : แผนความต้องการ กำลังคน 5 ปี ( พ. ศ. 2556- 2560)

4 ขอเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข 25% 7,547 อัตรา ขอเป็นพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข 25% 7,547 อัตรา ข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหา ลูกจ้างชั่วคราว ของกระทรวงสาธารณสุข ความต้องการเพิ่มใหม่ในช่วง 3 ปี ( ปี 2555 – 2557) จากจำนวนลูกจ้าง ในระบบ 30,188 อัตรา ความต้องการเพิ่มใหม่ในช่วง 3 ปี ( ปี 2555 – 2557) จากจำนวนลูกจ้าง ในระบบ 30,188 อัตรา ขอตำแหน่งข้าราชการ 75% 22,641 อัตรา ขอตำแหน่งข้าราชการ 75% 22,641 อัตรา

5 ขอตำแหน่งข้าราชการ 10,494 อัตรา  บรรจุลูกจ้างชั่วคราว 7,547 อัตรา  บรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล 2,947 อัตรา (3 สายงาน แพทย์ ทันต แพทย์ เภสัชกร ) ขอตำแหน่ง ข้าราชการ 7,547 อัตรา ไม่รวม นักเรียนทุน รัฐบาล 3 สาย ขอตำแหน่งข้าราชการ 75% 22,641 อัตรา ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

6 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 11 ธ. ค. 2555 มาตรการเร่งด่วน ( ระยะ สั้น ) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ ( ระยะยาว ) แนวทางการขับเคลื่อน การนำมาตรการระยะ ยาวไปสู่การปฏิบัติ

7 1.1 จัดสรรอัตราเพิ่มใหม่ ปี 56-58 รวม 30,188 อัตรา มาตรการเร่งด่วน ( ระยะ สั้น ) ปี 56 จำนวน 10,494 อัตรา ( เพิ่มใหม่ 5,499 / ว่างที่มีอยู่ 2,048 / ใช้ บรรจุนร. ทุนรัฐบาล 3 สาย 2,947) ปี 57-58 จำนวนปีละ 7,547 อัตรา 1.2 ให้ สธ. จัดลำดับความสำคัญของ สายงาน / กระจายอัตราข้าราชการ ตามภาระงานและความขาดแคลน 1.3 เสนอ ครม. ขอยกเลิกยุบตำแหน่ง เกณียณ ฯ ใน สป. ตามมติ ครม. เมื่อ 3, 31 พ. ค. 54 และ 10 เม. ย. 55 1.4 ให้ สป. จัดทำรายละเอียด อัตรากำลังในภาพรวม

8 2. 1 ทบทวนบทบาทภารกิจ / ปรับปรุง ระบบบริการสุขภาพ มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ ( ระยะยาว ) 2. 2 พัฒนาระบบการบริหารกำลังคน ด้านสุขภาพ 2. 3 ปรับระบบการบริหารงบประมาณ แนวทางการขับเคลื่อน การนำมาตรการระยะ ยาวไปสู่การปฏิบัติ

9 เกณฑ์การจัดสรร พิจารณาตามภาระงานและความ ขาดแคลนกำลังคน ของสถานบริการสุขภาพในเครือข่าย บริการ 12 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล / โรงพยาบาลชุมชน 1 โรงพยาบาลทั่วไปในถิ่นทุรกันดาร 2 โรงพยาบาลชุมชนเปิดใหม่ 3 โรงพยาบาลที่ขาดสภาพคล่อง 4 โรงพยาบาลทั่วไปที่มีภาระงานหนัก 5 หน่วยงานที่มีภารกิจด้านบริการ เด็ก / เยียวยา 6 โดยมีเงื่อนไขให้ตรึงตำแหน่งไว้ ภายในเครือข่ายบริการ ที่ได้รับจัดสรรตำแหน่ง

10 1. ยึดหลักคุณธรรม 2. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ ก. พ. กำหนด เกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้ารับ ราชการ

11 กรอบ ความ ต้องการ ข้อมูลประกอบการ พิจารณา ข้อมูลประกอบการ พิจารณา ตาราง แสดง การ จัดสรร

12 1. กรอบความต้องการ จากแผนกำลังคนด้านสุขภาพ ปี 2555 – 2560 ( ไม่ได้วิเคราะห์ กรอบ สายงานเจ้าพนักงานไว้ ) 2. จำนวนลูกจ้างชั่วคราวใน ส่วนภูมิภาคและในวิทยาลัย พยาบาลและวิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธร 3. จำนวนตำแหน่งเพิ่มใหม่ และตำแหน่งว่าง ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 7,547 อัตรา (5,499 + 2,048)

13 1. ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ กำหนดเป้าหมายและนโยบาย กำลังคนภาครัฐ ( คปร.) กำหนด 2. จัดสรรให้เครือข่ายบริการ ตามจำนวนลูกจ้างชั่วคราว 3. สำหรับปีงบประมาณ 2556 เริ่มบรรจุสำหรับลูกจ้างที่จ้างไว้ตั้งแต่ ก่อนปี 2549 จนถึงปี 2551 4. การบรรจุแต่งตั้งต้องเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่ ก. พ. กำหนด แนวทางการจัดสรรและการกระจายอัตรากำลังคน

14 วิธีดำเนินการ วิธีดำเนินการ 3 เครือข่ายบริการ 12 เครือข่ายไป ดำเนินการจัดสรรและกระจาย กำลังคน  24 ธ. ค. 55 เป็นต้นไป 4 จังหวัดดำเนินการคัดเลือกตาม แนวทาง วิธีการ และ หลักเกณฑ์ที่ ก. พ. กำหนด 5 จัดทำคำสั่งบรรจุแต่งตั้ง  31 ม. ค. 56 1 ประชุมคทง. จัดทำกรอบ อัตรากำลัง / ชี้แจงประธาน เครือข่ายบริการ 12 เครือข่าย  21 ธ. ค. 55 2 ประชุมชี้แจง จนท. ของจังหวัด  22-23 ธ. ค.55


ดาวน์โหลด ppt การจัดสรรตำแหน่งและการ คัดเลือก เพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเข้า รับราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google