งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้าง -- รวม 77 อัตราว่าง พนักงานราชการ 3 มาช่วย ราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน ผอ. สำนักงานวิเทศ สัมพันธ์ (1/1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้าง -- รวม 77 อัตราว่าง พนักงานราชการ 3 มาช่วย ราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน ผอ. สำนักงานวิเทศ สัมพันธ์ (1/1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้าง -- รวม 77 อัตราว่าง พนักงานราชการ 3 มาช่วย ราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน ผอ. สำนักงานวิเทศ สัมพันธ์ (1/1) ฝ่ายติดต่อประสานงาน ระหว่างประเทศ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- ฝ่ายวางแผนและ จัดทำโครงการ ข้าราชการ 11 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ -- พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประจำ --

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 ฝ่ายติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ 1) งานขออนุมัติเดินทาง ไปราชการต่างประเทศ ชั่วคราว 20 ครั้ง 2468101214161820 369 2) งานรับรองคณะศึกษาดู งานจากหน่วยงาน ต่างประเทศ และหรือ ประสานให้คณะ ข้าราชการกรมฯไป ดู งาน ณ ต่างประเทศ 6 ครั้ง 123-4-56 122 3) งานติดต่อและ ประสานงานหน่วยงาน ต่างประเทศ 22 ครั้ง 246810121416182022 14 4) งานบริการให้ คำปรึกษาและแปล เอกสาร 20 ครั้ง 246911131416171820 4610 5) งานด้านการสร้าง ความรู้ความเข้าใจใน อาเซียน 22 ครั้ง 246810121416182022 71115 6) งานให้คำปรึกษาเรื่อง ทุนการศึกษา 5 ครั้ง 12345 --- 7) งานเจรจาและประชุม นานาชาติ (INTA / AAPH) 4 ครั้ง 1234 -1 8) งานอื่นๆ 15 ครั้ง 1346781011121315 112934

4 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ฝ่ายวางแผนและจัดทำโครงการ 1) การดำเนินการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการค่าใช้จ่ายในการเจรจา และประชุมนานาชาติ ( งบ กต. สป. มท.) 1 ครั้ง 1 ---11 2) งานสนับสนุนข้อมูลวิชาการที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านการ ต่างประเทศ การศึกษา ค้นคว้า ข้อมูล ตลอดจนการวิเคราะห์ และประเมิน ผลข้อมูล และ การนำองค์ความรู้ด้านการ ต่างประเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อ สนับสนุนหน่วยงานหลักในงาน ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ 1 โครง การ 1 ----1 3) งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ แปล และ จัดทำข้อมูลด้าน การต่างประเทศ เพื่อนำเสนอ “ บทความ ” ที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจของกรมฯ ภายใต้ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของกรมฯ 2 บทคว าม 11 -1122 4) การจัดทำแผนการ ดำเนินงาน (Action Plan) แผนพัฒนา / บุคลากร ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินต่างๆ ของฝ่ายวางแผนฯ 1 ครั้ง 111111

5 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 ) งานจัดทำคำขอความ ร่วมมือทางวิชาการ จากต่างประเทศและการ ประสานความ ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และสมาคม ระหว่างประเทศ เพื่อชำระค่า สมาชิกและ ดำรงสถานภาพสมาชิก 2 ครั้ง 1 --13 4 6) งานช่วยอำนวยการ โครงการสนับ สนุนความ ยั่งยืนและเผยแพร่ระบบ การจัดรูปที่ดิน 2 ครั้ง 11 -2222 7) การเข้าร่วมประชุม / สัมมนาทางวิชา การด้านการต่างประเทศ และการเข้าร่วม ประชุมในเวทีระดับ นานาชาติ 2 ครั้ง 11 11111 8) การให้บริการข้อมูล วิชาการด้านต่างประเทศ / การประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานต่างๆ ในงาน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ความร่วมมือระหว่าง ประเทศ 6 ครั้ง 111111 13457

6 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 9) ภารกิจด้านอาเซียน ซึ่ง ประกอบด้วย การ ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมและจัดทำข้อมูล เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร / หน่วยงานหลัก เกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมของ กรมฯ ต่อภารกิจด้าน อาเซียน และการปฏิบัติ หน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการใน “ คณะทำงานเตรียมความ พร้อมฯของกรมโยธาธิการ และผังเมือง ในการรวมตัว เป็นประชาคมอาเซียนในปี พ. ศ. 2558 6 ครั้ง 111111 411192529 10) งานอื่นๆ ที่ได้รับ มอบหมาย 8 ครั้ง 11111111 667811

7 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 3.1) งานสารบรรณ (1) รับ / ส่ง โดยสารบรรณ อิเล็กทรอนิค 1,100 เรื่อง 100 208/ 55 228/ 76 156/ 39 167/ 52 160/ 51 (2) รับ / ส่งโดยวิธีปกติ เรื่อง -/14-/6 -/8 (3) ออกเลขกรม ( ส่ง มท.) และหน่วยงานอื่น เรื่อง 2468101214161820 1326303451 3.2) งานการเงินและ งบประมาณ - เงินยืมทดรอง ราชการ - จัดซื้อ / จัดจ้าง................... เรื่อง - เบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ 22 ครั้ง 246810121416182022 131131 272272 2 11 5 3 16 6 4 19 8 3.3) งานรายงานผลการ ดำเนินงาน 50 ครั้ง -5101520253035404550 510152024 3.4) งานอื่นๆ 1830394553

8 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น....... ลบ. 1.1 งบดำเนินงาน 0.368 2% 10.6 9 16.1 8 24.5 4 37.0 9 42.8 4 56.3163.7 5 71.4 5 79.7 2 87.1 6 94.4 4 100 % 5.5117.5 0 24.7 1 34.5 6 42.0 4 1.2 งบลงทุน 1.3 งบอุดหนุน 0.0231,00 0 -14,00 0 8,00 0


ดาวน์โหลด ppt อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้าง -- รวม 77 อัตราว่าง พนักงานราชการ 3 มาช่วย ราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน ผอ. สำนักงานวิเทศ สัมพันธ์ (1/1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google