งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายหลังปี 2558 (2559-2563) ประเด็น / มาตรการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการในสาขาอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายหลังปี 2558 (2559-2563) ประเด็น / มาตรการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการในสาขาอื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายหลังปี 2558 (2559-2563) ประเด็น / มาตรการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการในสาขาอื่นๆ เพิ่มเติม  การจัดทำข้อผูกพันชุดที่ 9 ของบริการขนส่งทาง อากาศ ภายใต้กรอบความตกลง  การปรับกฎระเบียบภายในเพื่อให้บทบัญญัติ เครื่องมือแพทย์ มีผลใช้บังคับ การจัดทำ MRA on Bio Equivalence Study Report การปรับกฎระเบียบภายในเพื่อให้ MRA on Building and Construction และการปรับ กฎระเบียบให้ MRA มีผลใช้บังคับ การปรับกฎระเบียบภายในเพื่อให้ MRA เรื่องผล การตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์และ ยาแผนโบราณ มีผลใช้บังคับ การเปิดเสรีการค้าบริการเพิ่มเติม การลด / เลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี (NTMs/NTBs) การปรับแก้กฎหมายสิทธิบัตรเพื่อเข้าร่วมเป็น ภาคีความ ตกลงกรุงเฮกว่าด้วยการจดทะเบียน สิทธิบัตรการออกแบบระหว่างประเทศ 1 1. การดำเนินการตามพันธกรณีอาเซียน ภายหลังปี 2558

2 แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายหลังปี 2558 (2559-2563) 2 ประเด็น / มาตรการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา SME ของอาเซียน ปี 2559-2568 การดำเนินการเรื่องการเปิดเสรีการเงินภายใต้ Roadmap for Monetary and Financial Integration ภายหลังปี 2558 การจัดตั้งกองทุนนวัตกรรมอาเซียน (An ASEAN Innovation Fund : AIF) เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินการด้านวิทนาศาสตร์ เทคโนโลยี และ โครงการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้า สู่ AEC ด้านสินค้า บริการ และการลงทุน รวมถึง การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายการ แข่งขัน 1. การดำเนินการตามพันธกรณีอาเซียน ภายหลังปี 2558 ( ต่อ )

3 แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายหลังปี 2558 (2559-2563) 3 ประเด็น / มาตรการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 โครงการด้านการพัฒนาตลาดธุรกิจบริการท่องเที่ยว และการจัดทำหลักสูตรสำหรับบุคคลากรด้านการ ท่องเที่ยว โครงการอำนวยความสะดวกทางการค้าของกรม ศุลกากร เช่น การลดขั้นตอนพิธีการศุลกากร และกฎ ถิ่นกำเนิดสินค้าที่สอดคล้องกับการค้าในปัจจุบัน การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งอาเซียน ครอบคลุมทั้งการขนส่งทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ การอำนวยความสะดวกด้านขนส่ง และการขนส่งที่ ยั่งยืน การดำเนินโครงการเชื่อมโยงพลังงาน ( พลังงาน ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ ) และบูรณาการตลาด เดียวกัน ความร่วมมือด้านอาหาร เกษตร และป่าไม้ โดยเพิ่ม ผลผลิต ผลิตภาพการผลิต เทคโนโลยี และคุณภาพ สินค้า การดำเนินการตามแผนแม่บท ASEAN ICT Master Plan (AIM 2020) 1. การดำเนินการตามพันธกรณีอาเซียน ภายหลังปี 2558 ( ต่อ )

4 แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายหลังปี 2558 (2559-2563) 4 2. การเตรียมความพร้อมและการใช้ประโยชน์จาก AEC ภายหลังปี 2558 ประเด็น / มาตรการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 โครงการพัฒนาบุคลากรของกรมเจรจาการค้า ระหว่างประเทศและภาคเอกชนเพื่อรองรับการเป็น AEC บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ  โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ AEC ระดับจังหวัด  โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนของไทยสู่ AEC ภายหลังปี 2558  โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการใช้ ประโยชน์จาก AEC  โครงการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้วย ทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงาน ภาครัฐ และภาคเอกชนของไทยใน AEC  โครงการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียน เครื่องจักรเพื่อความสอดคล้องและสนับสนุน AC  โครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อ รองรับการเชื่อมโยงในภูมิภาคด้วยเศรษฐกิจดิจิตอล 

5 แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายหลังปี 2558 (2559-2563) 5 2. การเตรียมความพร้อมและการใช้ประโยชน์จาก AEC ภายหลังปี 2558 ( ต่อ ) ประเด็น / มาตรการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาเซียน  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่ม อาเซียน  โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง ระหว่างประเทศ  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง สินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรี AEC  การเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟระหว่างกรุงเทพ - กัมพูชา โดยเฉพาะช่วงอรัญประเทศ - คลองลึก 6 กิโลเมตร  โครงการพัฒนาบุคลากรกระทรวงการคลังเพื่อ รองรับการเข้าสู่ AEC  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้า ปศุสัตว์นำเข้า - ส่งออก ประเทศไทย  โครงการปฏิรูประบบเกษตรด้วยเกษตรอินทรีย์  โครงการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ AC 

6 แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายหลังปี 2558 (2559-2563) 6 2. การเตรียมความพร้อมและการใช้ประโยชน์จาก AEC ภายหลังปี 2558 ( ต่อ ) ประเด็น / มาตรการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 โครงการจัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไม้สักให้มีคุณภาพระดับ สากลและรองรับการเข้าสู่ AEC  การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การส่งออกของ กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า ชายแดน


ดาวน์โหลด ppt แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายหลังปี 2558 (2559-2563) ประเด็น / มาตรการปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 การศึกษาการเปิดเสรีภาคบริการในสาขาอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google