งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

2 ข้อมูลด้านปศุสัตว์ ข้อมูลจากงานสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

3 จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี ๒๕๕๗
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(ครัวเรือน) รวมทั้งจังหวัด50,926 ครัวเรือน

4 พื้นที่ปลูกหญ้า/พืชอาหารสัตว์ (ไร่)
รวมทั้งจังหวัด50,926 ไร่

5 ประชากรโคเนื้อ ๒๕๕๗ จำนวนโคเนื้อทั้งจังหวัด 80,483 ตัว
จำนวนโคเนื้อ (ตัว) จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ราย) จำนวนโคเนื้อทั้งจังหวัด 80,483 ตัว จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 18,140 ราย

6 กระบือทั้งจังหวัด 47,486 ตัว เกษตรกร 10,807 ครัวเรือน
ประชากรกระบือ ๒๕๕๗ กระบือทั้งจังหวัด 47,486 ตัว เกษตรกร 10,807 ครัวเรือน

7 สุกรทั้งจังหวัด 78,653 ตัว เกษตรกร 4,528 ครัวเรือน
ประชากรสุกร ปี ๒๕๕๗ สุกรทั้งจังหวัด 78,653 ตัว เกษตรกร 4,528 ครัวเรือน

8 ไก่ทั้งจังหวัด 966,635 ตัว เกษตรกร 35,226 ครัวเรือน
ประชากรไก่ทั้งหมด ปี ๒๕๕๗ ไก่ทั้งจังหวัด 966,635 ตัว เกษตรกร 35,226 ครัวเรือน

9 ไก่ไข่ทั้งจังหวัด 283958 ตัว เกษตรกร 274 ครัวเรือน
ไก่ไข่ ปี ๒๕๕๗ ไก่ไข่ทั้งจังหวัด ตัว เกษตรกร ครัวเรือน

10 แผนการปฏิบัติงานการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

11 แผนการปฏิบัติงานการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
กิจกรรมที่ปฏิบัติ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ผู้รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๑. การเตรียมการปรับปรุงฐานข้อมูล เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ( TH-LIFDS) ปี ๒๕๕๘ ณฐกร, ชวลิดา ๒. ประสานงาน/ชี้แจงการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ( TH-LIFDS) ปี ๕๘ ๓.สำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ราย ครัวเรือน ช่วงที่ ๑ : ม.ค.-มี.ค. ๕๘ ช่วงที่ ๒ : เม.ย.-มิ.ย. ๕๘ ๔. ปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ช่วงที่ ๑ : ม.ค.-มี.ค. ๕๘ ช่วงที่ ๒ : เม.ย.-ก.ย. ๕๘ ๕.ติดตาม/ตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและแม่นยำของข้อมูล ๖.สรุปผลการดำเนินงาน

12 การดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๘
ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ ได้ให้มีการดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญที่นำมาประกอบการกำหนด วิเคราะห์และบริหารงาน/โครงการต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ ทั้งยังเป็นข้อมูลสนับสนุนให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยได้ดำเนินการดังกล่าวตลอดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับในปี ๒๕๕๘ นี้ ครบวาระที่จะต้องดำเนินการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีนโยบายในการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรจากหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นเอกภาพ (Single data) สำหรับขับเคลื่อนนโยบาย Smart Farmer/Smart Officer ทั้งนี้กระทรวงฯ ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานรวบรวมข้อมูลเกษตรกรทุก ๖ เดือน คือเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี เพื่อนำไปบรรจุลงในบัตรประจำตัวประชาชน Smart Card ของเกษตรกร ดังนั้น เพื่อความต่อเนื่องและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม จึงมีความประสงค์ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดำเนินการดังนี้

13 การดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๘
๑. จัดพิมพ์ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ตามข้อมูลในแผ่น CD ที่แนบมาพร้อมนี้ (แบบ ฐปศ.๑/๑) เพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรรายครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบัน ๒. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนำข้อมูลดังกล่าวมาเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LIFDS) ทั้งแบบ ฐปศ.๑ และแบบข้อมูลหมู่บ้าน ซึ่งกรมปศุสัตว์ ได้นำฐานข้อมูลฯ ที่ได้จากการสำรวจและบันทึกลงในระบบโปรแกรมฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ช่วงที่ ๒ มาเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับการปรับปรุงฐานข้อมูลฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยดำเนินการฯ ในช่วงที่ ๑ ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ส่วนช่วงที่ ๒ ดำเนินการฯ ให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ๓. ปรับปรุงข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ และข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ ในโปรแกรมฯ ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานฯ ของหน่วยงานให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ถูกต้อง และ แม่นยำ ๔. ดำเนินการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (TH-LIFDS) ได้ที่เว็บไซต์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

14 แบบฟอร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มี 2 แบบ ตามที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google