งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาทางระบาดวิทยา ของโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี ในเด็ก ในจังหวัดราชบุรี Epidemiological study of dengue infection in children in Ratchaburi Province.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาทางระบาดวิทยา ของโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี ในเด็ก ในจังหวัดราชบุรี Epidemiological study of dengue infection in children in Ratchaburi Province."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาทางระบาดวิทยา ของโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี ในเด็ก ในจังหวัดราชบุรี Epidemiological study of dengue infection in children in Ratchaburi Province

2 +

3 สำนักงาน ภาคสนาม

4 โรงพยาบาลราชบุรี

5 Research Question ?

6 Clinical presentation after dengue infection Comprehensive Guidelines for Prevention and Control of Dengue/DHF, WHO-SEARO

7 Established second infection sequences leading to DHF 2 – 1 Thailand; Indonesia 1 – 2 Cuba, 1981; Cuba 1997; Thailand 3 – 2 Thailand 4 – 2 Thailand 1 – 3 Cuba, 2001; Thailand; Indonesia 2 – 3 Thailand, DF in Cuba 2 – 4 Indonesia 1 – 4 Cuba, 2006

8 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบอัตราการติดเชื้อ โรคไข้เลือดออกที่แน่นอน ( ทั้งที่แสดงอาการและไม่ แสดงอาการของโรค ) เพื่อทราบชนิด / ลำดับของ การติดเชื้อ เพื่อทราบลักษณะอาการที่ แสดงออก

9 Base for Vaccine Trial

10 วิธีการศึกษา ติดตามผู้ที่เสี่ยงแล้วเฝ้าดูการ ติดเชื้อและอาการที่เกิดขึ้น observational descriptive cohort ติดตามอย่างน้อย 4 ปี ( ครอบคลุมได้ 4 serotype) ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี 5 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2548 - 28 กุมภาพันธ์ 2553

11 กลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียนอายุ 3- 10 ปี จำนวน 3000 ราย อำเภอเมืองราชบุรี

12 การกระจายของผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออกตามอายุ ; 2541-2545 Year Percentage (%) Note : Dengue include DF/DHF/DSS Source : Bureau of Epidemiology Data as of Dec 31, 2002 Prepared by : Dengue Control Section, DDC Dept., Ministry of Public Health, Thailand

13 Inclusion Criteria Age 3-10 years at time of recruitment Healthy Resident of Muang District, Ratchaburi Province Studying in the selected 7 schools Informed consent (and assent form for children ≥ 8 years) Exclusion Criteria Planning to move away from the study area in the next 3 years Planning to move to non- selected schools in the next 3 years Having chronic or severe illnesses eg.  severe asthma  malignancy  immunodeficiency  hepatic, renal, cardiac disease

14 Ratchaburi Province Ranks among the top 5 provinces in Thailand for dengue incidence rates Pop 815,077 Area 5,196 km 2 Infant MR 5.35/1000 BACKGROUND

15 Study Site - Muang District, Ratchaburi Province Highest level of dengue virus transmission in the province Stable population 194,815 Area: 423 km 2 Easily accessible 100 km west of Bangkok, 2h drive Excellent health services Local dengue control officers are committed to dengue vaccine development

16 แผนที่ตัวเมืองราชบุรี

17 โรงเรียนเทศบาล 1

18 โรงเรียนเทศบาล 2

19 โรงเรียนเทศบาล 3

20 โรงเรียนเทศบาล 4

21 โรงเรียนเทศบาล 5

22 โรงเรียนวัดเขาวัง

23 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

24 การศึกษาประกอบด้วย 2 ขั้นตอนสำคัญ ขั้นตอนที่ 1 การเจาะเลือดเด็กทุกคนปีละ ครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อหา ผู้ที่ติดเชื้อในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะผู้ที่ไม่แสดงอาการ เลือดที่เจาะจะนำไปทดสอบหารหัส พันธุกรรมและแอนติบอดีย์ต่อ ไวรัสเด็งกีรวมทั้งการเพาะเชื้อ

25 มีอาการ - รุนแรง - เล็กน้อย - ไม่เด่นชัด ไม่มีอาการ อาการของคนที่ติด เชื้อเด็งกี่

26

27

28

29

30

31 ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาเด็กทุกคนที่ป่วยเพื่อศึกษา อาการ ในช่วงเปิดภาคการศึกษา มีผู้ ประสานงานโครงการวิจัยเป็นผู้ ประสานกับครู เพื่อหาเด็กที่ป่วยโดยดู จากเด็กที่ขาดเรียนและหาผู้ที่มีไข้ ในช่วงที่ปิดภาคการศึกษา ผู้ประสาน จะติดต่อกับผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาเด็กที่ป่วยและมีไข้

32 มีอาการ - รุนแรง - เล็กน้อย - ไม่เด่นชัด ไม่มีอาการ อาการของคนที่ติด เชื้อเด็งกี่

33 Surveillance and Monitoring System for Symptomatic Dengue Infection  School term: Absenteeism  School holidays: Phone/Home visit  Febrile cases: Ratchaburi Hospital visit  OPD  IPD

34 School Absence* Field coordinators visit school Call or home visit absent student; ask for reason Not sick Advise to visit Ratchaburi Hospital immediately, if necessary If mild illness, monitor temperature Make appointment for visit next day Fever ≥ 2 days, send student to Ratchaburi Hospital Self remission of fever within 2 days: closeout illness follow-up Report absentees Fever *Any absenteeism needs to be reported and monitored till recovery and return to school SCHOOL TERM Other illness without fever

35 Field coordinators call parents twice a week Illness Ask for reason Advise to visit Ratchaburi Hospital immediately, if necessary If mild illness, monitor temperature Make appointment for visit next day Fever ≥ 2 days, send student to Ratchaburi Hospital Self remission of fever within 2 days: closeout illness follow-up Report illness Other illness without fever Fever HOLIDAY

36 Flowchart for Management of Febrile Cases at Ratchaburi Hospital Treat according to the cause Fever ≥ 38 o c 1 st (acute seum) blood drawing (ELISA, PRNT 50, & virus isolation) Dengue suspected Dengue not-suspected Admit 2 nd (convalescence serum) blood drawing (ELISA & PRNT 50 ) Dengue-suspected case = fever without definite localizing infection e.g. pneumonia, meningitis, UTI, malaria

37

38

39 โรงพยาบาลราชบุรี

40 อาสาสมัครพร้อมบัตร โครงการ

41 Ratchaburi Hospital

42

43

44 Age Total 34567891011121314 2006 7773563594814965925061484 3,026 2007 4671742113983244694945254066833,143 2008* 467174211398324469494525406683,140 Number and age (year) distribution of school children in the cohort 2006 and 2007 and expected 2008 *There may be minor changes due to children leaving the cohort and replacement SUBJECTS

45 Age (y) Dengue cohort Muang 2006 20072008* <4 84 (3%) 71 (2%) 4 (0.13%) 9,972 (27%) 5 – 9 2,284 (75%) 1,576 (50%) 1,174 (37.39%) 12,609 (34%) 10 – 14 658 (22%) 1,496 (48%) 1,962 (62.48%) 14,124 (38%) Total 3,026 (100%) 3,143 (100%) 3,140 100%) 36,705 (100%) Number (%) of children aged <4, 5-9 and 10-14 years in 2006 2007, and 2008 compared to that of Muang District in 2006 * There may be minor changes due to children leaving the cohort and replacement

46 PRNT70 ELISA titer* Number (n=3021) Naïve<2 1,446 (48%) Partially immune 1-2 serotype 2 - <13.8 1050 (35%) Immune 3-4 serotypes >13.8 524 (17%) Baseline immune status from annual samples 2006

47 Illness 3,988 Non-illness 4,441 Fever 1,892 (100%) No Fever 2,096 RRH 734 (39%) In patient 154(8%) OPD 580 (31%) Other Hospitals/Clinics 542 (29%) In patient 13 (0.7%) OPD 529 (28%) Self Rx 616 (33%)  Total absence from school 8,429 A total of 8,429 student-absent episodes occurred; 1,892 had fever, 734 (39%) visited RRH and 154 (8%) were hospitalized. Annual number of children with fever (1,892/2,625) was 0.7 day/child-year. ACTIVE CASE SURVEILLANCE 2006

48 ACTIVE CASE SURVEILLANCE 2007 A total of 9,002 student-absent episodes occurred; 1,323 had fever, 1,047 (79%) visited RRH and 270 (20%) were hospitalized.  Total absence from school 9,002 Illness 3,366 Non-illness 5,636 Fever 1,323 (100%) No Fever 2,043 RRH 1,047 (79%) In patient 270 (20%) OPD 777 (59%) Other Hospitals/Clinics 146 (11%) In patient 15 (1%) OPD 131 (10%) Self Rx 130 (10%)

49 Illness 1,283 Non-illness 3,082 Fever 645(100%) No Fever 638 RRH 572 (88.7%) In patient 68(10.5%) OPD 504(78.1%) Other Hospitals/Clinics 52(8.1%) In patient 3(0.5%) OPD 49(7.6%) Self Rx 21(3.3%)  Total absence from school 4,365 During first half (1 Jan till end of June) 2008, a total of 4,365 student-absent episodes occurred; 645 had fever, 794 (88.5%) visited RRH and 88 (9.8%) were hospitalized. ACTIVE CASE SURVEILLANCE 2008

50 Number of Febrile Episodes and Serologically Confirmed Dengue Cases by Month 2006- 2008 Total dengue cases = 211/1981 = 10.65%

51 Dengue Cases by Month, Jan 2006 – Jun 2008 Comparing between Cohort and Overall Province

52 Dengue Serotypes Distribution [n(%)] among sero-positive patients Jan 2006 - June 2008 Serotype YearDEN1DEN2DEN3DEN4NegativeTotal 200617(33.3)1(2.0)3(5.9)13(25.5)17(33.3)51 200730(28.0) 24(22.4)7(6.5)16(15.0)107 200826(49.1)12(22.6)7(13.2)08(15.1)53 Total73(34.6)43(20.4)34(16.1)20(9.5)41(19.4)211

53 Clinical Diagnosis of Serologically Confirmed Dengue Infection Jan 2006 - June 2008

54 Proportion of Clinical Syndrome of Dengue Infection in Ratchaburi Province (Provincial Surveillance)

55 Clinical Diagnosis in Undifferentiated Febrile Illness Jan 2006 - June 2008

56 Conclusion Ratchaburi province is a highly endemic area for all 4 dengue serotypes. Most of the symptomatic infections in the cohort are secondary infection(87.2%). Most of the symptomatic infections manifested with undifferentiated febrile illnesses (43.6%) or DF (43.6%). Only 12.8% had DHF and only 2.8% had DSS.

57 LESSON LEARNT GOOD CLINICAL PRACTICE Clinical Research Procedure SOP Source Document

58

59 Dengue Vaccine Trial Center

60

61 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาทางระบาดวิทยา ของโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี ในเด็ก ในจังหวัดราชบุรี Epidemiological study of dengue infection in children in Ratchaburi Province.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google