งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Measures of Association and Impact for HTA Panithee Thammawijaya, MD PhD Bureau of Epidemiology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Measures of Association and Impact for HTA Panithee Thammawijaya, MD PhD Bureau of Epidemiology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Measures of Association and Impact for HTA Panithee Thammawijaya, MD PhD Bureau of Epidemiology

2 2 ขั้นตอนการประเมินบริการ ( หรือมาตรการ ) ทางสาธารณสุข 1. Source: ดัดแปลงจาก พิเชฐ สัมปทานุกุล, 2554 2. * = ได้เฉพาะในบางกรณี Animal study Laboratory study Clinical trials ph. I-II Clinical trials ph. III (e.g. RCTs) Meta-analysis Clinical trials ph. III (non RCTs) Cohort* Case –control* Cross-sectional* Economic evaluation Mixed-method

3 Types of Measurement 1.Measure of frequency – วัดขนาดของโรคหรือภาวะทางสุขภาพ – เช่น ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในจังหวัด ก มีจำนวนเท่าใดในปี 2552 2.Measure of association – การวัดความสัมพันธ์ระหว่าง “ ปัจจัยที่ศึกษา ” และ “ โรค ” – เช่น การสูบบุหรี่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งปอดหรือไม่และ อย่างไร 3.Measure of impact – การวัดผลกระทบของการมีหรือไม่มีปัจจัยที่ศึกษาต่อการเกิดโรค – เช่น วัคซีนหัดมีประสิทธิภาพต่อการป้องกันโรคหัดดีแค่ไหน

4 Measure of Frequency

5 Prevalence and Incidence If you want to count… “State” การมี ( โรค / สภาวะ ) Existing of… at a point of time Prevalence (New + Old) “Event” การเกิด ( โรค / เหตุการณ์ ) Occurring of… during a period of time Incidence (New) E.g. Number of all DM cases a village in Jan 2009 = 120 Proportion of current smokers in company on Jan 1 st, 2010 = 15% of total employees E.g. Number of flu cases occurred in a village 2009 = 150 Proportion of new smokers in a company during Jan to Dec 2010 = 2% of non-smoker at the beginning of Jan 1 st, 2010

6 Prevalence and Incidence Incidence (I) (New cases) Prevalence (P) (New + old cases) Resolution Cures Deaths D = average disease duration

7 Measure of Association

8 Probability VS Odds Probability of an event is proportion (or chance) that event would occur among all possible outcomes (p) Odds of an event with an occurrence probability of p is “the ratio of (p) to (1-p)” Odds= Probability of event Probability of non-event = p/(1-p) Probability = odds/(1+odds) Head-to-Head = 9 : 18 Probability Odds If p = 0.8  Odds = If p = 0.1  Odds = If p = 0.2  Odds = If p = 0.5  Odds = 0.8/0.2 = 4 0.1/0.9 = 0.11 0.2/0.8 = 0.25 0.5/0.5 = 1

9 2x2 Table and Measure of Association DiseaseNon diseaseTotal ExposedABA+B UnexposedCDC+D TotalA+CB+DA+B+C+D RCT or Cohort Study Risk Ratio (RR) = Incidence of disease in Exposed group = A/(A+B) Incidence of disease in Unexposed group C/(C+D) Disease Odds Ratio (OR) = Odds of disease in Exposed group = [A/(A+B)] / [B/(A+B)] Odds of disease in Unexposed group [C/(C+D)] / [D/(C+D)] = [A/B] / [C/D] = AD/BC

10 10 การลดอาหารไขมันสูงกับการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (RCT or Cohort Study) ป่วยไม่ป่วยรวม ลดอาหารไขมันสูง101090100 กินอาหารตามปกติ40160200 รวม50250300 โอกาสของการเกิดโรคในกลุ่มที่ลดอาหารไขมันสูง = 10 / 100 = 10% โอกาสของการเกิดโรคในกลุ่มที่กินอาหารไขมันสูง = 40 / 200 = 20% Risk Ratio = 0.1 / 0.2 = 0.5 Odds ของโรคในกลุ่มที่ลดอาหารไขมันสูง = 10 / 90 = 0.11 Odds ของโรคในกลุ่มที่กินอาหารไขมันสูง = 40 / 160 = 0.25 Disease Odds Ratio = 0.11 / 0.25 = 0.44

11 2x2 Table and Measure of Association DiseaseNon diseaseTotal ExposedABA+B UnexposedCDC+D TotalA+CB+DA+B+C+D Case-Control Study Exposure Odds Ratio (OR) = Odds of exposure in Disease group = [A/(A+C)] / [C/(A+C)] Odds of exposure in Non Disease Group [B/(B+D)] / [D/(B+D)] = [A/C] / [B/D] = AD/BC

12 การสวมหมวกนิรภัยกับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ (Case-control study) เสียชีวิตไม่เสียชีวิต สวมหมวกนิรภัย20150 ไม่สวม3050 รวม50200 Odds ของการสวมหมวกนิรภัยในกลุ่มผู้เสียชีวิต = 20 / 30 = 0.67 Odds ของการสวมหมวกนิรภัยในผู้ไม่เสียชีวิต = 150 / 50 = 3 Exposure Odds Ratio = 0.67/3 = 0.22 Odds of event A = Prob (A occurred) Prob (A not occurred) Exposure Odds Ratio = Odds of exposure in cases Odds of exposure in noncases

13 2x2 Table and Measure of Association DiseaseNon diseaseTotal ExposedABA+B UnexposedCDC+D TotalA+CB+DA+B+C+D Cross-Sectional Study Prevalence Ratio (PR) = Prevalence of disease in Exposed group = A/(A+B) Prevalence of disease in Unexposed group C/(C+D) Prevalence Odds Ratio (OR) = Odds of disease in Exposed group = [A/(A+B)] / [B/(A+B)] Odds of disease in Unexposed group [C/(C+D)] / [D/(C+D)] = [A/B] / [C/D] = AD/BC

14 14 การรับประทานผักผลไม้สม่ำเสมอกับภาวะอ้วน (Cross-sectional Study) อ้วนไม่อ้วนรวม กินผักผลไม้สม่ำเสมอ10190200 ไม่สม่ำเสมอ40160200 รวม50350400 Prevalence ภาวะอ้วนในกลุ่มที่กินผักผลไม้สม่ำเสมอ = 10 / 200 = 5% Prevalence ภาวะอ้วนในกลุ่มที่ไม่กินผักผลไม้สม่ำเสมอ = 40 / 200 = 20% Prevalence Ratio (v.1) = 0.05 / 0.2 = 0.25 Prevalence การกินผักผลไม้สม่ำเสมอในคนอ้วน = 10 / 50 = 20% Prevalence การกินผักผลไม้สม่ำเสมอในคนไม่อ้วน = 190 / 350 = 54% Prevalence Ratio (v.2) = 0.2 / 0.54 = 0.37 Prevalence Odds Ratio = 0.051 / 0.25 = 0.21 Odds ของภาวะอ้วนในกลุ่มที่กินผักผลไม้สม่ำเสมอ = 10 / 190 = 0.051 Odds ของภาวะอ้วนในกลุ่มที่ไม่กินผักผลไม้สม่ำเสมอ = 40 / 160 = 0.25

15 15 2x2 Table and Measure of Association DiseaseNon diseaseTotal ExposedABA+B UnexposedCDC+D TotalA+CB+DA+B+C+D Risk Ratio (RR) = [A/(A+B)] / [C/(C+D)] Exposure Odds Ratio (OR) = [A/C] / [B/D] = AD/BC Disease Odds Ratio (OR) = [A/B] / [C/D] = AD/BC RCT or Cohort Study Case-control study Prevalence Ratio (PR) = [A/(A+B)] / [B/(C+D)] Cross-sectional study Prevalence Odds Ratio (OR) = [A/B] / [C/D] = AD/BC

16 Interpretation of RR, OR, and PR The null value (no association) weakerstronger Causative Effect weakerstronger Protective Effect 16 RR, OR, PR 1 0 ∞

17 Measure of Impact

18 Concept of Impact Measurement Causal risk factor (RR>1) Can be expressed in terms of = Attributable fraction We estimate the excess number of cases that would not have occurred = Attributable number (excess number) Epidemiological measures used for prediction the impact of an intervention (removal of exposure) on the disease occurrence in the population CAUSAUL RISK FACTORSPROTECTIVE RISK FACTORS Protective risk factor (RR<1) Can be expressed as a proportion =Prevented fraction, Preventable fraction We estimate the prevented number of cases that would occurred or the potential cases that could be prevented =Prevented number, Preventable number

19 Ex: Mumps Vaccine

20 Prevented Fraction among the Exposed (PF e ) I U – I E IUIU IEIE PF e = I U – I E I U = 1- RR PF e = proportion of the potential cases among exposed group that has been prevented by the exposure of interest (Potential cases) (Prevented cases) 20

21 แปลว่า... วัคซีนช่วยลดจำนวนผู้ป่วยได้ร้อยละ 72 ของจำนวนผู้ป่วยที่ควรจะเกิดขึ้นในหากกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนเหล่านี้ ทั้งหมดไม่ได้รับวัคซีน หรือ ในกลุ่มผู้ที่ได้วัคซีน จำนวนผู้ป่วยที่เกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ 28 ของจำนวนที่ควรจะเกิดขึ้นหากคนกลุ่มนี้ ทั้งหมดไม่ได้รับวัคซีน PF e : Mumps Vaccine Study Vaccine Effectiveness = 72% = 1 – RR = 1 – 0.28 = 0.72 21

22 PF e : Mumps Vaccine Study 22 Expected number of cases among vaccinated if unvaccinated Observed number of cases = 150 Prevented number of cases = 519 - 150 = 369 (or 72% of 519) 22

23 Prevented Fraction among the Population (PF p ) I U – I P IUIU IPIP PF p = proportion of all potential cases in the total population that has been prevented by the exposure (Potential cases) (Prevented cases) 23 PF p = I U – I P I U See Mumps vaccine study and try to calculate PF p by yourself! = P e (1-RR) (P e = Exposure prevalence among population)

24 Preventable Fraction I P – I E IPIP IEIE Preventable Fraction = I P – I E I P Preventable fraction = proportion of cases in a population that could be further prevented if total population are exposed (cases occurred) (Potential preventable cases) 24 Population See Mumps vaccine study and try to calculate preventable fraction by yourself!

25 Thank you Acknowledgements Dr. Hal Morgenstern Dr. Sopon Iamsirithaworn


ดาวน์โหลด ppt Measures of Association and Impact for HTA Panithee Thammawijaya, MD PhD Bureau of Epidemiology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google