งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราช ภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 เป็นส่วนราชการหนึ่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่พัฒนามาจากศูนย์วิจัยและบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราช ภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 เป็นส่วนราชการหนึ่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่พัฒนามาจากศูนย์วิจัยและบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราช ภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 เป็นส่วนราชการหนึ่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่พัฒนามาจากศูนย์วิจัยและบริการ การศึกษาและสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งตั้งขึ้นเป็นหน่วยงาน เล็กๆ ตามภารกิจหน้าที่ของวิทยาลัยครูยะลา ก่อนมีพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏยะลา พ. ศ. 2538 สำนักวิจัยและบริการวิชาการมี ฐานะเป็นศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ. ศ. 2538 ประกาศใช้จึงเปลี่ยน ชื่อ เป็นสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ต่อมามีพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ. ศ. 2547 มาตรา 10 ให้มหาวิทยาลัย แบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 ส่วนราชการ หนึ่งในส่วนราชการ ดังกล่าว ก็จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เพื่อทำ หน้าที่ ส่งเสริมการวิจัย อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดน ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3 ข้อมูลเกี่ยวกับ บุคลากร

4 ข้อมูลเกี่ยวกับงาน ฐานข้อมูลนักวิจัยเดียว แบบฟอร์มในการเสนอขอเป็นแบบเดียวกัน Single Form การแจ้งข่าวการเปิดรับทุนผ่านทาง e- mail/SMS รองรับการใช้งานจากแหล่งทุนอื่น เสนอขอทุนผ่านทางช่องทางเดียวได้ทุก แหล่งทุน การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยแบบออนไลน์ การแจ้งเตือนสถานภาพของผู้เสนอขอทุน วิจัยและผู้ดำเนินการวิจัย การรายงานภาพรวม

5 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถนน เทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 โทรศัพท์ / โทรสาร 073-299-635073-299-635 E-mail = research.yru@gmail.com

6 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราช ภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 เป็นส่วนราชการหนึ่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่พัฒนามาจากศูนย์วิจัยและบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google