งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราช ภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 เป็นส่วนราชการหนึ่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่พัฒนามาจากศูนย์วิจัยและบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราช ภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 เป็นส่วนราชการหนึ่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่พัฒนามาจากศูนย์วิจัยและบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราช ภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 เป็นส่วนราชการหนึ่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่พัฒนามาจากศูนย์วิจัยและบริการ การศึกษาและสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งตั้งขึ้นเป็นหน่วยงาน เล็กๆ ตามภารกิจหน้าที่ของวิทยาลัยครูยะลา ก่อนมีพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏยะลา พ. ศ สำนักวิจัยและบริการวิชาการมี ฐานะเป็นศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้เสนอ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ. ศ ประกาศใช้จึงเปลี่ยน ชื่อ เป็นสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ต่อมามีพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ. ศ มาตรา 10 ให้มหาวิทยาลัย แบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 ส่วนราชการ หนึ่งในส่วนราชการ ดังกล่าว ก็จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เพื่อทำ หน้าที่ ส่งเสริมการวิจัย อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดน ภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3 ข้อมูลเกี่ยวกับ บุคลากร

4 ข้อมูลเกี่ยวกับงาน ฐานข้อมูลนักวิจัยเดียว แบบฟอร์มในการเสนอขอเป็นแบบเดียวกัน Single Form การแจ้งข่าวการเปิดรับทุนผ่านทาง e- mail/SMS รองรับการใช้งานจากแหล่งทุนอื่น เสนอขอทุนผ่านทางช่องทางเดียวได้ทุก แหล่งทุน การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยแบบออนไลน์ การแจ้งเตือนสถานภาพของผู้เสนอขอทุน วิจัยและผู้ดำเนินการวิจัย การรายงานภาพรวม

5 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถนน เทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โทรศัพท์ / โทรสาร =

6 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราช ภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 เป็นส่วนราชการหนึ่งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่พัฒนามาจากศูนย์วิจัยและบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google