งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาบุคลากร สำนักจัดการความรู้ ปี 2554. วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักใน การจัดการความรู้ สู่ความเป็นเลิศด้านการ ป้องกันควบคุมโรค พันธกิจ : สำนักจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาบุคลากร สำนักจัดการความรู้ ปี 2554. วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักใน การจัดการความรู้ สู่ความเป็นเลิศด้านการ ป้องกันควบคุมโรค พันธกิจ : สำนักจัดการความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาบุคลากร สำนักจัดการความรู้ ปี 2554

2 วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักใน การจัดการความรู้ สู่ความเป็นเลิศด้านการ ป้องกันควบคุมโรค พันธกิจ : สำนักจัดการความรู้ จะเป็นหุ้นส่วนในการสนับสนุนให้ เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และนำไปสู่ ความ สำเร็จในการปฏิบัติงานของ หน่วยงานและเครือข่ายต่างๆ ในการ จัดการความรู้ เพื่อการป้องกันและ ควบคุมโรคทั้งในสภาวการณ์ปกติ และใน สภาวการณ์ฉุกเฉิน

3 หน้าที่ 1. จัดทำ Roadmap ให้กรม คร. สู่ความ เป็น LO ด้านการป้องกันควบคุมโรค 2. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ 3. พัฒนาระบบมาตรฐานงานวิชาการ 4. จัดทำคลังความรู้ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค 5. นำความรู้สู่การพัฒนานโยบาย / มาตรการป้องกันควบคุมโรค 6. จัดทำสื่อการเรียนรู้สำหรับบุคลากร กรมคร.

4

5 เราเป็นเพียงสำนักเล็กๆ มี บุคลากร 20 คน - ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ 10 คน - พนักงานราชการ 8 คน - จ้างเหมา 2 คน

6 ในปี 2554 การพัฒนาบุคลากรของ สำนัก KM จะมุ่งเน้น “ การพัฒนาคนบน เนื้องานที่ทำจริง ”

7 1. โครงการพัฒนางานวิจัย (R2R) สำหรับฝ่ายบริหาร ( ทุก หน่วยงานในกรมฯ - อาจารย์จาก ม. มหิดลเป็นที่ปรึกษา ) - มีความรู้เรื่องวิจัย / ทำวิจัยได้ - มีทักษะบริหารจัดการ โครงการวิจัย - มีทักษะการเขียนงานวิชาการ - มีทักษะออกแบบการประชุมเพื่อ การเรียนรู้ - พัฒนาเครือข่ายงานบริหาร ทั่วไป ฯลฯ

8 2. โครงการถอดบทเรียนไข้หวัด ใหญ่ 2009 ( ร่วมกับสำนัก EID- สถาบัน อาศรมศิลป์ที่ปรึกษา ) - มีความรู้ / ทักษะเรื่อง กระบวนการถอดบทเรียน - มีทักษะบริหารจัดการ โครงการ - มีทักษะการเขียนงานวิชาการ - มีทักษะออกแบบการประชุม เพื่อการเรียนรู้ ฯลฯ

9 3. หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟ ฟิคดีไซด์ ( เพื่อจัดทำถนนคนเรียนรู้ ) - มีความสามารถออกแบบและ ทำโปสเตอร์ - มีความรู้ในการใช้โปรแกรม CG - มีความสามารถสื่อสาร สาธารณะ (Key Message) - มีทักษะการออกแบบ

10 กิจกรรม “ ถนน... คนเรียนรู้ ” ปี 2545

11 E-Learning : www.kmddc.go.th ความรู้วิชาการต่างๆ หลักสูตรระบาดวิทยา การวิจัยแบบประเมินต้นทุนประสิทธิผล การวิจัยแบบ R2R ฯลฯ ความรู้จากประสบการณ์ของ บุคลากร ประสบการณ์การด้านการบริหาร ประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ ประสบการณ์การดำเนินการโรค มาลาเรีย ฯลฯ

12


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาบุคลากร สำนักจัดการความรู้ ปี 2554. วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักใน การจัดการความรู้ สู่ความเป็นเลิศด้านการ ป้องกันควบคุมโรค พันธกิจ : สำนักจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google