งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Prepared By: Miss Nichaporn Tumon

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Prepared By: Miss Nichaporn Tumon"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Prepared By: Miss Nichaporn Tumon
Irregular Verbs Prepared By: Miss Nichaporn Tumon

2 กริยา 3 ช่อง (Irregular Verbs)
เมื่อคำกริยาใน past tense (Verb ช่อง 2) หรือ past participle tense (Verb ช่อง 3) ไม่ได้มีการเติม – ed ข้างท้าย เราเรียกคำพวกนี้ว่า Irregular Verbs นะครับ เราสาม มารถแบ่ง Irregular Verbs ออกเป็น 3 แบบได้ดังนี้นะครับ 1. คำ Irregular Verbs บางคำ เหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็น present simple tense (Verb ช่อง 1), past tense (Verb ช่อง 2) หรือ past participle tense (Verb ช่อง 3) เช่น hit- hit-hit, read-read-read 2. คำ Irregular Verbs บางคำ มี past tense (Verb ช่อง 2) หรือ past participle tense (Verb ช่อง 3) ที่เหมือนกัน เช่น tell-told-told 3. คำ Irregular Verbs บางคำ ต่างกันทุกคำไม่ว่าจะเป็น present simple tense (Verb ช่อง 1), past tense (Verb ช่อง 2) หรือ past participle tense (Verb ช่อง 3) เช่น rise-rose- risen

3 คำบางคำสามารถเป็นได้ทั้ง regular verbs และ irregular verbs เช่น
burn -> burned หรือ burnt dream -> dreamed หรือ dreamt lean -> leaned หรือ leant learn -> learned หรือ learnt smell-> smelled หรือ smelt spell -> spelled หรือ spelt spill -> spilled หรือ split spoil ->spoiled หรือ spoilt

4 แบบทดสอบความเข้าใจ

5 COMMON IRREGULAR VERBS
blow Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

6 COMMON IRREGULAR VERBS
blow Present Past Past Participle blow blew blown

7 break Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

8 break Present Past Past Participle break broke broken

9 catch Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

10 catch Present Past Past Participle catch caught

11 choose Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

12 choose Present Past Past Participle choose chose chosen

13 come Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

14 come Present Past Past Participle come came

15 do Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

16 do Present Past Past Participle do did done

17 draw Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

18 draw Present Past Past Participle draw drew drawn

19 drink Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

20 drink Present Past Past Participle drink drank drunk

21 dream Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

22 dream dream dreamt/dreamed dreamt/ dreamed Present Past
Past Participle dream dreamt/dreamed dreamt/ dreamed

23 drive Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

24 drive Present Past Past Participle drive drove driven

25 eat Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

26 eat Present Past Past Participle eat ate eaten

27 fall Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

28 fall Present Past Past Participle fall fell fallen

29 forgive Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

30 forgive Present Past Past Participle forgive forgave forgiven

31 get Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

32 get Present Past Past Participle get got gotten

33 go Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

34 go Present Past Past Participle go went gone

35 grow Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

36 grow Present Past Past Participle grow grew grown

37 know Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

38 know Present Past Past Participle know knew known

39 lay Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

40 lay Present Past Past Participle lay laid

41 lie Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

42 lie Present Past Past Participle lie lay lain

43 ride Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

44 ride Present Past Past Participle ride rode ridden

45 run Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

46 run Present Past Past Participle run ran

47 see Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

48 see Present Past Past Participle see saw seen

49 sing Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

50 sing Present Past Past Participle sing sang sung

51 sit Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

52 sit Present Past Past Participle sit sat

53 speak Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

54 speak Present Past Past Participle speak spoke spoken

55 ? ? ? swim swims swam swum Can you list these verb forms? Present Past
Past Participle swims swam swum ? ? ? Can you list these verb forms?

56 swim Present Past Past Participle swim swam swum

57 take Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

58 take Present Past Past Participle take took taken

59 throw Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

60 throw Present Past Past Participle throw threw thrown

61 write Present Past Past Participle ? Can you list these verb forms?

62 write Present Past Past Participle write wrote written

63 Thank you for your kind attention


ดาวน์โหลด ppt Prepared By: Miss Nichaporn Tumon

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google