งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The passive. The passive Passive คือโครงสร้างของ verb ที่ noun หรือ pronoun เป็นตัวถูกกระทำ กฎของ passive ใช้ V. to be เป็นกริยาช่วยตามด้วย กริยาช่องที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The passive. The passive Passive คือโครงสร้างของ verb ที่ noun หรือ pronoun เป็นตัวถูกกระทำ กฎของ passive ใช้ V. to be เป็นกริยาช่วยตามด้วย กริยาช่องที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 The passive

3 Passive คือโครงสร้างของ verb ที่ noun หรือ pronoun เป็นตัวถูกกระทำ กฎของ passive ใช้ V. to be เป็นกริยาช่วยตามด้วย กริยาช่องที่ 3 = V. to be × V_ed

4 การเปลี่ยนประโยคจาก active เป็น passive
1. ให้เอา object จาก active ขึ้นมาเป็น subject ของประโยค passive 2. ให้เอา V. to be เข้ามาเป็นกริยาช่วยตามโครงสร้างของ tense 3. ให้เอา main verb ของประโยค active ไปอยู่ในช่องที่ 3 ของประโยค passive ถ้าหากต้องการระบุว่าใครเป็นผู้กระทำกริยาให้ใช้ preposition คำว่า by แล้ว ตามด้วย noun หรือ object pronoun (แต่ถ้าหาก subject เดิม คือ people, someone, everyone, something, etc. ไม่จำเป็นต้องระบุ)

5 โครงสร้างของ passive

6 Present simple passive
M.V1 V. to be × V_ed = V. to be1 × M.V_ed เช่น He spends lots of money on a new car. Lots of money is spent by him on a new car. Everyone tells them about the accident. They are told about the accident.

7 Past simple passive M.V2 V. to be × V_ed = V. to be2 × M.V_ed
เช่น He spent lots of money on a new car. Lots of money was spent by him on a new car. Everyone told them about the accident. They were told about the accident.

8 = will/shall × be × M.V_ed
Future simple passive will/shall× infinitive V. to be × V_ed = will/shall × be × M.V_ed เช่น He will spend lots of money on a new car. Lots of money will be spent by him on a new car. Everyone will tell them about the accident. They will be told about the accident.

9 Present continuous passive
V. to be1 × M.V_ing V. to be × V_ed = V. to be1 × being × M.V_ed เช่น He is spending lots of money on a new car. Lots of money is being spent by him on a new car. Everyone is telling them about the accident. They are being told about the accident.

10 Past continuous passive
V. to be2 × M.V_ing V. to be × V_ed = V. to be2 × being × M.V_ed เช่น He was spending lots of money on a new car. Lots of money was being spent by him on a new car. Everyone was telling them about the accident. They were being told about the accident.

11 = will/shall × be × being × M.V_ed
Future continuous passive Will/shall × be × M.V_ing V. to be × V_ed = will/shall × be × being × M.V_ed เช่น He will be spending lots of money on a new car. Lots of money will be being spent by him on a new car. Everyone will be telling them about the accident. They will be being told about the accident.

12 Present perfect passive
V. to have1 × M.V_ed V. to be × V_ed = V. to have1 × been × M.V_ed เช่น He has spent lots of money on a new car. Lots of money have been spent by him on a new car. Everyone has told them about the accident. They have been told about the accident.

13 Past perfect passive V. to have2 × M.V_ed V. to be × V_ed
= V. to have2 × been × M.V_ed เช่น He had spent lots of money on a new car. Lots of money had been spent by him on a new car. Everyone had told them about the accident. They had been told about the accident.

14 = will/shall × have × been × M.V_ed
Future perfect passive Will/shall × have × M.V_ed V. to be × V_ed = will/shall × have × been × M.V_ed เช่น He will have spent lots of money on a new car. Lots of money will have been spent by him on a new car. Everyone will have told them about the accident. They will have been told about the accident.

15 หมายเหตุ กริยากลุ่มหนึ่งมี object 2 ตัว ซึ่ง object ที่ถูกกระทำโดยตรง เรียกว่า direct object และ object ที่อยู่หลัง preposition คำว่า to หรือ for เรียกว่า indirect object กลุ่มกริยาที่ใช้คำว่า to ได้แก่คำว่า give, lend, hand, pass, throw, send, past, bring, take, pay, sell, promise, show, offer, read, write, tell, teach, owe, leave กลุ่มกริยาที่ใช้คำว่า for ได้แก่คำว่า buy, get, fetch, bring, find, leave, save, reserve, order, book, make, cook, build, pick, choose

16 เช่น Kate gave me this cassette.
Kate gave the cassette to someone else. I’ll send my cousin a present. I’ll send a present to my cousin. We bought all the children an ice-cream. We bought ice-cream for the children.

17 ดังนั้นถ้าหากทำกริยากลุ่มนี้ให้เป็น passive สามารถใช้ object ตัวใดก็ได้ ถ้าใช้ direct object ขึ้นมาเป็น passive indirect object ที่อยู่หลัง preposition เช่น Someone gave Mrs. Lee an award. Mrs. Lee was given an award. Someone gave an award to Mrs. Lee. An award was given to Mrs. Lee.

18 นอกจากนี้ยังมีการใช้ V_ed ซึ่งเรียกว่า past participle ทำหน้าที่เป็น adjective ซึ่งให้ความหมายเป็น passive หรือ linking verb เป็น finite verb adjective กลุ่มนี้เรียกว่า stative passive ได้แก่ 1. be acquainted (with) 2. be broken be bored (with, by) 4. be closed be composed of 6. be crowded (with) 7. be devoted (to) 8. be disappointed (in, with) 9. be divorced (from) 10. be done (with) be drunk (on) 12. be engaged (to)

19 13. be excited (about). 14. be exhausted (from) 15. be finished (with)
13. be excited (about) be exhausted (from) be finished (with) be frightened (of, by) be gone (by) be hurt be interested (in) be involved (in) be located in, south of etc… 22. be lost be made of be married (to) be opposed (to) be pleased (with) be prepared (for) be qualified (for) 29. be related (to) be satisfied (with) 31. be scared of be shut 33. be spoiled be terrified (of, by) 35. be tired (of, from) be worried (about)

20 การใช้ adjective เหล่านี้แสดงสภาวะที่ subject ถูกกระทำ เช่น
การใช้ adjective เหล่านี้แสดงสภาวะที่ subject ถูกกระทำ เช่น Paul is married Paul is tired Paul is frightened. แต่ถ้าหากต้องการระบุสภาวะของ adjective ว่าเกิดจากอะไร หรืออะไรเป็นสาเหตุก็จะใช้ preposition ของ adjective เหล่านั้นแล้วตามด้วย noun ที่เป็นสาเหตุ เช่น Paul is married to Susan Paul is excited about the game. Paul will be prepared for the exam.

21 ในการใช้ modal passive เพื่อที่จะใช้ระบุความหมายของ main verb ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น Tom will be invited to the picnic. This book had better be returned to the library. This letter ought to be sent before June 1st. แต่ถ้าหากใช้ modal ตามด้วยโครงสร้าง perfect หรือเรียกว่า modal perfect passive แสดงว่าเหตุการณ์หรือการกระทำนั้น เป็นเหตุการณ์ที่เป็นอดีตเท่านั้น ไม่ว่าจะอยู่ในโครงสร้าง active หรือ passive เช่น The letter should have been sent last week. This house mast have been built over 200 years ago.

22 มีกริยากลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่า causative verb ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย
มีกริยากลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกว่า causative verb ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย 1. Causative verb – have, make และ get ซึ่ง subject จะเป็นผู้จ้างวาน, เตตรียมการ, ใช้, บังคับ หรือ ทำให้ object เป็นผู้กระทำ หรือ ถูกกระทำ ถ้าหาก object เป็นบุคคลจะตามด้วยกริยาในรูป infinitive ถ้าหากใช้ have และ make เป็น finite verb จะตามด้วย infinitive without to แต่ถ้าใช้ get เป็น finite verb จะตามด้วย to infinitive เช่น Mrs. Lee made her son clean his room. Sad movies make me cry I had the plumber repair the leak. The student got the teacher to dismiss class early.

23 - ถ้าหาก object เป็นสิ่งของจะตามด้วยกริยาช่องที่ 3 (past participle) ซึ่งจะให้ความหมายเป็น passive เพื่อแสดงว่า subject จ้างหรือวานให้บุคคลทำกริยา แต่จะเน้นว่าอะไรถูกกระทำ เช่น You should have your car serviced regularly. Mark usually has his suit cleaned at Super clean. We had the television repaired only last year. We must get another key made.

24 2. Causative verb ที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกนึกคิด ได้แก่
Present participle Past participle amuse amusing amused annoy annoying annoy with/ at/ about bore boring bored with confuse confusing confused depress depressing depressed disappoint disappointing disappointed with/ in/ about excite exciting excited about exhaust exhausting exhausted fascinate fascinating fascinated

25 verb Present participle Past participle frighten frightening frightened of terrify terrifying terrified of puzzle puzzling puzzled relax relaxing relaxed shock shocking shocked at/ by surprise surprising surprised at/ by thrill thrilling thrilled of/ by tire tiring tired of/ from interest interesting interested in satisfy satisfying satisfied with scare scaring scared of

26 กริยาเหล่านี้ ถ้าทำหน้าที่เป็น finite verb subject จะเป็นอะไรก็ได้ ซึ่งเป็นต้นเหตุหรือสาเหตุ ทำให้ object เกิดความรู้สึก เช่น Indian art interests me The news surprised me. แต่ถ้าหากนำกริยาเหล่านี้เติม –ing ทำหน้าที่เป็น adjective ซึ่งเรียกว่า present participle จะใช้ขยาย noun หรือ pronoun ซึ่งเป็นตัวต้นเหตุ หรือ สาเหตุ ซึ่งถ้าหากใช้ขนาย pronoun หรือ noun ที่เป็น subject จะใช้ V. to be หรือ linking verb เป็น finite verb เช่น Indian art is interesting. = It’s interesting Indian art. The news was surprising. = It was surprising news.

27 แต่ถ้าหากใช้กริยาเหล่านี้เป็น adjective ในช่องที่ 3
แต่ถ้าหากใช้กริยาเหล่านี้เป็น adjective ในช่องที่ (past participle) จะใช้ขยาย noun หรือ pronoun ตัวที่ถูกทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิด เช่น I am interested Kate was surprised. แต่ถ้าหากในการใช้ past participle แล้วต้องการระบุว่าเกิดจากสาเหตุอะไรให้ใช้ preposition ของ adjective เหล่านั้น เช่น I am interested in Indian art. Kate was surprised by the news.


ดาวน์โหลด ppt The passive. The passive Passive คือโครงสร้างของ verb ที่ noun หรือ pronoun เป็นตัวถูกกระทำ กฎของ passive ใช้ V. to be เป็นกริยาช่วยตามด้วย กริยาช่องที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google