งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

NCD Forum 2015 (มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ) “บูรณาการ สานพลัง ลดเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อน” วันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยความร่วมมือระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "NCD Forum 2015 (มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ) “บูรณาการ สานพลัง ลดเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อน” วันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยความร่วมมือระหว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 NCD Forum 2015 (มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ) “บูรณาการ สานพลัง ลดเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อน” วันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค เป็นหลัก) สปสช. และ Thai NCD Net วันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค เป็นหลัก) สปสช. และ Thai NCD Net

2 วันที่ 10 สิงหาคม 2558 (สถานที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี) ห้องประชุมใหญ่ (แกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม) เวลา 9.00-12.00 น. ช่วง เช้า 9.00-11.00 น.11.00-12.00 น. เวลา 9.00น.-9.15น. พิธีเปิด โดย ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ประธาน) โดย นายแพทย์อำนวย กาจีนะ รักษาการ/ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กล่าวรายงาน) เวลา 9.15น.-9.30น. ชมการแสดงเปิดงาน เวลา 9.30น.-9.50น. มอบโล่ และประกาศ เกียรติคุณ โล่รางวัลจำนวน 7 โล่ กลุ่มเป้าหมาย จังหวัดดีเด่นระดับภาค 1 จังหวัด/ภาค(4ภาค) จำนวน 4 โล่ เขตบริการสุขภาพดีเด่น อันดับที่1-3 จำนวน 3 โล่ ใบประกาศเกียรติคุณ 36 ใบ กลุ่มเป้าหมาย อำเภอดีเด่นระดับเขต รางวัลที่ 1(12 แห่ง) จำนวน 12 ใบ รางวัลที่ 2(12 แห่ง) จำนวน 12 ใบ รางวัลที่ 3(12 แห่ง) จำนวน 12 ใบ โดย ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข เวลา9.50น.-10.20น. ปาฐกถา “บูรณาการ งานNCD สานพลัง ลดเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อน” โดย ศ.นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข - NCDs : Plan to combat. อภิปรายโดย - นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาการปลัดกระทรวง สธ. - นพ.ปานเทพ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการแผนงานสนับสนุนระบบ บริการโรคเรื้อรังฯ สปสช. - นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผอ.สำนักการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก - นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ ผู้ดำเนินรายการ : นพ.ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุม โรค NCD Forum 2015 (มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ) “บูรณาการ สานพลัง ลดเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อน”

3 วันที่ 10 สิงหาคม 2558 (สถานที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี) ห้องประชุมใหญ่ (แกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม) เวลา 9.00-12.00 น. ช่วง เช้า 9.00-11.00 น.11.00-12.00 น. เวลา10.20น.-10.30น. พิธีลงนามความ ร่วมมือของเครือข่ายงาน NCD (ประเด็น.........กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย) เวลา10.30น.-10.40น. ให้สัมภาษณ์นักข่าว เวลา10.40น.-11.00น. เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ เที่ยง Lunch Symposium เรื่อง “มุมมอง Health in all policies “ จาก ศาสตราจารย์นายแพทย์เทพ หิมะทองคำ (12.00-13.00 น.) ช่วง บ่าย ห้องประชุมใหญ่ห้องย่อยที่ 1ห้องย่อยที่ 2ห้องย่อยที่ 3ห้องย่อยที่ 4ห้องย่อยที่ 5ห้องย่อยที่ 6 13.00-14.30 น. 14.30-17.00 น. เสวนานโยบาย สาธารณะเพื่อสุขภาวะ ในสังคมไทย การพัฒนา ระบบบริหาร จัดการและ ระบบบริการ ลดภัยโรค NCD เล่าขาน ประสบการณ์ : SMS ใน คลินิกNCD คุณภาพ พลังตำบล จัดการ สุขภาพ ลด เสี่ยง ลดโรค การบูรณาการ การบริการ เพื่อชะลอ ภาวะแทรกซ้อ นที่สำคัญของ ผู้ป่วย NCDs Move for Life “ Evidence base สำหรับ การสร้าง สุขภาพเพื่อ ป้องกันโรค NCD” 14.30-17.00 น. Capacity building Workshop “การจัดการลดความ เสี่ยง/พฤติกรรมให้ ได้ผล”

4 วันที่ 11 สิงหาคม 2558 (สถานที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี) ช่วง เช้า ห้องประชุมใหญ่ห้องย่อยที่ 1ห้องย่อยที่ 2ห้องย่อยที่ 3ห้องย่อยที่ 4ห้องย่อยที่ 5ห้องย่อยที่ 6 9.00-10.30 น.10.30-12.00 น. เสวนาการขับเคลื่อน เครือข่ายNCD ภาค ประชาชน การบริหาร จัดการ ข้อมูล ฐานข้อมูล และ set ของข้อมูล นานาทัศนะ : Update Self Management Support ลดอาหารร้าย ทำลาย สุขภาพ หมอครอบครัว พลัง ขับเคลื่อน NCD ขับเคลื่อน สังคมนมแม่ "Secondary prevention for NCDs : Update in 2015-2016" รับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. ช่วง บ่าย ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม เลา 13.00 – 14.00 น. “การจัดการระบบ NCD อย่างเข้มแข็ง” และพิธีปิด NCD Forum 2015 (มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ) “บูรณาการ สานพลัง ลดเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อน”

5 1. เพื่อนำเสนอนโยบายและประเด็นการขับเคลื่อนเรื่องโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ 2.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มบุคลากรในการดำเนินงานด้าน โรคไม่ติดต่อด้านต่างๆ 3. เพื่อเผยแพร่บทเรียน/รูปแบบการดำเนินงานที่ทำเป็นเลิศให้เป็นแบบอย่าง ในระดับเขตบริการ สุขภาพ/ภูมิภาค 4. เพื่อเสริมความรู้วิชาการที่ทันสมัยในด้านโรคไม่ติดต่อ 5. เพื่อสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ วัตถุประสงค์

6 ติดต่อสอบถาม สำหรับรายละเอียดในการจัดงานและการลงทะเบียน ออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ของสำนักโรคไม่ ติดต่อ>>www.ThaiNcd.com หรือสอบถามได้ที่ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำนักโรคไม่ติดต่อ โทรศัพท์ : 02-5903987 โทรสาร : 02-5903988


ดาวน์โหลด ppt NCD Forum 2015 (มหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อ) “บูรณาการ สานพลัง ลดเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อน” วันที่ 10-11 สิงหาคม 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยความร่วมมือระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google