งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์ หลายชนิด มีการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่ต่ออยู่ในเครือข่าย โดยอาศัยเครือข่ายเป็น สื่อกลาง ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์ หลายชนิด มีการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่ต่ออยู่ในเครือข่าย โดยอาศัยเครือข่ายเป็น สื่อกลาง ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์ หลายชนิด มีการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่ต่ออยู่ในเครือข่าย โดยอาศัยเครือข่ายเป็น สื่อกลาง ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน การ ทำงานของโปรแกรมประยุกต์เหล่านี้มี ลักษณะโครงสร้างการทำงาน ที่คล้ายกันและมีชื่อเรียกเฉพาะว่า สถาปัตยกรรมแบบ Client/Server โปรแกรมประยุกต์บนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต

3 สถาปัตยกรรมแบบ Client/Server เป็นสถาปัตยกรรม ของโปรแกรมที่ประกอบขึ้นด้วยโปรแกรมสองชุด ชุดแรก เป็นโปรแกรมที่ทาหน้าที่ในการให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เรียกว่า ผู้ให้บริการหรือ Server ส่วนโปรแกรมอีกชุดหนึ่ง เรียกว่าผู้ขอใช้บริการหรือ Client การทางานแบบ Client/Server จะเกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมผู้ขอใช้บริการที่อยู่บน เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งส่งคาร้องขอใช้บริการ ซึ่งเรียกว่า Request ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมผู้ ให้บริการอยู่ เมื่อโปรแกรมผู้ให้บริการได้รับคาร้องขอใช้ บริการแล้วจะดาเนินการประมวลผลตามความต้องการที่ ได้รับ เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะทาการส่งผลของบริการ นั้นซึ่งเรียกว่า Reply กลับไปให้ผู้ขอใช้บริการ การดาเนิน การระหว่างผู้ขอใช้บริการและผู้ให้บริการ

4 บริการเวิลด์ไวด์เว็บ WWW (World Wide Web) รู้จักกันดีในชื่อเครือข่ายใย แมงมุม เป็นบริการในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีผู้ใช้กัน มากที่สุดในปัจจุบันบริการเวิลด์ไวด์เว็บ เป็นสถาปัตยกรรมโครงข่ายสาหรับเชื่อมโยงเอกสารที่มี อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์จานวนมากในเครือข่าย อินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถสืบค้นได้ง่ายโดยมีการทา งานในลักษณะผู้ขอใช้บริการ - ผู้ให้บริการ (Client/Server)

5 ผู้ขอใช้บริการ (Client) ในมุมมองของผู้ขอใช้บริการ ระบบเวิลด์ไวด์เว็บ ประกอบขึ้นด้วยเอกสารจานวนมาก เอกสารแต่ละหน้า เรียกว่าเอกสารเว็บ (Web Page) นอกจากจะมีเนื้อหา ของตนเองแล้ว ยังอาจมีจุดเชื่อมโยง (Link) ไปยัง เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจอยู่ในเครื่องเดียวกัน หรือเครื่องอื่นใดที่อยู่ในเครือข่ายก็ได้

6 ผู้ให้บริการเว็บ (Web Server) ผู้ให้บริการเป็นโปรแกรมที่ทางานอยู่ในเครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งในเครือข่าย ตัวอย่าง โปรแกรมผู้ใช้บริการ เช่น Apache และ Microsoft IIS เป็นต้น โปรแกรมเหล่านี้ทำหน้าที่ รอคอยเพื่อให้บริการ เมื่อได้รับการเชื่อมต่อและชื่อแฟ้มเอกสารเว็บจาก ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการจะทาการค้นแฟ้มที่กาหนดจาก ระบบแฟ้มในเครื่องคอมพิวเตอร์ของตน และทาการส่ง เอกสารหลัก ไปยังผู้รับบริการให้แล้วเสร็จก่อน

7 การสืบค้นข้อมูลในเครือข่ายเวิลด์ไวด์เว็บ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ในระบบเวิลด์ไวด์เว็บสามารถสืบค้น เอกสารที่ต้องการได้โดยสะดวก จึงมีผู้สร้างระบบเว็บ ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) เช่น www.google.co.th และ www.answers.com เป็น ต้น ผู้ให้บริการสืบค้นข้อมูลทาหน้าที่ตรวจสอบ เอกสารเว็บทั้งหมดในระบบทาดัชนี และจัดหมวดหมู่

8 Google Service บริษัท Google เป็นบริษัทโฆษณาและพัฒนา Online Application โดยรายได้หลักของ Google นั้นได้จากการ โฆษณาเป็นหลัก บริการที่มีชื่อเสียงคือ การค้นหาข้อมูล (Search Engine) (url:http://www.google.com) Google มีบริการอื่นที่น่าสนใจอีกหลายบริการตัวอย่างเช่น บริการ อีเมลล์, บริการ Messenger, บริการปฏิทิน, บริการบล็อค, บริการเอกสารออนไลน์, บริการอัลบั้มรูปออนไลน์และบริการ วิดีโอออนไลน์ บริการที่กล่าวมาต่างก็มีผลกระทบต่อชีวิต สังคมของมนุษย์ทั้งสิ้น รวมถึงเป็นส่วนในการนาเสนอตัวตน ของแต่ละบุคคลให้กับสังคมได้รับรู้ บริการของ Google จึง เป็นบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนในปัจจุบันไปโดย ปริยาย

9 การค้นหาเว็บด้วยคำค้น (keyword search) การค้นหาหนังสือ (Book Search) บริการค้นหาหนังสือของ Google การค้นหารูปภาพ (Images) การค้นหาเพลง (Music Search) การค้นหาภาพยนตร์ (Movie Search) บริการค้นหาแผนที่ (Google Maps) บริการอีเมลล์ Gmail (url:http://www.gmail.com) Google Service

10


ดาวน์โหลด ppt ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์ หลายชนิด มีการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่ต่ออยู่ในเครือข่าย โดยอาศัยเครือข่ายเป็น สื่อกลาง ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันและกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google