งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างการบริหารงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลราชบุรี คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการพัฒนา คุณภาพ นายแพทย์ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ( ผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างการบริหารงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลราชบุรี คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการพัฒนา คุณภาพ นายแพทย์ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ( ผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างการบริหารงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลราชบุรี คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการพัฒนา คุณภาพ นายแพทย์ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ( ผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการ ) คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการพัฒนา คุณภาพ นายแพทย์ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ( ผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการ ) ด้านอายุรกรรม ด้านศัลยกรรม ด้านสูติ - นรีเวชกรรม ด้านกุมารเวชกรรม ด้านออร์โธปิดิกส์ ด้านจักษุ ด้านโสต ศอ นาสิก ด้านเวชกรรมฟื้นฟู ด้านจิตเวช ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินและ นิติเวช ด้านผู้ป่วยนอก ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤต ศูนย์อุบัติเหตุ ด้านอายุรกรรม ด้านศัลยกรรม ด้านสูติ - นรีเวชกรรม ด้านกุมารเวชกรรม ด้านออร์โธปิดิกส์ ด้านจักษุ ด้านโสต ศอ นาสิก ด้านเวชกรรมฟื้นฟู ด้านจิตเวช ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินและ นิติเวช ด้านผู้ป่วยนอก ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤต ศูนย์อุบัติเหตุ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล นายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ ( ประธานกรรมการ ) นายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ ( ประธานกรรมการ ) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล นายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ ( ประธานกรรมการ ) นายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ ( ประธานกรรมการ ) การบริหารความเสี่ยง องค์กรแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านพยาบาล เภสัชกรรมและการบำบัด การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล การบริหารสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย เครื่องมือและการจัดการ เกี่ยวกับเครื่องมือ ระบบสารสนเทศ เวชระเบียน การป้องกันและควบคุมการ ติดเชื้อใน รพ. สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรม องค์กร การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง องค์กรแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านพยาบาล เภสัชกรรมและการบำบัด การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล การบริหารสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย เครื่องมือและการจัดการ เกี่ยวกับเครื่องมือ ระบบสารสนเทศ เวชระเบียน การป้องกันและควบคุมการ ติดเชื้อใน รพ. สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรม องค์กร การจัดการความรู้ คณะกรรมการพัฒนา คุณภาพ บริหารจัดการ ( ทีมนำ เฉพาะด้าน ) คณะกรรมการพัฒนา คุณภาพ บริหารจัดการ ( ทีมนำ เฉพาะด้าน ) คณะกรรมการพัฒนา คุณภาพ บริการทางคลินิก ( ทีมนำ ทางคลินิก ) คณะกรรมการพัฒนา คุณภาพ บริการทางคลินิก ( ทีมนำ ทางคลินิก ) พัฒนางานเภสัชกรรม พัฒนางานทันตกรรม พัฒนางานเทคนิคการแพทย์ พัฒนางานพยาธิวิทยา พัฒนางานรังสีวิทยา พัฒนางานวิสัญญีวิทยา พัฒนางานแพทย์แผนไทย พัฒนางานเวชกรรมสังคม พัฒนางานสุขศึกษา พัฒนางานอาชีวเวชกรรม พัฒนางานสวัสดิการสังคม พัฒนางานประกันสุขภาพ พัฒนางานสายสนับสนุน ( บริหาร ทั่วไป, ทรัพยากรบุคคล, การเงินฯ, โภชนาการ, พัสดุ, วิศวกรรม รพ., ยุทธศาสตร์ฯ ) พัฒนางานเภสัชกรรม พัฒนางานทันตกรรม พัฒนางานเทคนิคการแพทย์ พัฒนางานพยาธิวิทยา พัฒนางานรังสีวิทยา พัฒนางานวิสัญญีวิทยา พัฒนางานแพทย์แผนไทย พัฒนางานเวชกรรมสังคม พัฒนางานสุขศึกษา พัฒนางานอาชีวเวชกรรม พัฒนางานสวัสดิการสังคม พัฒนางานประกันสุขภาพ พัฒนางานสายสนับสนุน ( บริหาร ทั่วไป, ทรัพยากรบุคคล, การเงินฯ, โภชนาการ, พัสดุ, วิศวกรรม รพ., ยุทธศาสตร์ฯ ) คณะกรรมการพัฒนา คุณภาพ บริการเฉพาะหน่วยงาน คณะกรรมการพัฒนา คุณภาพ บริการเฉพาะหน่วยงาน

2 โครงสร้างการบริหารงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลราชบุรี คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการพัฒนา คุณภาพ นายแพทย์ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ( ผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการ ) ด้านอายุรกรรม ด้านศัลยกรรม ด้านสูติ - นรีเวชกรรม ด้านกุมารเวชกรรม ด้านออร์โธปิดิกส์ ด้านจักษุ ด้านโสต ศอ นาสิก ด้านเวชกรรมฟื้นฟู ด้านจิตเวช ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินและ นิติเวช ด้านผู้ป่วยนอก ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤต ศูนย์อุบัติเหตุ ด้านอายุรกรรม ด้านศัลยกรรม ด้านสูติ - นรีเวชกรรม ด้านกุมารเวชกรรม ด้านออร์โธปิดิกส์ ด้านจักษุ ด้านโสต ศอ นาสิก ด้านเวชกรรมฟื้นฟู ด้านจิตเวช ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินและ นิติเวช ด้านผู้ป่วยนอก ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤต ศูนย์อุบัติเหตุ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล นายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ ( ประธานกรรมการ ) นายแพทย์ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ ( ประธานกรรมการ ) การบริหารความเสี่ยง องค์กรแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านพยาบาล เภสัชกรรมและการบำบัด การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล การบริหารสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย เครื่องมือและการจัดการ เกี่ยวกับเครื่องมือ ระบบสารสนเทศ เวชระเบียน การป้องกันและควบคุมการ ติดเชื้อใน รพ. สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรม องค์กร การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง องค์กรแพทย์ กลุ่มภารกิจด้านพยาบาล เภสัชกรรมและการบำบัด การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล การบริหารสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย เครื่องมือและการจัดการ เกี่ยวกับเครื่องมือ ระบบสารสนเทศ เวชระเบียน การป้องกันและควบคุมการ ติดเชื้อใน รพ. สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรม องค์กร การจัดการความรู้ คณะกรรมการพัฒนา คุณภาพ บริหารจัดการ ( ทีมนำ เฉพาะด้าน ) คณะกรรมการพัฒนา คุณภาพ บริการทางคลินิก ( ทีมนำ ทางคลินิก ) พัฒนางานเภสัชกรรม พัฒนางานทันตกรรม พัฒนางานเทคนิคการแพทย์ พัฒนางานพยาธิวิทยา พัฒนางานรังสีวิทยา พัฒนางานวิสัญญีวิทยา พัฒนางานแพทย์แผนไทย พัฒนางานเวชกรรมสังคม พัฒนางานสุขศึกษา พัฒนางานอาชีวเวชกรรม พัฒนางานสวัสดิการสังคม พัฒนางานประกันสุขภาพ พัฒนางานสายสนับสนุน ( บริหาร ทั่วไป, ทรัพยากรบุคคล, การเงินฯ, โภชนาการ, พัสดุ, วิศวกรรม รพ., ยุทธศาสตร์ฯ ) พัฒนางานเภสัชกรรม พัฒนางานทันตกรรม พัฒนางานเทคนิคการแพทย์ พัฒนางานพยาธิวิทยา พัฒนางานรังสีวิทยา พัฒนางานวิสัญญีวิทยา พัฒนางานแพทย์แผนไทย พัฒนางานเวชกรรมสังคม พัฒนางานสุขศึกษา พัฒนางานอาชีวเวชกรรม พัฒนางานสวัสดิการสังคม พัฒนางานประกันสุขภาพ พัฒนางานสายสนับสนุน ( บริหาร ทั่วไป, ทรัพยากรบุคคล, การเงินฯ, โภชนาการ, พัสดุ, วิศวกรรม รพ., ยุทธศาสตร์ฯ ) คณะกรรมการพัฒนา คุณภาพ บริการเฉพาะหน่วยงาน ด้านอายุรกรรม ด้านศัลยกรรม ด้านสูติ - นรีเวชกรรม ด้านกุมารเวชกรรม ด้านออร์โธปิดิกส์ ด้านจักษุ ด้านโสต ศอ นาสิก ด้านเวชกรรมฟื้นฟู ด้านจิตเวช ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินและ นิติเวช ด้านผู้ป่วยนอก ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤต ศูนย์อุบัติเหตุ ด้านอายุรกรรม ด้านศัลยกรรม ด้านสูติ - นรีเวชกรรม ด้านกุมารเวชกรรม ด้านออร์โธปิดิกส์ ด้านจักษุ ด้านโสต ศอ นาสิก ด้านเวชกรรมฟื้นฟู ด้านจิตเวช ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินและ นิติเวช ด้านผู้ป่วยนอก ศูนย์หัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์ทารกแรกเกิดวิกฤต ศูนย์อุบัติเหตุ


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างการบริหารงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลราชบุรี คณะกรรมการอำนวยการบริหารจัดการพัฒนา คุณภาพ นายแพทย์ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ( ผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google