งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุม ชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมนรพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุม ชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมนรพัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุม ชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมนรพัฒน์ สำนัก อนามัยการเจริญพันธุ์

2 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA 2 1 กระบวนการพัฒนาระบบราชการ ปี 2558 2

3 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 1 กระบวนการพัฒนาระบบราชการ ปี 2558 3

4 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 65) 1. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกระทรวง/ ยุทธศาสตร์ประเทศ/ภารกิจกรม และตัวชี้วัดของกระทรวง ที่มี เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) 1.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย 1.2 เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน 1.3 อัตราการคลอดแม่วัยรุ่น 1.4 รพ.สต./ศสม.ให้บริการสุขภาพช่องปาก 1.5 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1.6 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 65) 1. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกระทรวง/ ยุทธศาสตร์ประเทศ/ภารกิจกรม และตัวชี้วัดของกระทรวง ที่มี เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) 1.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย 1.2 เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน 1.3 อัตราการคลอดแม่วัยรุ่น 1.4 รพ.สต./ศสม.ให้บริการสุขภาพช่องปาก 1.5 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1.6 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) (กระบวนการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) (กระบวนการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 3. การเบิกจ่ายงบประมาณ (5) (รายจ่ายภาพรวม /รายจ่ายลงทุน) 4. การประหยัดพลังงาน (5) (ไฟฟ้า / น้ำมัน) 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ (5) สารสนเทศภาครัฐ การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 3. การเบิกจ่ายงบประมาณ (5) (รายจ่ายภาพรวม /รายจ่ายลงทุน) 4. การประหยัดพลังงาน (5) (ไฟฟ้า / น้ำมัน) 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ (5) สารสนเทศภาครัฐ การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (5) (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และ วัฒนธรรมองค์การ) 7. ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส (5) ในการดำเนินงาน การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (5) (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และ วัฒนธรรมองค์การ) 7. ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส (5) ในการดำเนินงาน กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการปี 2558 กรมอนามัย มิติภายนอก (ร้อยละ 75) มิติภายใน (ร้อยละ 25) 4

5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบตัวชี้วัดกรม หน่วยวิชาการ ศอ.1-12 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบตัวชี้วัดกรม หน่วยวิชาการ ศอ.1-12 สำนักส่งเสริมสุขภาพ รับผิดชอบ กระบวนงาน รับรองมาตรฐานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ทุกหน่วยงาน - เบิกจ่ายงบประมาณ - ประหยัดพลังงาน - ระบบคุณธรรมและ ความโปร่งใส ทุกหน่วยงาน - เบิกจ่ายงบประมาณ - ประหยัดพลังงาน - ระบบคุณธรรมและ ความโปร่งใส กองแผนงาน รับผิดชอบระบบ สารสนเทศภาครัฐ หน่วยงานกำหนด ตัวชี้วัดตาม ยุทธศาสตร์หรือ ภารกิจหลัก การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่หน่วยงาน - ทุกหน่วยงาน พัฒนาองค์กรตาม แนวทาง PMQA - เจ้าภาพหมวด ดู ภาพรวมของกรม 5

6 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประเด็นการ ประเมินผล ตัวชี้วัด คะแนน มิติภายนอก  การประเมิน ประสิทธิผล 1. ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของหน่วยงาน 500  การประเมินคุณภาพไม่กำหนดเป็นตัวชี้วัด- มิติภายใน  การประเมิน ประสิทธิภาพ 2. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 100 3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน 100 4. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 100  การพัฒนาองค์การ 5. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA 200 รวม 1,000 6

7 เกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด มิติการประเมินประสิทธิผล (ตัวชี้วัดศูนย์อนามัยที่ 1-12) 7 เจ้าภาพ : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

8 คำอธิบาย ตัวชี้วัดที่ 1.3 จำนวนของรพ.สป.ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้รพ.จัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เป็น มิตรกับวัยรุ่นและเยาวชนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : รพช. รพ.สมเด็จพระยุพราช รพ.ทั่วไป และรพ.ศูนย์ ที่เข้าร่วมโครงการ และผ่านการอบรมเพื่อการจัดตั้งคลินิกวัยรุ่น มีจำนวน 855 แห่ง โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับ บูรณาการ : รพ.มีการจัดบริการ “คลินิกวัยรุ่น” ตามองค์ประกอบของมาตรฐาน 4 องค์ประกอบ คือ 1)การบริหารจัดการ 2)การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการสร้างความ ต้องการในการใช้บริการ 3) บริการที่ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 4) ระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อวัยรุ่น และผ่านเกณฑ์ในระดับที่ 2 ในทุก องค์ประกอบ สำนักอนามัย การเจริญ พันธุ์ 8 8

9 มาตรฐาน บริการสุขภาพ ที่เป็นมิตรสำหรับ วัยรุ่นและเยาวชน ฉบับบูรณาการ องค์ประกอบที่ 2 การเข้าถึง กลุ่มเป้าหมาย และการสร้างความ ต้องการ ในการใช้บริการ องค์ประกอบที่ 3 บริการที่ครอบคลุม ความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมาย องค์ประกอบที่ 4 ระบบบริการที่มี ประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อวัยรุ่น องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจัดการ 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย 1.2 คณะทำงาน/คณะกรรมการ 1.3 แผนปฏิบัติงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 1.4 ระบบข้อมูล สารสนเทศ และการ จัดการความรู้ 1.5 การสื่อสารภายใน 1.6 การสนับสนุนทรัพยากร 1.7 การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 2.1 เครือข่าย 2.2 การประชาสัมพันธ์ 2.3 การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 3.1 บริการให้ข้อมูล 3.2 บริการให้การปรึกษา 3.3 บริการครอบคลุมการ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู 3.4 การดูแลต่อเนื่องและการ ส่งต่อ 4.1 ระบบบริการ 4.2 สถานที่ให้บริการ 4.3 บุคลากรผู้ให้บริการ

10 1) เป็นกรรมการประเมินและรับรอง YFHS ระดับกรม 2) สุ่มเยี่ยมประเมิน YFHS ฉบับบูรณาการร่วมกัน 3 กรม 3) สนับสนุนการประเมินYFHS โดยจัดทีมร่วมประเมินฯ ตาม การร้องขอ(สอวพ. / สำนักส่งเสริมและพัฒนาจิต ฯ / สถาบัน สุขภาพจิตเด็ก ฯ / สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 4)เป็นที่ปรึกษาในการประเมินรับรองYFHS 5) เสนอผลการประเมินรับรองYFHS เพื่อให้ปลัดกระทรวงลง นามในหนังสือแจ้งผลประเมิน บทบาทการดำเนินงานของกรมวิชาการในส่วนกลาง

11 1. ชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน(สคร. ศูนย์ สุขภาพจิต ศูนย์อนามัย สสจ. รพ.ในเขตรับผิดชอบ) 2. เยี่ยมประเมิน YFHS ฉบับบูรณาการร่วมกัน 3. สรุปผลการประเมินYFHS เสนอกรรมการประเมินและ รับรองส่วนกลาง 4. นิเทศติดตามการดำเนินงาน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในพื้นที่ บทบาทการดำเนินงานของศูนย์อนามัย สคร. ศูนย์สุขภาพจิต ตามมาตรการ การจัดบริการที่เป็นมิตรในสถานบริการ

12 โรงพยาบาล พัฒนาคุณภาพบริการตามคู่มือแนวทางคลินิกวัยรุ่นและ มาตรฐานYFHS (ฉบับบูรณาการ) ประเมินตนเอง รพ. ที่พร้อม(คะแนน>/= 2.0 ) แจ้งความประสงค์ไปยัง สสจ. พร้อมส่งแบบประเมินตนเอง เยี่ยมเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน ฯ ทีมเยี่ยมและ พัฒนาระดับจังหวัด ไม่ผ่าน ผ่าน 2.0 ขึ้นไป รายงานผลให้คณะกรรมการประเมิน ฯ ระดับเขต เยี่ยมสำรวจและประเมินโรงพยาบาลที่ผ่านระดับ 2.0 ขึ้นไปเพื่อการ พิจารณาตัดสินและรับรองในระดับเขต รายงานผลการประเมินและรับรองมายังส่วนกลาง พิจารณาและสรุปผลการประเมินรับรอง นำเสนอผลการประเมินรับรอง ฯ เสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นชอบ และลงนาม เพื่อ แจ้งผลการประเมินให้จังหวัดและโรงพยาบาลทราบ ดำเนินการมอบเกียรติบัตร และโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติปีละครั้ง กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการประเมิน และรับรอง ส่วนกลาง คณะกรรมการประเมินและ รับรองระดับเขต

13 หน่วยงาน จำนวน รพ. ทั้งหมด ผลงาน ปี 2557 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 855 408 แห่ง (47.72%) 342385428470513 ศูนย์อนามัยที่ 1 37 17 แห่ง (45.94%) 1619222528 ศูนย์อนามัยที่ 2 33 16 แห่ง (48.48%) 1618202326 ศูนย์อนามัยที่ 3 71 28 แห่ง (39.43%) 3134374043 ศูนย์อนามัยที่ 4 67 30 แห่ง (44.77%) 2832353841 ศูนย์อนามัยที่ 5 79 60 แห่ง (75.94%) 5457606366 ศูนย์อนามัยที่ 6 117 66 แห่ง (56.41%) 6063666972 เกณฑ์การให้คะแนน

14 หน่วยงาน จำนวน รพ. ทั้งหมด ผลงาน ปี 2557 เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 ศูนย์อนามัยที่ 7 101 56 แห่ง (55.44%) 5053565962 ศูนย์อนามัยที่ 8 52 12 แห่ง (23.07%) 1923262932 ศูนย์อนามัยที่ 9 46 21 แห่ง (45.65%) 1619222528 ศูนย์อนามัยที่ 10 100 58 แห่ง (58.00%) 5457606366 ศูนย์อนามัยที่ 11 75 25 แห่ง (33.33%) 3336394245 ศูนย์อนามัยที่ 12 77 19 แห่ง (24.67%) 3438414447

15 หลักฐานอ้างอิง/แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 1. สรุปการประชุมชี้แจงแผน และขั้นตอนแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งการพัฒนา ศักยภาพทีมผู้ประเมินของศูนย์อนามัย สคร. และศูนย์สุขภาพจิต 2. ข้อมูลรายงานผลการเยี่ยมประเมินรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ และการรายงานผลของศูนย์อนามัยตามรายไตรมาส 3. หนังสือราชการ แจ้งผลการเยี่ยมประเมินรับรองให้จังหวัด และโรงพยาบาล 15

16 อัตราการคลอดในมารดา อายุ 15-19 ปี 16 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

17 หน่วยงาน เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับ ความสำเร็จตามเป้าหมาย 20406080100 อัตราการคลอดในมารดา อายุ 15-19 ปี 5554535251

18 ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล ตัวชี้วัด มิติการประเมินประสิทธิภาพ 18

19 ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ คำอธิบาย กองคลัง การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประเมินจากอัตราการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ 2 ประเภท 1)การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 2)การเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ (รับโอนหลังวันที่ 1 ก.ค. 58) ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายจาก ระบบ GFMIS การให้คะแนน พิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ภาพรวม/รายจ่ายลงทุน ของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทุกหน่วยงานต้องจัดทำคำรับรองตัวชี้วัดนี้ โดยการประเมินผลระดับหน่วยงาน จะแบ่งเกณฑ์การประเมินผลหน่วยงานเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประเมินผลตามเกณฑ์การให้คะแนน กรณีที่ 1 2. หน่วยงานที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประเมินผลตามเกณฑ์การให้คะแนน กรณีที่ 2

20 กรณีที่ 1 หน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 20406080100 ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม - ไตรมาสที่ 20.50 4951535556 - ไตรมาสที่ 30.25 7072747677 - ไตรมาสที่ 40.25 9092949697 รวม1.0 เกณฑ์การให้คะแนน แบ่งเป็น 2 กรณี เกณฑ์การให้คะแนน

21 กรณีที่ 2 หน่วยงานที่มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 20406080100 1. ความสามารถในการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายภาพรวม - ไตรมาสที่ 2 0.30 4951535556 - ไตรมาสที่ 3 0.15 7072747677 - ไตรมาสที่ 4 0.15 9092949697 2. ความสามารถในการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน 0.407578818487 รวม1.0 หลักฐานอ้างอิง 1. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 2. รายงานวงเงินงบประมาณที่ประหยัดได้ (งบประมาณเหลือจ่าย) และไม่ได้ นำเงินดังกล่าวไปใช้ในภารกิจหรือโครงการอื่นๆ

22 22 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงาน ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน : การที่หน่วยงาน สามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อย ร้อยละ 10 ของปริมาณ การใช้มาตรฐาน การประหยัดพลังงาน พิจารณาจากการใช้พลังงาน 2 ชนิด ได้แก่ ไฟฟ้า และน้ำมัน เชื้อเพลิง หน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจเกี่ยวข้องต่อการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด ต้องจัดทำคำ รับรองฯ ตัวชี้วัดนี้ ซึ่งได้แก่ ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย คำอธิบาย การประเมินผล พิจารณาจากความครบถ้วนของข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมิน ปริมาณการใช้พลังงานมาตรฐานและค่าดัชนีการใช้พลังงาน ข้อมูลปริมาณการใช้ พลังงานจริงของหน่วยงาน ข้อมูลการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตาม มาตรการประหยัดพลังงาน ที่รายงานทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th และ ผลการประหยัดพลังงานตามเกณฑ์การให้คะแนนwww.e-report.energy.go.th สำนักงาน เลขานุการ กรม

23 เกณฑ์การให้คะแนน ประเด็นการประเมินผล คะแนน ไฟฟ้าน้ำมัน เชื้อเพลิง ขั้นตอนที่ 1 มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า/น้ำมัน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามรูปแบบที่ สนพ.กำหนด 10 ขั้นตอนที่ 2 - มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินปริมาณการ ใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันที่ใช้จริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครบถ้วน 12 เดือน (ต.ค. 57 – ก.ย.58) 5555 5555 ขั้นตอนที่ 3 มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 (อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333) 10 ขั้นตอนที่ 4 มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 (อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199) 10 ขั้นตอนที่ 5 มีผลการคำนวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558 (อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090) 10 รวม50

24 หลักฐานอ้างอิง/แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. ข้อมูลรายงานในระบบ www.e-report.energy.go.th 2. หน่วยงานรายงานข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินปริมาณการใช้ไฟฟ้า และ น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิง ข้อมูลปริมาณการ ใช้ไฟฟ้า/น้ำมันเชื้อเพลิงจริงของหน่วยงาน ข้อมูลการติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ในระบบ www.e-report.energy.go.th ให้ ครบ 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนต.ค.57- ก.ย.58)www.e-report.energy.go.th ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Utilization Index : EUI) = (90% ของปริมาณการใช้พลังงานมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้พลังงานจริง ปริมาณการใช้พลังงานจริง สูตรการคำนวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน :

25 สูตรการคำนวณการใช้พลังงานมาตรฐาน ไฟฟ้ามาตรฐาน = [(1.501 × จำนวนบุคลากร) + (0.002 × พื้นที่ใช้สอยภายใน อาคาร) + (0.439 × เวลาทำการ) + (0.002 × จำนวนผู้เข้ามา ใช้บริการ)] × อุณหภูมิ น้ำมันมาตรฐาน = (6.917 × จำนวนบุคลากร) + (0.841 × ขนาดของพื้นที่ ให้บริการ) + (5.638 × ระยะห่างจากตัวจังหวัด) ไฟฟ้ามาตรฐาน = [(1.294 × จำนวนบุคลากร) + (0.053 × พื้นที่ใช้สอยภายใน อาคาร) + (14.64 × เวลาทำการ) + (0.016 × จำนวนผู้เข้ามาใช้ บริการ)] × อุณหภูมิ น้ำมันมาตรฐาน = (2.814 × จำนวนบุคลากร) + 4,065.05 หน่วยงานระดับกรม สำนักงานทั่วไป

26 โรงพยาบาล ไฟฟ้ามาตรฐาน = [(0.108 × จำนวนบุคลากร) + (0.050 × พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร) + (8.898 × จำนวนเตียง) + (0.194 × จำนวนผู้ป่วยนอก) + (0.040 × จำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน)] × อุณหภูมิ น้ำมันมาตรฐาน = (0.531 × จำนวนบุคลากร) + (0.248 × จำนวนวันนอนรวมผู้ป่วยใน) + (0.161 × พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง) + (10.397 × ระยะห่างจาก จังหวัด)

27 1.บุคลากรทำงานเต็มเวลา (คน) - จำนวนบุคลากรที่ทำงานเต็มเวลาทำการ ตลอดทั้งเดือนนั้นนับรวมทั้ง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา นักศึกษาฝึกงาน - ถ้าแบ่งเวลาทำงานเป็นรอบ ก็ให้นับจำนวนรวมกัน 2. จำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ (คน) - จำนวนบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ - จำนวนของผู้ที่เข้าใช้ห้องประชุม 3. เวลาทำการ (ชั่วโมง) - เวลาทำงานปกติ นับรวมทั้งเดือนเฉพาะวันทำการ - เวลาทำงานนอกเวลา (Overtime) 4. จำนวนเตียง (เตียง) - นับจำนวนเตียงทั้งหมด (มีคนไข้ และไม่มีคนไข้) 5. จำนวนผู้ป่วยนอก (ครั้ง) - นับจำนวนครั้งที่มารับบริการในแต่ละวัน - ไม่นับจำนวนญาติ/ผู้ติดตาม 6. จำนวนผู้ป่วยใน - จำนวนผู้ป่วยที่รับไว้รักษา และนอนโนโรงพยาบาลในแต่ละวัน ข้อสังเกตในการกรอกข้อมูลพื้นฐาน

28 ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด มิติพัฒนาองค์การ 28

29 การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA ใช้คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA ใช้คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  29

30 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ ตามแนวทาง PMQA เกณฑ์การให้คะแนน 35 200 คะแนน 35 30 35 30 หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวดที่ 1 การนำองค์การ หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวดที่ 5 การมุ้งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน 24 ข้อ หลักฐานอ้างอิงขั้นต่ำ 14 รายการ 30

31 เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดนี้ กำหนดขึ้นเพื่อประเมินสถานภาพหน่วยงาน ในการ พัฒนาองค์การตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐในเบื้องต้น ซึ่งคัดเลือกเฉพาะ ประเด็นสำคัญในแต่ละหมวดมาประเมินกระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตที่เกิดขึ้น คำอธิบาย คำนิยาม ผู้รับบริการ : บุคคลที่มารับบริการจากหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บุคคล/หน่วยงานที่รับบริการจากผู้รับบริการขององค์กร และผู้ ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการให้บริการของหน่วยงาน มาตรฐานการให้บริการ : แผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการ ที่ผู้ให้บริการ ประกาศ/ เผยแพร่ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบแนวทางการปฏิบัติในการมารับ บริการ บริการที่จะได้รับ และระยะเวลาแล้วเสร็จ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) : คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ต้องจัดทำคำรับรองฯ ตัวชี้วัดนี้ การประเมินผล พิจารณาจากการดำเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

32 ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1.1 ผู้บริหารของหน่วยงานมีการกำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย การดำเนินงาน และถ่ายทอด สื่อสารให้บุคลากรรับรู้และนำไป ปฏิบัติ 15 1.2 ผู้บริหารมีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ10 1.3 ผู้บริหาร มีบทบาทในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน10 หมวดที่ 1 การนำองค์การ 32 35 คะแนน

33 หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการประเมินผลคะแนน 2.1 มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในภายนอกที่สำคัญ5 2.2 มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน5 2.3 มีการจัดทำข้อตกลงในการถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับหน่วยงาน สู่ระดับบุคลอย่างเป็นระบบ (Flow Chart) 10 2.4 มีการสื่อสารและทำความเข้าใจ เรื่องการนำแผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 5 2.5 มีการติดตาม การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนฯ และสรุปบทเรียนของการดำเนินงานระดับหน่วยงาน/ระดับบุคคล 10 หลักฐาน : แผนภาพแสดงการถ่ายทอดตัวชี้วัด และจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล ส่งรอบ 6 เดือน หลักฐาน : แผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการ ส่งรอบ 6 เดือน 33 35 คะแนน

34 หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นการประเมินผลคะแนนหลักฐาน 3.1 มีการวิเคราะห์กลุ่ม C/SH สินค้าและบริการ ความ คาดหวังความต้องการของ C/SH 15ผลการวิเคราะห์ (ตามแบบฟอร์ม) ส่งรอบ 6 เดือน 3.2 มีการกำหนดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งมีระยะเวลาแล้ว เสร็จของงานบริการ 5มาตรฐานการ ให้บริการ 3.3 มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ C/SH5รายงานสรุปผล การดำเนิน กิจกรรม (ตามแบบฟอร์ม) 3.4 มีการดำเนินงานโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน กระบวนงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน 5 3.5 มีการวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ C/SH5รายงานสรุปความ พึงพอใจ/ไม่พึง พอใจ 34 35 คะแนน

35 หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ประเด็นการประเมินผลคะแนนหลักฐาน 4.1 มีฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานที่ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย 10รายการฐานข้อมูลหรือ ระบุ URL เว็บไซต์ 4.2 มีระบบเทคโนโลยี ที่ C/SH สามารถเข้าถึง ข้อมูล ข่าวสารและรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ทุกกลุ่ม 5 4.3 มีระบบติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยที่มีความไว ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 10 4.4 มีการจัดการความรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน C/SH และมีการนำความรู้ไปใช้การพัฒนางาน 10รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานกิจกรรมการ จัดความรู้ภายใน หน่วยงาน (ตามแบบฟอร์ม) 35 35 คะแนน

36 หมวดที่ 5 การมุ้งเน้นทรัพยากรบุคคล ประเด็นการประเมินผลคะแนนหลักฐาน 5.1 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้/ทักษะ และ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล ตามเป้าประสงค์ของหน่วยงาน 15รายงานผลการพัฒนา ความรู้/ทักษะ (ตามแบบฟอร์ม) ส่งรอบ 6 9 12 เดือน 5.2 มีกิจกรรมส่งเสริมการมีสมรรถนะที่ดีของ บุคลากร 15รายงานสรุปผลการจัด กิจกรรมที่ส่งเสริมการมี สมรรถนะที่ดีของบุคลากร (ตามแบบฟอร์ม) 36 30 คะแนน

37 หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ ประเด็นการประเมินผลคะแนนหลักฐาน 6.1 มีการกำหนดกระบวนการทีสร้างคุณค่าและ กระบวนการสนับสนุน ตามภารกิจของหน่วยงาน 5 หลักฐานการกำหนด กระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน 6.2 มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการ สนับสนุน 10มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 6.3 มีการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานในข้อ 6.1 ไป ใช้ในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ กระบวนการสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน 10 หลักฐานแสดงการนำ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไปใช้ในการดำเนินงาน 6.4 มีแผนสำรองฉุกเฉิน เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน ต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัด กระบวนการ 5 37 30 คะแนน

38 Q&A 38


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุม ชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัด การประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ 2558 วันที่ 12 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมนรพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google