งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมชี้แจง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 24-25 ธันวาคม 2557 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมชี้แจง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 24-25 ธันวาคม 2557 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมชี้แจง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 24-25 ธันวาคม 2557 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย 1

2 หัวข้อการประชุม  การรายงานและการประเมินผล  เกณฑ์ตัวชี้วัดมิติประสิทธิผล ศอ.1-12 24 ธ.ค. เช้า  ผลงานตามคำรับรองฯ กรมอนามัย 2557  แนวทางการพัฒนาระบบราชการ 2558  เกณฑ์ตัวชี้วัดมิติการพัฒนาองค์การ  การส่งผลงานเข้าประกวดรับรางวัล 24 ธ.ค. บ่าย  เกณฑ์ตัวชี้วัดมิติประสิทธิภาพ 25 ธ.ค. 2

3  ผลการดำเนินงานตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ กรมอนามัย 2557  แนวทางการพัฒนาระบบราชการ 2558..... ลาวัณย์ ขำเลขะสิงห์..... 3

4 1.1 เขตสุขภาพดำเนินการตามแผน5.00 1.2 พัฒนาการสมวัย5.00 1.3 การคลอดในวัยรุ่น15-19ปี4.80 1.4 ส้วมสาธารณะผ่านเกณฑ์HAS3.80 1.5 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ1.07 3.1 เบิกจ่ายงบภาพรวม4.56 3.2 เบิจ่ายงบลงทุน2.52 4. การประหยัดพลังงาน3.52 5. ระบบสารสนเทศภาครัฐ5.00 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ5.00 7. ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส3.403.40 3.9739 ผลการประเมินตนเองตามคำรับรองฯกรมอนามัย 2557 4

5 มิติประสิทธิผล (300 คะแนน) 1.การบรรลุเป้าหมายตาม ยุทธศาสตร์หรือภารกิจหลัก ของหน่วยงาน (หน่วยงานละไม่เกิน 3ตัวชี้วัด) มิติคุณภาพบริการ ไม่กำหนดเป็นตัวชี้วัด ระดับหน่วยงาน มิติประสิทธิภาพ (300 คะแนน) 2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 3. การประหยัดพลังงาน 4. การป้องกันและปราบปราม การทุจริต มิติพัฒนาองค์การ (500 คะแนน) 5. ตัวชี้วัดหมวด 2 6. ตัวชี้วัดหมวด 3 7. ตัวชี้วัดหมวด 4 8. ตัวชี้วัดหมวด 5 9. ตัวชี้วัดหมวด 6 ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงาน ปี 2557 5 มิติภายนอก มิติภายใน

6 วิเคราะห์การจัดทำคำรับรองฯ ระดับหน่วยงาน 1/3  ตัวชี้วัดมิติประสิทธิผล - ปี 2552-2556 กำหนดตัวชี้วัดจำนวนมาก ตัวชี้วัดจึงไม่เป็นตัวชี้วัด สำคัญ “Key Performance Indicator” -ปี 2557 ให้หน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์/ภารกิจ หลัก 1-3 ตัว  ไม่ท้าทาย ไม่แสดงการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น -ไม่ได้กำหนดเนื้องานเป็นตัวชี้วัดของศูนย์ แต่ให้มีการรายงานผล การดำเนินงานในระบบ DOC ของกรม  เนื้องานตามยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก ได้ข้อมูลไม่ครบ  การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับกรมสู่หน่วยงาน ไม่ชัดเจน  มิติคุณภาพบริการ -ดำเนินการบางหน่วยงาน และร่วมดำเนินกับหมวด 3 ของกรม 6

7 วิเคราะห์การจัดทำคำรับรองฯ ระดับหน่วยงาน 2/3  ตัวชี้วัดมิติประสิทธิภาพ -ดำเนินการตัวชี้วัดที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด คือ การเบิกจ่าย งบประมาณ การประหยัดพลังงาน -การปราบปรามการทุจริต ตามแนวทางที่ ปปช.ประเมินกรม  ตัวชี้วัดมิติพัฒนาองค์กร -ทำ PMQA เฉพาะในภาพรวมของกรม โดยส่วนที่ต้องการให้ หน่วยงานร่วมดำเนินการ กำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน  หน่วยงานไม่เห็นภาพการพัฒนาองค์กรของตัวเอง (แค่ทำตัวชี้วัด) 7

8 วิเคราะห์การจัดทำคำรับรองฯ ระดับหน่วยงาน 3/3  วิธีการประเมินผล -เกณฑ์การประเมินบางตัวชี้วัด ประเมินรายละเอียดย่อยๆ ซ้ำซ้อน เช่น การส่งทันเวลา ซึ่งซ้ำกับกำหนด ส่งรายงาน SAR วัดกระบวนการทำงาน แต่ไม่เห็นผลผลิต/ผลลัพธ์  ผลการประเมิน นำไปใช้ประโยชน์ได้น้อย -การประเมินใช้เอกสาร/หลักฐานจำนวนมาก (จำเป็น/ไม่จำเป็น) เป็นภาระงานเอกสาร  ผู้ปฏิบัติงาน กพร. /เครือข่าย -ผู้รับผิดชอบงาน กพร. เปลี่ยนแปลงบ่อย -คนทำงาน กพร.เบื่อหน่าย ไม่สนุกกับงาน 8

9 - ผลงาน 2557 - การวิเคราะห์ กระบวนการ - ผลงาน 2557 - การวิเคราะห์ กระบวนการ - เกณฑ์ประเมิน ของสำนักงาน ก.พ.ร. 2558 - นโยบายชาติ กระทรวงและ กรมอนามัย กระบวนการ พัฒนาระบบ ราชการ ผ่านการรับรอง ระดับพื้นฐาน Fundamental Level -สามารถส่งผลงาน คุณภาพบริการ และการมีส่วนร่วม -คะแนนคำรับรองฯ ของกรม > 4.0 -ทุกหน่วยงานใช้ เครื่องมือ PMQA - มีรายงาน PMQA Application report ได้รับรางวัล -คุณภาพการ ให้บริการ -การมีส่วนร่วม คะแนน 1 ใน5 ของก.สธ. In put ProcessOut put Out come กรอบแนวคิดในการออกแบบ แนวทางการพัฒนาระบบราชการ 2558 9

10 การส่งผลงานเข้าประกวดรับรางวัล ด้านการพัฒนาระบบราชการ การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA 3 2 1 กระบวนการพัฒนาระบบราชการ ปี 2558 10

11 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 1 กระบวนการพัฒนาระบบราชการ ปี 2558 11

12 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 65) 1. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกระทรวง/ ยุทธศาสตร์ประเทศ/ภารกิจกรม และตัวชี้วัดของกระทรวง ที่มี เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) 1.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย 1.2 เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน 1.3 อัตราการคลอดแม่วัยรุ่น 1.4 รพ.สต./ศสม.ให้บริการสุขภาพช่องปาก 1.5 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1.6 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 65) 1. ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของกระทรวง/ ยุทธศาสตร์ประเทศ/ภารกิจกรม และตัวชี้วัดของกระทรวง ที่มี เป้าหมายร่วมกัน (Joint KPI) 1.1 เด็กมีพัฒนาการสมวัย 1.2 เด็กนักเรียนมีภาวะอ้วน 1.3 อัตราการคลอดแม่วัยรุ่น 1.4 รพ.สต./ศสม.ให้บริการสุขภาพช่องปาก 1.5 สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1.6 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) (กระบวนการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร) การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement : SLA) (กระบวนการรับรองมาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร) การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 3. การเบิกจ่ายงบประมาณ (5) (รายจ่ายภาพรวม /รายจ่ายลงทุน) 4. การประหยัดพลังงาน (5) (ไฟฟ้า / น้ำมัน) 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ (5) สารสนเทศภาครัฐ การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15) 3. การเบิกจ่ายงบประมาณ (5) (รายจ่ายภาพรวม /รายจ่ายลงทุน) 4. การประหยัดพลังงาน (5) (ไฟฟ้า / น้ำมัน) 5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบ (5) สารสนเทศภาครัฐ การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (5) (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และ วัฒนธรรมองค์การ) 7. ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส (5) ในการดำเนินงาน การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 10) 6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (5) (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และ วัฒนธรรมองค์การ) 7. ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส (5) ในการดำเนินงาน กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการปี 2558 กรมอนามัย มิติภายนอก (ร้อยละ 75) มิติภายใน (ร้อยละ 25) 12

13 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบตัวชี้วัดกรม หน่วยวิชาการ ศอ.1-12 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบตัวชี้วัดกรม หน่วยวิชาการ ศอ.1-12 สำนักส่งเสริมสุขภาพ รับผิดชอบ กระบวนงาน รับรองมาตรฐานโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ทุกหน่วยงาน - เบิกจ่ายงบประมาณ - ประหยัดพลังงาน - ระบบคุณธรรมและ ความโปร่งใส ทุกหน่วยงาน - เบิกจ่ายงบประมาณ - ประหยัดพลังงาน - ระบบคุณธรรมและ ความโปร่งใส กองแผนงาน รับผิดชอบระบบ สารสนเทศภาครัฐ หน่วยงานกำหนด ตัวชี้วัดตาม ยุทธศาสตร์หรือ ภารกิจหลัก การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายสู่หน่วยงาน - ทุกหน่วยงาน พัฒนาองค์กรตาม แนวทาง PMQA - เจ้าภาพหมวด ดู ภาพรวมของกรม 13

14 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประเด็นการ ประเมินผล ตัวชี้วัด คะแนน มิติภายนอก  การประเมิน ประสิทธิผล 1. ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของหน่วยงาน 500  การประเมินคุณภาพไม่กำหนดเป็นตัวชี้วัด- มิติภายใน  การประเมิน ประสิทธิภาพ 2. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 100 3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน 100 4. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 100  การพัฒนาองค์การ 5. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA 200 รวม 1,000 14

15 Q&A 15

16 ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผล ตัวชี้วัดมิติการประเมินประสิทธิผล ตัวชี้วัดของศูนย์อนามัยที่ 1-12 ใช้คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ 16

17 ตัวชี้วัดหน่วยงานเจ้าภาพ 1. ร้อยละของเด็กที่มีพัฒนาการสมวัย  ร้อยละของ MCH Booard ระดับจังหวัด มีกลไกในการ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก  ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ สำนักส่งเสริมสุขภาพ 2. ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนสำนักโภชนาการ 3. จำนวนของ รพ.สป.ผ่านเกณฑ์ สถานบริการสุขภาพที่ เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชนฉบับบูรณาการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ 4. ร้อยละของ รพ.สต./ ศสม.ที่ให้บริการสุขภาพช่อง ปากที่มีคุณภาพ สำนักทันตสาธารณสุข 5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 6. ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 17 ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12


ดาวน์โหลด ppt การประชุมชี้แจง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 24-25 ธันวาคม 2557 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google