งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการ เรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และการแบ่งเขตเวลาของ โลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการ เรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และการแบ่งเขตเวลาของ โลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการ เรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และการแบ่งเขตเวลาของ โลก

2 การแบ่งเขตเวลา ของโลก เครื่องมือสำคัญทาง ภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีและ รูปแบบ ของข้อมูลภูมิศาสตร์

3

4 ลูกโลก เป็นหุ่นจำลองของ โลก แสดงตำแหน่งและการกระจาย ตัวของพื้นที่ประเทศ ทวีป ทะเล และมหาสมุทรต่างๆ ได้ตรงตามที่ปรากฏที่ผิวโลก ใช้เพื่อศึกษา ทิศทางการหมุนและการโคจร ของโลก ที่ตั้งของทวีปและ ประเทศต่างๆ ศึกษาเส้นเม ริเดียน เส้นละติจูด เป็นต้น

5 แผนที่ เป็นสิ่งที่สร้างขึ้น เพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ รูปลักษณะและที่ตั้งของ สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนผิว โลก ด้วยการเขียนย่อส่วนลง ในวัสดุพื้นที่แบนราบหรือ แผ่นกระดาษ และใช้ สัญลักษณ์แทนสิ่งต่างๆ ซึ่ง แผนที่ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป มี 3 ชนิด ได้แก่ แผนที่แบบ แบน แผนที่ภูมิประเทศ และ แผนที่เฉพาะเรื่อง แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของ ประเทศไทย

6 เข็มทิศ เป็นเครื่องมือที่ให้ข้อมูลด้านทิศทาง มีหลักการ ทำงานโดยอาศัยแรงดึงดูดระหว่างแม่เหล็กขั้วโลกกับเข็ม แม่เหล็กของเข็มทิศ ถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการ เดินทางเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ

7 รูปถ่ายทางอากาศ เป็นรูปถ่ายที่ได้จากการนำกล้องไป ติดตั้งกับอากาศยาน แล้วถ่ายรูปในแนวดิ่งหรือเฉียงกับผิวโลก ทำให้ได้รูปของพื้นผิวโลกตามจริงที่ปรากฏในเวลานั้น ซึ่งมักนำ รูปถ่ายทางอากาศมาใช้ทำแผนที่ โฉนดที่ดิน การก่อสร้างถนน การวางผังเมือง เป็นต้น รูปถ่ายทางอากาศบริเวณอนุสาวรีย์พิทักษ์ รัฐธรรมนูญ

8 ภาพจากดาวเทียม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย ระบบกล้องหลายช่วงคลื่น โดยบันทึกข้อมูลเชิง ตัวเลขของค่าการสะท้อน ช่วงคลื่นแสง โดยข้อมูลที่ บันทึกสามารถส่งกลับ มายังสถานีรับบนโลก ได้ทันที จึงทำให้ได้ข้อมูล ที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งการใช้ ข้อมูลภาพจากดาวเทียม จำเป็นต้องมีการแปลความ ของสิ่งที่ปรากฏบนภาพ ก่อน ภาพจากดาวเทียมแสดงภูมิลักษณ์ของ ประเทศไทย

9 แผนภูมิ แผนภ าพ เว็บไ ซต์

10

11 จีพีเอส เป็น เครื่องมือรับสัญญาณ จากดาวเทียม เพื่อหา หรือกำหนดจุด ตำแหน่งบนพื้นโลก โดยข้อมูลที่แสดงบน หน้าจอ GPS ได้แก่ ค่า ละติจูด ค่าลองจิจูด และค่าระดับความสูง ปัจจุบันนิยมใช้ในการ หาเส้นทางเพื่อ เดินทาง การสำรวจรังวัด ใช้ บอกตำแหน่งผู้ป่วย เป็นต้น ปัจจุบันมีการใช้ GPS มากขึ้นในการหา เส้นทาง เพื่อเดินทางไปยังจุดหมาย

12 บรรยาย แผนภูมิ แผนภา พ กราฟ

13

14 เนื่องจากโลกมีสัณฐานเป็นทรง กลม ทำให้แต่ละพื้นที่เกิดกลางวัน - กลางคืนไม่ตรงกัน จึงจำเป็นต้อง มีการกำหนด “ เวลาปานกลางกรีนิช ” หรือ “ เวลาสากล ” เพื่อใช้กำหนดเวลา มาตรฐานของแต่ละประเทศ ส่งผลให้ สะดวกต่อการติดต่อสัมพันธ์กัน ระหว่างประเทศในทุกๆ ด้าน การเปรียบเทียบเวลาการรับประทานอาหาร ของคนแต่ละภูมิภาค

15 เส้นเมริเดียน เป็นเส้นสมมติที่ลากจากขั้วโลกเหนือไปขั้ว โลกใต้ ซึ่งมีทั้งหมด 360 เส้น ห่างกันเส้นละ 1 องศา ซึ่งขณะ โลกหมุนไปทุกๆ 1 ชั่วโมง จะทำให้แนวความสว่างกับความมืด เคลื่อนผ่านไป 15 องศาเมริเดียน ทำให้เกิดเป็นความสว่างและ ความมืดบนโลก ภาพแสดงแนวความสว่างและความมืด

16 การกำหนดเขตภาคเวลา จะกำหนดตามระยะห่างของเส้น ช่วงละ 15 องศา โดยกำหนดตามเส้นเมริเดียน ทั้งด้านทิศตะวันออกและทิศ ตะวันตก และกำหนด ให้เส้นเมริเดียนแรก (0 องศา ) เป็นเวลาปานกลางกรีนิช ซึ่งทั่ว โลกมีเขตภาคเวลา ทั้งหมด 24 เขต แผนที่แสดงเขตภาคเวลาของโลก

17  เวลามาตรฐานสากล คือ เวลาที่กำหนดขึ้นใช้ในเขต ภาคเวลาต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งประเทศที่มีขนาดใหญ่จะ ครอบคลุมพื้นที่หลายเขตภาค เวลา เช่น รัสเซีย 11 เขต สหรัฐอเมริกา 5 เขต เป็นต้น  เวลามาตรฐานท้องถิ่น คือ เวลาของแต่ละพื้นที่ที่ แตกต่างกันออกไปตามเขต ภาคเวลาของแต่ละดินแดน หรือประเทศต่างๆ ซึ่งมีเวลา มาตรฐานของแต่ละเขตหรือ ท้องถิ่นอยู่แล้ว ประเทศไทย กัมพูชา ลาว และ เวียดนาม ใช้เวลาที่เส้น เมริเดียน 105° ตะวันออกเป็นเส้นเม ริเดียนกลางเขตภาคเวลา ทำให้ใช้เวลามาตรฐานเดียวกัน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการ เรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และการแบ่งเขตเวลาของ โลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google