งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ
ง การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ เวลา 2 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ เวลา 2 ชั่วโมง 2. เจตคติต่อการประกอบอาชีพ ความสำคัญของการประกอบอาชีพ จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 เล่ม 1 ของบริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด (ใช้คู่กับคู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 เล่ม 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรียนรู้สู่อาชีพ)

2 การประกอบอาชีพมีความสำคัญ ต่อการดำรงชีวิตอย่างไร
ครูคลิกถามคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดและความสนใจของนักเรียน แนวคำตอบ: การประกอบอาชีพทำให้มีรายได้สำหรับเลี้ยงชีพตนเองและสมาชิกในครอบครัว ครูใช้เวลาในการนำเข้าสู่บทเรียนประมาณ 5 นาที (หรือให้ครูใช้เวลาตามความเหมาะสม)

3 2. เจตคติต่อการประกอบอาชีพ
ความสำคัญของการประกอบอาชีพ 2. เจตคติต่อการประกอบอาชีพ ความสำคัญของการประกอบอาชีพ 1) นักเรียนแบ่งกลุ่มอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญของการประกอบอาชีพพร้อมกับเขียนสรุปแผนที่ความคิด แล้วนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 2) ครูคลิกเพื่ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของการประกอบอาชีพ (ศึกษาจากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 เล่ม 1 หน้า 133–134) โดยเริ่มจาก ต่อตนเองจากนั้นครูคลิกเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในหน้า 495 แล้วอธิบายเพิ่มเติม 3) ครูคลิก ต่อครอบครัวเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในหน้า 496 แล้วอธิบายเพิ่มเติม 4) ครูคลิก ต่อชุมชนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในหน้า 497 แล้วอธิบายเพิ่มเติม 5) ครูคลิก ต่อประเทศชาติเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในหน้า 498 แล้วอธิบายเพิ่มเติม 6) ครูคลิก ไป เพื่อเชื่อมโยงหัวข้อต่อไปในหน้า 499 ครูใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ประมาณ 90 นาที (หรือให้ครูใช้เวลาตามความเหมาะสม)

4 ความสำคัญของการประกอบอาชีพ
2. เจตคติต่อการประกอบอาชีพ ความสำคัญของการประกอบอาชีพ ต่อตนเอง 2. เจตคติต่อการประกอบอาชีพ ความสำคัญของการประกอบอาชีพ 1) ครูเปิดดีวีดีหรือวีซีดีเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรและอาชีพอื่น ๆ ให้นักเรียนดู 2) นักเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองช่วยกันวิเคราะห์ความสำคัญของอาชีพเกษตรกรที่ได้ดูจากดีวีดีหรือวีซีดี บันทึก แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน 3) ครูคลิกเพื่ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของการประกอบอาชีพ (ต่อตนเอง) จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 เล่ม 1 หน้า 133 4) ครูคลิก กลับ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกลับไปหน้า 494

5 ความสำคัญของการประกอบอาชีพ
2. เจตคติต่อการประกอบอาชีพ ความสำคัญของการประกอบอาชีพ ต่อครอบครัว 2. เจตคติต่อการประกอบอาชีพ ความสำคัญของการประกอบอาชีพ 1) ครูคลิกเพื่ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของการประกอบอาชีพ (ต่อครอบครัว) จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 เล่ม 1 หน้า 134 2) ครูคลิก กลับ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกลับไปหน้า 494

6 ความสำคัญของการประกอบอาชีพ
2. เจตคติต่อการประกอบอาชีพ ความสำคัญของการประกอบอาชีพ ต่อชุมชน 2. เจตคติต่อการประกอบอาชีพ ความสำคัญของการประกอบอาชีพ 1) ครูคลิกเพื่ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของการประกอบอาชีพ (ต่อชุมชน) จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 เล่ม 1 หน้า 134 2) ระหว่างเรียนให้นักเรียนศึกษาคำอธิบายศัพท์เพิ่มเติมจากอภิธานศัพท์ ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียน 3) ครูคลิก กลับ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกลับไปหน้า 494

7 ความสำคัญของการประกอบอาชีพ
2. เจตคติต่อการประกอบอาชีพ ความสำคัญของการประกอบอาชีพ ต่อประเทศชาติ 2. เจตคติต่อการประกอบอาชีพ ความสำคัญของการประกอบอาชีพ 1) ครูคลิกเพื่ออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของการประกอบอาชีพ (ต่อชุมชน) จากหนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 เล่ม 1 หน้า 134 2) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของการประกอบอาชีพ โดยบูรณาการสังคมศึกษาฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของสมาชิกในสังคม 3) ครูคลิก กลับ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกลับไปหน้า 494

8 เกมเศรษฐี 1) ครูให้นักเรียนเล่นเกมเศรษฐี
2) คลิก PLAY เพื่อเริ่มเล่นเกม 3) คลิก EXIT เพื่อออกจากเกม

9 วิธีการเล่นเกม 1. ผู้เล่นจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้อง ซึ่งคำถาม
แต่ละข้อจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 2. ถ้าตอบคำถามผิดถือว่าเป็นการยุติเกม ครูคลิกเพื่ออธิบายวิธีการเล่นเกมเศรษฐี

10 ข้อที่ 5 ข้อที่ 4 ข้อที่ 3 ข้อที่ 2 ข้อที่ 1 MONEY 1,000,000 100,000
10,000 ข้อที่ 3 5,000 ข้อที่ 2 1,000 ข้อที่ 1 1) ครูคลิกเพื่ออธิบายวิธีการเล่นเศรษฐี (ต่อ) 2) คลิก START เพื่อเริ่มเล่นเกม MONEY

11 คำถามข้อที่ 1 มูลค่า 1,000 บาท
การตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ควรใช้ข้อมูลใดเป็นอันดับแรก 1 เงินรายได้ 2 ความมั่นคงของงาน คำถามข้อที่ 1 คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ 3 ความรู้ ความสามารถ และความถนัด 3 ความรู้ ความสามารถ และความถนัด 4 ความชอบและความต้องการในการทำงาน

12 คำถามข้อที่ 2 มูลค่า 5,000 บาท
“ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบจริงจัง นิยมความจริง” ควรเลือกประกอบอาชีพใด 1 แพทย์ 2 มัคคุเทศก์ 3 ช่างเสริมสวย คำถามข้อที่ 2 คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ 4 ผู้ประกอบอาหาร 4 ผู้ประกอบอาหาร

13 คำถามข้อที่ 3 มูลค่า 10,000 บาท
อาชีพอิสระแตกต่างจากอาชีพรับจ้างในข้อใด 1 ความคาดหวังในอนาคต 2 มูลเหตุจูงใจในการประกอบอาชีพ คำถามข้อที่ 3 คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 3 ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 4 ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการประกอบอาชีพ

14 คำถามข้อที่ 4 มูลค่า 100,000 บาท
“ดารินเป็นคนร่าเริง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และมีทักษะทางภาษาที่ดี” อาชีพใดเหมาะสมกับบุคลิกภาพของดาริน 1 มัคคุเทศก์ 2 พนักงานธนาคาร คำถามข้อที่ 4 คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ 4 นักสังคมสงเคราะห์ 3 ผู้ช่วยฝ่ายโฆษณา 4 นักสังคมสงเคราะห์

15 คำถามข้อที่ 5 มูลค่า 1,000,000 บาท
ใครประกอบอาชีพด้านการบริการ 1 มุกเปิดร้านเสื้อผ้า 2 มลเปิดร้านซักรีด 3 มิ่งเปิดร้านจำหน่ายเครื่องเขียน คำถามข้อที่ 5 คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ 2 มลเปิดร้านซักรีด 4 มดเปิดร้านจำหน่ายอาหารตามสั่ง

16 WINNER คลิก BACK TO GAME เพื่อกลับไปสู่หน้าหลัก BACK TO GAME

17 NEXT NEXT NEXT NEXT NEXT

18 ATM GAME OVER คลิก RESTART เพื่อเริ่มเล่นเกมใหม่ RESTART

19 คำถามทบทวนความรู้ ? การปฏิบัติอย่างไรแสดงถึงความสำคัญของการประกอบอาชีพที่มีต่อชุมชน การแบ่งเงินรายได้จากการประกอบอาชีพไปใช้ในการสร้างห้องสมุดประจำหมู่บ้าน 1) ครูคลิกเพื่อถามคำถามทบทวนความรู้ของนักเรียน 2) ครูคลิกเฉลยแนวคำตอบ

20 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ
สรุปความรู้ เจตคติต่อการประกอบอาชีพ การประกอบอาชีพมีความสำคัญต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ การประกอบอาชีพที่ตรงกับความรู้ความสามารถ บุคลิก และลักษณะนิสัยของตัวเราจะทำให้ เราประกอบอาชีพนั้นได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนาน 1) นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ เจตคติต่อการประกอบอาชีพ 2) ครูคลิกสรุปความรู้เรื่อง เจตคติต่อการประกอบอาชีพ แล้วให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนสรุปไม่ถูกต้อง ครูใช้เวลาในการสรุปประมาณ 10 นาที (หรือให้ครูใช้เวลาตามความเหมาะสม)


ดาวน์โหลด ppt ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google