งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) ประเทศไทย มีอาณาเขตทาง ทะเล (Maritime Zone) ตามอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค. ศ. 1982 กว่า 350,000 ตาราง กิโลเมตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) ประเทศไทย มีอาณาเขตทาง ทะเล (Maritime Zone) ตามอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค. ศ. 1982 กว่า 350,000 ตาราง กิโลเมตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) ประเทศไทย มีอาณาเขตทาง ทะเล (Maritime Zone) ตามอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค. ศ. 1982 กว่า 350,000 ตาราง กิโลเมตร ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของ อาณาเขตทางบกที่มีอยู่ประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีความ ยาวของชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามัน รวมถึงช่องแคบมะละกา ตอนเหนือ รวมความยาวชายฝั่งทะเล ในประเทศไทยทั้งสิ้นกว่า 2,815 กิโลเมตร ครอบคลุม 23 จังหวัด

2 กฎหมายทะเลจึงได้กำหนดเขตน่านน้ำทางทะเลออกเป็น 6 เขต - น่านน้ำภายใน - ทะเลอาณาเขต - เขตต่อเนื่อง - เขตเศรษฐกิจจำเพาะ - ไหล่ทวีป - ทะเลหลวง

3 น่านน้ำภายใน (Internal Water) คือ น่านน้ำทางด้านแผ่นดินของเส้น ฐาน (baselines) แห่งทะเลอาณาเขต เช่น อ่าว แม่น้ำ ปากแม่น้ำ ทะเลสาบ เป็นต้น ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย กฎหมายทะเล ค. ศ. 1982 ได้กำหนด ความกว้างของทะเลอาณาเขตว่าต้อง ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเลโดยวัดจากเส้น ฐาน (baselines)

4 เขตเศรษฐกิจจำเพาะ (Exclusive Economic Zone) คือ บริเวณที่อยู่เลยไป จากและประชิดกับทะเลอาณาเขต โดยเขตเศรษฐกิจจำเพาะจะต้องไม่ ขยายออกไปเลย 200 ไมล์ทะเล จาก เส้นฐาน เขตต่อเนื่อง (Contiguous Zone) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย กฎหมายทะเลปี ค. ศ. 1982 กำหนดให้ เขตต่อเนื่องมิอาจขยายเกินกว่า 24 ไมล์ทะเล จากเส้นฐานซึ่งใช้วัดความ กว้างของทะเลอาณาเขต

5 ไหล่ทวีป (Continental Shelf) หมายถึง พื้นดินท้องทะเล (sea-bed) และดินใต้ ผิวดิน (subsoil) ของบริเวณใต้ทะเล ซึ่งขยายเลยทะเลอาณาเขตของรัฐ จนถึงริมนอกของขอบทวีป (continental margin) หรือจนถึงระยะ 200 ไมล์ทะเลจากเส้นฐาน

6 ทะเลหลวง (High Seas) หมายถึง ทุก ส่วนของทะเลซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในเขต เศรษฐกิจจำเพาะ (Exclusive Economic Zone) ในทะเลอาณาเขต (territorial sea) หรือในน่านน้ำภายใน (internal waters) ของรัฐ


ดาวน์โหลด ppt อาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) ประเทศไทย มีอาณาเขตทาง ทะเล (Maritime Zone) ตามอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค. ศ. 1982 กว่า 350,000 ตาราง กิโลเมตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google