งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการของ นโยบายสาธารณะ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการของ นโยบายสาธารณะ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการของ นโยบายสาธารณะ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์

2 1. กระบวนการของนโยบายสาธารณะใน รูปแบบต่างๆ 2. กระบวนการนโยบายสาธารณะในอุดม คติ 3. กระบวนการนโยบายสาธารณะในความ เป็นจริง หัวข้อในการบรรยายหัวข้อในการบรรยาย

3 1. กระบวนการของ นโยบายสาธารณะในรูปแบบ ต่างๆ นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมที่มีจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดเช่นเดียวกับกิจกรรมรูปแบบอื่นๆ มี ลักษณะเป็นวงจร (Cycle) หรือกระบวนการ (Process) ที่ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ที่มีความ ต่อเนื่องกัน ซึ่งในเรื่องกระบวนการนโยบาย สาธารณะนี้ นักวิชาการแต่ละท่าน ก็จะมี หลักเกณฑ์และวิธีการในการแบ่งขั้นตอนของ กระบวนการนโยบายแตกต่างกันไปตาม วัตถุประสงค์ของแต่ละคน

4 1. กระบวนการของ นโยบายสาธารณะในรูปแบบ ต่างๆ

5

6

7 2. กระบวนการนโยบาย สาธารณะในอุดมคติ ประเวศ วะสี อธิบายว่า กระบวนการ นโยบายสาธารณะควร ประกอบด้วยกุศล 3 ประการ คือ 1. เป็นกระบวนการทาง ปัญญา 2. เป็นกระบวนการทาง สังคม 3. เป็นกระบวนการทาง ศีลธรรม

8 3. กระบวนการนโยบายสาธารณะ ในความเป็นจริง ประเวศ วะสี อธิบายว่า ในความเป็นจริง กระบวนการนโยบายสาธารณะมักประกอบด้วย อกุศล 3 ประการคือ 1. ขาดฐานความรู้ 2. ขาดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 3. ขาดศีลธรรม นโยบายอันประกอบด้วยอกุศล 3 ประการนี้ บางทีเรียกกันว่า “ คอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย ” คอร์รัปชั่นเชิง นโยบายมีผลเสียหายร้ายแรง ต่อประเทศชาติ


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการของ นโยบายสาธารณะ อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี อนันต์ สิทธิวัฒนานนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google