งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

2 1. พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ การรวมตัวกันของเทคโนโลยี (Convergence) ต้นทุนที่ถูกลง (Cost reduction) การพัฒนาอุปกรณ์ที่เล็กลง (Miniaturization) การประมวลผลที่ดีขึ้น (Processing Power) การใช้งานที่ง่าย (User Friendliness) สื่อผสม (Multimedia) เวลาและภูมิศาสตร์ (Time S Distance)

3 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านต่างๆ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการศึกษา 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสาธารณสุขและการแพทย์ เช่น การลงทะเบียน สนับสนุนการรักษาพยาบาล ระบบการปรึกษาทางไกล Tele radiology เป็นระบบการรับส่งภาพ X-Ray ระบบ telecardiology เป็นระบบการรับส่งคลื่นหัวใจ (ECG) และเสียงปอด เสียงหัวใจ ระบบ Telepathology เป็นระบบรับส่งภาพจากกล้องจุลทรรศน์ เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยในการ ให้ความรู้แก่ประชาชนของแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบาย และติดตาม ในด้านการให้ความรู้หรือการเรียน การสอนทางไกล

4 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านต่างๆ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการศึกษา 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านต่างๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานสาธารณสุขและการแพทย์

5 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านต่างๆ (ต่อ)
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านต่างๆ (ต่อ) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการศึกษา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลัก อิเล็กทรอนิกส์บุ้ค วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ ระบบวิดีโอออนดีมานด์ การสืบค้นข้อมูล อินเทอร์เน็ต

6 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านต่างๆ (ต่อ)
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านต่างๆ (ต่อ) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์บุ้ค

7 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านต่างๆ (ต่อ)
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านต่างๆ (ต่อ) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการศึกษา วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์

8 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านต่างๆ (ต่อ)
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านต่างๆ (ต่อ) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการศึกษา การสืบค้นข้อมูล

9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้าน ต่างๆ (ต่อ)
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้าน ต่างๆ (ต่อ) ประยุกต์ใช้ในงานทะเบียนของสถานศึกษา งานรับมอบตัว งานทะเบียนเรียนรายวิชา งานประมวลผลการเรียน งานตรวจสอบผู้จบการศึกษา งานส่งนักศึกษาฝึกงาน

10 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้าน ต่างๆ (ต่อ)
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้าน ต่างๆ (ต่อ) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในสาขาธุรกิจ พาณิชย์ และสำนักงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการสื่อสารและ โทรคมนาคม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ประยุกต์ใช้ในสำนักงานภาครัฐและเอกชน

11 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้าน ต่างๆ (ต่อ)
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้าน ต่างๆ (ต่อ) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและโทรคมนาคม ในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้าน ต่างๆ (ต่อ) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

13 เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
แนวโน้มในด้านบวก 1) การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) การพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถฟังและตอบเป็นภาษา 3) การพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล ฐานความรู้ 4) การศึกษาตามอัธยาศัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5) การพัฒนาเครือข่ายโทร คมนาคม 6) การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

14 เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต (ต่อ)
แนวโน้มในด้านลบ 1) ความผิดพลาดในการทำงานของระบบ คอมพิวเตอร์ 2) การละเมิดลิขสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญา 3) การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

15 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
ระบบปัญญาประดิษฐ์ ภาษาธรรมชาติ (Natural Language) โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network) ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ (Robotics) ยูบิควิตัสเทคโนโลยี (Ubiquitous technology)

16 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต (ต่อ)
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา นาโนเทคโนโลยี อาณาจักรจิ๋ว นวัตกรรมแห่งอนาคต ตัวอย่าง ของความก้าวหน้าด้านนาโนเทคโนโลยี วัสดุ ฉลาด (Smart materials) ตัวรับรู้ หรือเซ็นเซอร์ (Sensors) โครงสร้างชีวภาพขนาดนาโน (Nanoscale Biostructures) คอมพิวเตอร์แบบควอนตัม คอมพิวเตอร์ดีเอ็นเอ

17 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต (ต่อ)
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้น การให้บริการต่อสาธารณะ การบริหารจัดการของรัฐ การติดต่อสื่อสาร และประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ

18 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต (ต่อ)
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ) ตัวอย่างของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย การติดตามแกะรอยคนร้าย ระบบสารสนเทศสำหรับงานประปา การยื่นแบบแสดงและชำระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การประมูลแบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะผ่านอินเทอร์เน็ต บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต การบริการต่อทะเบียนรถ และชำระภาษีรถผ่านอินเทอร์เน็ต การจัดทำหนังสือเดินทาง กองหนังสือเดินทาง

19 e-Citizen e-Citizen ประกอบด้วย ส่วนสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่
Citizen e-DB ฐานข้อมูลประชาชน Citizen e-ID การพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล Citizen e-Service การบริการประชาชน

20 ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานรัฐ เพิ่มคุณภาพในการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็ว สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานและให้บริการ ลดต้นทุนการดำเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน ภาครัฐ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google