งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในอนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในอนาคต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในอนาคต

2 1. พัฒนาการของเทคโนโลยี สารสนเทศ  การรวมตัวกันของเทคโนโลยี (Convergence)  ต้นทุนที่ถูกลง (Cost reduction)  การพัฒนาอุปกรณ์ที่เล็กลง (Miniaturization)  การประมวลผลที่ดีขึ้น (Processing Power)  การใช้งานที่ง่าย (User Friendliness)  สื่อผสม (Multimedia)  เวลาและภูมิศาสตร์ (Time S Distance)

3 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในงานด้านต่างๆ  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน สาธารณสุขและการแพทย์ เช่น การ ลงทะเบียน สนับสนุนการรักษาพยาบาล ระบบ การปรึกษาทางไกล  Tele radiology เป็นระบบการรับส่งภาพ X-Ray  ระบบ telecardiology เป็นระบบการรับส่งคลื่นหัวใจ (ECG) และเสียง ปอด เสียงหัวใจ  ระบบ Telepathology เป็นระบบรับส่งภาพจากกล้องจุลทรรศน์  เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยในการ ให้ความรู้แก่ประชาชน ของแพทย์  เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบาย และติดตาม  ในด้านการให้ความรู้หรือการเรียน การสอนทางไกล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการศึกษา

4 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในงานด้านต่างๆ  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน สาธารณสุขและการแพทย์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการศึกษา

5 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในงานด้านต่างๆ ( ต่อ )  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน งานด้านการศึกษา  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การเรียนการสอนโดยใช้เว็บเป็นหลัก  อิเล็กทรอนิกส์บุ้ค  วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์  ระบบวิดีโอออนดีมานด์  การสืบค้นข้อมูล  อินเทอร์เน็ต

6 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในงานด้านต่างๆ ( ต่อ )  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน งานด้านการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์บุ้ค

7 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในงานด้านต่างๆ ( ต่อ )  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน งานด้านการศึกษา วิดีโอเทเลคอน เฟอเรนซ์

8 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในงานด้านต่างๆ ( ต่อ )  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน งานด้านการศึกษา การสืบค้นข้อมูล

9 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในงานด้าน ต่างๆ ( ต่อ )  ประยุกต์ใช้ในงานทะเบียนของ สถานศึกษา  งานรับมอบตัว  งานทะเบียนเรียนรายวิชา  งานประมวลผลการเรียน  งานตรวจสอบผู้จบการศึกษา  งานส่งนักศึกษาฝึกงาน

10 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในงานด้าน ต่างๆ ( ต่อ )  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน สาขาธุรกิจ พาณิชย์ และ สำนักงาน  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน ด้านการสื่อสารและ โทรคมนาคม  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้าน การออกแบบ ผลิตภัณฑ์  ประยุกต์ใช้ในสำนักงานภาครัฐและเอกชน

11 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในงานด้าน ต่างๆ ( ต่อ ) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและ โทรคมนาคม ในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

12 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในงานด้าน ต่างๆ ( ต่อ ) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านการ ออกแบบผลิตภัณฑ์

13 3. เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต  แนวโน้มในด้านบวก 1) การพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2) การพัฒนาให้คอมพิวเตอร์สามารถฟัง และตอบเป็นภาษา 3) การพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล ฐานความรู้ 4) การศึกษาตามอัธยาศัยด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 5) การพัฒนาเครือข่ายโทร คมนาคม 6) การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

14 3. เทคโนโลยีสารสนเทศใน อนาคต ( ต่อ )  แนวโน้มในด้านลบ 1) ความผิดพลาดในการทำงานของ ระบบ คอมพิวเตอร์ 2) การละเมิดลิขสิทธิ์ของทรัพย์สินทาง ปัญญา 3) การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

15 4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน อนาคต  ระบบปัญญาประดิษฐ์  ภาษาธรรมชาติ (Natural Language)  โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Network)  ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)  ศาสตร์ด้านหุ่นยนต์ (Robotics)  ยูบิควิตัสเทคโนโลยี (Ubiquitous technology)

16 4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน อนาคต ( ต่อ )  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา  นาโนเทคโนโลยี อาณาจักรจิ๋ว นวัตกรรมแห่ง อนาคต ตัวอย่าง ของความก้าวหน้าด้านนาโนเทคโนโลยี  วัสดุ ฉลาด (Smart materials)  ตัวรับรู้ หรือเซ็นเซอร์ (Sensors)  โครงสร้างชีวภาพขนาดนาโน (Nanoscale Biostructures)  คอมพิวเตอร์แบบควอนตัม  คอมพิวเตอร์ดีเอ็นเอ

17 4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน อนาคต ( ต่อ )  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเน้น  การให้บริการต่อสาธารณะ  การบริหารจัดการของรัฐ  การติดต่อสื่อสาร และประสานงานระหว่าง หน่วยงานของรัฐ

18 4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน อนาคต ( ต่อ )  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ( ต่อ ) ตัวอย่างของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย  การติดตามแกะรอยคนร้าย  ระบบสารสนเทศสำหรับงานประปา  การยื่นแบบแสดงและชำระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต  จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การประมูลแบบออนไลน์ผ่าน อินเทอร์เน็ต  ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะผ่านอินเทอร์เน็ต  บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ต  การบริการต่อทะเบียนรถ และชำระภาษีรถผ่าน อินเทอร์เน็ต  การจัดทำหนังสือเดินทาง กองหนังสือเดินทาง

19 e-Citizen  e-Citizen ประกอบด้วย ส่วนสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่  Citizen e-DB ฐานข้อมูลประชาชน  Citizen e-ID การพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล  Citizen e-Service การบริการประชาชน

20 ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ หน่วยงานรัฐ  เพิ่มคุณภาพในการบริการประชาชนให้ สะดวกรวดเร็ว  สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานและ ให้บริการ  ลดต้นทุนการดำเนินงานและการให้บริการ ของหน่วยงาน ภาครัฐ  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในอนาคต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google