งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ Artificial Intelligence and Expert System ระบบผู้เชี่ยวชาญ 1 ระบบความฉลาด (Intelligence System) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่พยายามลอกเลียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ Artificial Intelligence and Expert System ระบบผู้เชี่ยวชาญ 1 ระบบความฉลาด (Intelligence System) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่พยายามลอกเลียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ Artificial Intelligence and Expert System ระบบผู้เชี่ยวชาญ 1 ระบบความฉลาด (Intelligence System) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่พยายามลอกเลียน ภูมิปัญญาของมนุษย์ สามารถนำมาใช้งาน ในหลายด้าน เช่น การแพทย์ การทหาร การผลิตสินค้า การศึกษา การสันทนาการ และประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นแขนงวิชาที่สำคัญ ของ “Computer Science” โดยผู้เขียนให้ ความสำคัญกับ “ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ” Expert System ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ นิยมมาใช้ในทำงานของธุรกิจ

2 ปัญญาประดิษฐ์ ระบบผู้เชี่ยวชาญ 2 ระบบความฉลาดได้รับความสนใจตั้งแต่ เริ่มแนวคิดการพัฒนาคอมพิวเตอร์ และ เครื่องมืออื่นที่นำมาใช้ทุ่นแรง เพื่อให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เช่น อาวุธ ยานพาหนะ และเครื่องใช้ อิเล็กทรอนิกส์ ระบบความฉลาด หมายถึง ระบบที่ แสดงพฤติกรรมที่มีความฉลาดตาม ความรู้สึกของมนุษย์ ซึ่งการศึกษาด้าน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เรียกว่า “ ปัญญาประดิษฐ์ ”

3 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 3 ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ (Artifical Intelligence and Expert Systems) ความแตกต่างระหว่าง AI กับระบบสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์  * ประมวลสัญลักษณ์และตัวเลข  * ไม่ดำเนินตามขั้นตอนทาง คณิตศาสตร์  * ให้ความสำคัญกับการรับรู้ แบบแผน ระบบสารสนเทศ  * ประมวลทางคณิตศาสตร์  * วิเคราะห์และแก้ปัญหา ตามขั้นตอนโดยใช้หลัก ทางคณิตศาสตร์

4 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 4 ประเภทของAI การประมวล ภาษาธรรมชาติ ระบบ ภาพ ระบบเครือข่าย เส้นประสาท ระบบ ผู้เชี่ยวชา ญ หุ่นยนต์

5 5 เหตุผลสำคัญในการพัฒนา ES กระจายความรู้กระจายความรู้ ความแน่นอนความแน่นอน เตรียมการสำหรับอนาคตเตรียมการสำหรับอนาคต กระจายความรู้กระจายความรู้

6 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 6 ประโยชน์ ของ ES รักษาและ ป้องกัน ความรู้สูญหาย เตรียมความ พร้อม ของข้อมูล เหมาะสมกับ งาน แต่ละ ประเภท เครื่องมือ เชิงกล ยุทธ์ของ ธุรกิจ สามารถ ตัดสินปัญหา ได้อย่าง แน่นอน

7 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 7 ระบบผู้เชี่ยวชาญ ฐานความรู้ ส่วนอธิบาย การติดต่อกับผู้ใช้ ส่วนดึงความรู้ เครื่องอนุมาน ส่วนประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ

8 8 ปัจจัยสำคัญของการพัฒนา AI และ ES ที่มี ศักยภาพสูงคือ ผู้พัฒนาระบบจะต้องมีความ เข้าใจถึง “ ความรู้ ” เป็นส่วนสำคัญของระบบ ความฉลาด ฐานความรู้จะเป็นส่วนที่เก็บ ความรู้ในเรื่องที่เราสนใจ ความรู้ หมายถึง ระดับของภูมิปัญญาในการ รับรู้และการทำความเข้าใจในเรื่องใดเรื่อง หนึ่ง ความรู้

9 ความแตกต่างระหว่างความรู้ และข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชาญ 9 ความชัดเจน ข้อมูลจะแสดงเนื้อหา แต่ ความรู้อาจจะถูกแสดงออกอย่างชัดเจนหรือ ซ่อน ซึ่งอาจต้องใช้การควบคุมจากผู้ใช้ เพื่อให้เกิดผลสูงสุดในการใช้งาน ความเป็นสากล ภาษาเป็นสากลหรือเป็น ธรรมชาติ ระบบความฉาดจำแนกความรู้ออกเป็น 4 ประเภท ความจริง ความสัมพันธ์ ขั้นตอน องค์ความรู้

10 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 10 การพัฒนา ES แบ่ง ออกเป็น 5 ขั้นตอน 1. การวิเคราะห์ปัญหา 2. การเลือกอุปกรณ์ 3. การถอดความรู้ 5. การขยาย การทดสอบ และบำรุงรักษา 4. การสร้างต้นแบบ

11 ตัวอย่างของ ES ระบบผู้เชี่ยวชาญ 11 การตรวจสอบ ใช้ในโรงงานผลิตหรือ ประกอบชิ้นส่วนเพื่อตรวจสอบ ความ ผิดปกติของงาน การบริการ ตรวจเช็คซ่อมบำรุง เครื่องใช้ไฟฟ้าในการวิเคราะห์สาเหตุ ของปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ การวินิจฉัยโรค เช่น ระบบ MYCIN รวบรวมข้อมูลจากคนไข้ การให้สัญญาณเตือน ระบบตรวจสอบ และควบคุมที่มนุษย์ไม่สามารถมองได้ ด้วยตาเปล่า เช่น ระบบการเตือนทาง การแพทย์ ซึ่งแสดงอาการที่เป็นอันตราย ของผู้ป่วย การพยากรณ์อากาศ การเปลี่ยนแปลง ของลักษณะอากาศ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัย หลายอย่างที่ไม่มีความแน่นอน

12 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 12 ระบบเครือข่ายเส้นประสาท (Neural Network) เป็นสาขาหนึ่งของ AI ที่ได้รับความ นิยมจากบุคคลหลายสาขาวิชาชีพ โดยนักวิทยาศาสตร์พยายามสังเกต ศึกษา และเลียนแบบการทำงานของระบบ เส้นประสาทและสมองของมนุษย์ เพื่อนำมา ประยุกต์ใช้ในการทำงานและการประมวลผล ของระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ ระบบเส้นประสาทจะประกอบด้วยเซล ประสาทที่ต่อเรียงกันเข้าเข้าเป็น ระบบอย่างน้อยสองระดับ (Layer) ระดับที่ เรียกว่า ระดับนำเข้า (Input Layer) ทำ หน้าที่รับสิ่งนำเข้า (Input) จากสิ่งแวดล้อม ภายนอกเข้าสู่ระบบแล้วทำการส่งต่อให้ เครือข่ายในระดับถัดไปตามหน้าที่และ ความสัมพันธ์ที่ถูกกำหนดจะถึงระดับสุดท้าย คือ ระดับแสดงผลลัพธ์


ดาวน์โหลด ppt ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ Artificial Intelligence and Expert System ระบบผู้เชี่ยวชาญ 1 ระบบความฉลาด (Intelligence System) เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่พยายามลอกเลียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google