งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สรร หา 2. พัฒนา 3. รักษา 4. ใช้ให้ตรง ความถนัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สรร หา 2. พัฒนา 3. รักษา 4. ใช้ให้ตรง ความถนัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. สรร หา 2. พัฒนา 3. รักษา 4. ใช้ให้ตรง ความถนัด

3  ต้องมี อำนาจ  ต้องมีบารมี  ต้องมีพระ เดช  ต้องมี พระคุณ

4 ผู้บริหาร สมัยใหม่ ต้องมีความรู้ (Knowledge) ต้องมีคุณธรรม (Moral) ต้องมีความเป็นผู้นำ (Leadership) ต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision)

5 เป็นครู เป็นพี่เลี้ยงเป็นเพื่อน เป็นแบบอย่างที่ดี

6

7 เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ เปลี่ยนคน เปลี่ยนเวลา เปลี่ยนสถานการณ์ เปลี่ยนสภาพแวดล้อม

8 เรียนรู้งาน เรียนรู้คน เรียนรู้วัฒนธรรมองค์การ เรียนรู้สภาพแวดล้อมและปัญหา เรียนรู้สถานการณ์

9 ยึดหลักคุณธรรม ความถูกต้อง ความปลอดภัย ใช้กฎหมาย ระเบียบ เป็นเครื่องมือ โอนอ่อน ผ่อนปรนอย่างมีหลัก ชั่งน้ำหนักผลดี ผลเสีย ผลกระทบ Think WIN / WIN

10

11 เพื่อถ่ายทอดข้อความ เรื่องราว ความคิด ความเห็น เพื่อความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด ความขัดแย้ง เพื่อมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จร่วมกัน

12

13 มีความรู้ในเรื่องที่จะสื่อสาร มีความชัดเจนในประเด็นที่จะซักถาม มีความเข้าใจในเรื่องที่จะอภิปราย มีศิลปะในการถ่ายทอดและนำเสนอ มีจิตวิทยาในการโน้มน้าว มีเทคนิคในการเจรจาต่อรอง มีความสามารถในการสรุปเหตุผล มีกลยุทธ์ที่ดีในการหลีกเลี่ยงและ แก้ไขข้อขัดแย้ง

14 ของ ผู้บริหาร คน ถ้าพูดไปไม่รู้ อย่าขู่เขา ว่าโง่เง่างมเงอะเซอะหนักหนา ตัวของเราทำไม ไม่โกรธา ว่าพูดจาให้เขาไม่เข้าใจ

15

16 เหตุที่ต้องมีการประสาน สัมพันธ์ เพราะงานส่วนใหญ่ไม่สามารถทำได้สำเร็จ ด้วยคนคนเดียว เพราะคนส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จได้ ด้วยการพึ่งพาอาศัยกัน เพราะการพึ่งพิงอาศัยกันจะสามารถนำไปสู่ ความสำเร็จร่วมกัน เพราะความสำเร็จร่วมกันเท่านั้นที่จะเรียกได้ว่า เป็นสุดยอดของความสำเร็จ

17 จิตใจดี อัธยาศัยดี บุคลิกดี มนุษย สัมพันธ์ดี รู้จักนิสัยใจคอ ผู้ร่วมงานดี นับถือ จริงใจ ให้เกียรติกัน พร้อมจะร่วมมือ ช่วยเหลือ รู้จัก ให้ มากกว่า รับ

18 สิ่งแวดล้อมที่ดี บรรยากาศที่อบอุ่น ความเชื่อถือไว้วางใจ ความรู้รักสามัคคี ความจงรักภักดีต่อองค์กร

19 สังคหวัตถุ หมายถึง หลักธรรมสำหรับยึดเหนี่ยวจิตใจคนใน สังคม ให้มีความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีกัน เป็นหลักธรรมสำหรับการผูกมิตรไมตรี ระหว่างกัน มี 4 หลักธรรม ย่อย ดังนี้ 1. ความเสียสละ ( ทาน ) หมายถึง การช่วยเหลือ ผู้อื่น ด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันไม่ขี้เหนียว ไม่เห็นแก่ ตัว อาจเป็นการเสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลัง ปัญญา เหมือนพี่น้องไทยเรากำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอยู่ใน ขณะนี้ 2. พูดดี ( ปิยวาจา ) หมายถึง พูดจาอ่อนหวาน สุภาพ ไพเราะน่าฟัง พูดแต่คำสัตย์คำจริง พูดแต่สิ่งที่เป็นสาระมีประโยชน์ พูดประสานความรักความสามัคคี ไม่พูดส่อเสียด ให้ร้ายจนเกิด ความแตกแยกในสังคม เพราะการพูดก็กลายเป็นกระแสจนเกิดผล กระทบได้ไม่น้อยเช่นกัน ส่วนคนฟังก็อย่าหูเบาเชื่อคนง่าย ต้องใช้วิจารณญาณในการฟังตาม หลัก กาลามสูตร 10 จึงจะ ไม่ก่อเกิดความเสียหายต่อสังคม 3. การบำเพ็ญประโยชน์ ( อัตถจริยา ) หมายถึง การ ช่วยเหลือสังคม ทำงานสาธารณะประโยชน์ เช่น ช่วยกันบรรจุทราย หรือขนกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม โดยไม่ต้องรอคำเรียกร้องจาก ใครหรือหน่วยงานใด เหมือนหลาย ๆ คน หลาย ๆ ชุมชน ที่กำลัง ทำอยู่ขณะนี้ 4. การวางตนเหมาะสม ( สมานัตต ตา ) หมายถึง การรู้กาลเทศะ ปฏิบัติตนได้เหมาะสม เสมอต้นเสมอปลาย สรุป มีผู้รู้กล่าวไว้ว่า สังคหวัตถุ 4 ก็คือการ “ โอบอ้อม อารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ชุมชน วางตนพอดี ”


ดาวน์โหลด ppt 1. สรร หา 2. พัฒนา 3. รักษา 4. ใช้ให้ตรง ความถนัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google