งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานงาน ชุมชน ( มชช.) ประเภท “ ผู้นำ ชุมชน ”. ร. ต. วิฑูร พึ่งพงษ์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลแสง อรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานงาน ชุมชน ( มชช.) ประเภท “ ผู้นำ ชุมชน ”. ร. ต. วิฑูร พึ่งพงษ์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลแสง อรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานงาน ชุมชน ( มชช.) ประเภท “ ผู้นำ ชุมชน ”

2 ร. ต. วิฑูร พึ่งพงษ์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลแสง อรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

3 ประวัติ ส่วนตัว ชื่อ ร. ต. วิฑูร พึ่งพงษ์ อายุ ๖๓ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๐๙ / ๔ บ้าน หินเทิน หมู่ที่๕ ตำบลแสงอรุณ อำเภอ ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประกอบอาชีพ ข้าราชการ บำนาญ, เกษตรกร

4 ประสบการณ์ ทำงาน  ประธานคณะกรรมการชุมชน เข้มแข็งบ้านหินเทิน  รองประธานคณะกรรมการศูนย์ จัดการ ดินปุ๋ยชุมชนแสงอรุณ  คณะกรรมการหมู่บ้าน อพป. ฝ่าย พัฒนา  อาสาพัฒนาชุมชนบ้านหินเทิน / ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลแสง อรุณ

5 สรุปแผนการพัฒนา ตนเอง 1. ด้านการบริหาร ตนเอง บุคลิกภาพ พัฒนาตนเองให้แต่งกายเหมาะสมกับโอกาส และกาลเทศะ พัฒนาการพูดโดยใช้คำพูดให้เหมาะสมในแต่ ละโอกาส และสามารถสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย

6 1. ด้านการบริหารตนเอง ความรู้ความสามารถ ใฝ่หาความรู้ให้กับตนเองอย่าง สม่ำเสมอ โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น และสามารถนำ องค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดสู่ชุมชนได้เป็นอย่างดี

7 1. ด้านการบริหารตนเอง คุณธรรม / จริยธรรม / ศีลธรรม ยึดมั่นและปฏิบัติตาม หลักคำสอนของศาสนา ศีลธรรม จารีตประเพณี ปฏิบัติ ภารกิจทางศาสนา กฎหมาย ค่านิยมของไทย มีความ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้

8 1. ด้านการบริหารงาน แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม เข้าร่วมประชุม หมู่บ้านและบูรณาการตำบลเป็นประจำทุกเดือน มี ส่วนร่วมในกระบวนการแผนชุมชน โดยมีแผนงาน โครงการและกิจกรรม ที่ตอบสนองความต้องการและ แก้ไขปัญหาในชุมชน

9 1. ด้านการบริหารงาน กิจกรรม / โครงการที่ประสบความสำเร็จ ตนเองและ ชุมชนได้รับผลประโยชน์  เข้าร่วมนำเสนอผลงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น  ร่วมพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือน  เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน แสงอรุณ กิจกรรม / โครงการที่ประสบความสำเร็จ ตนเองและ ชุมชนได้รับผลประโยชน์  เข้าร่วมนำเสนอผลงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น  ร่วมพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือน  เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน แสงอรุณ

10 1. ด้านการบริหารงาน การบริหารทีมงานที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ ตามบทบาทภารกิจของ ตนเอง พัฒนาทีมงานและแบ่งหน้าที่งานอย่างชัดเจน ให้กับอาสาพัฒนาชุมชนในหมู่บ้าน ในฐานะผู้นำอาสา พัฒนาตำบล การบริหารทีมงานที่มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ ตามบทบาทภารกิจของ ตนเอง พัฒนาทีมงานและแบ่งหน้าที่งานอย่างชัดเจน ให้กับอาสาพัฒนาชุมชนในหมู่บ้าน ในฐานะผู้นำอาสา พัฒนาตำบล

11 1. ด้านการบริหารสังคม มนุษย์สัมพันธ์ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและ สถานการณ์ได้เหมาะสม มีความเอื้ออาทร มีจิต สาธารณะ เกื้อกูลต่อบุคคลอื่น และเป็นที่ยอมรับของ สังคม

12 1. ด้านการบริหารสังคม การประสานงานที่ดี สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่าง ชัดเจน และสื่อสารกับส่วนราชการทุกหน่วยงานที่เข้ามา ติดต่อช่วยเหลือ ให้คำแนะนำคนในหมู่บ้าน

13 1. ด้านการบริหารสังคม ความเป็นประชาธิปไตย มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น ให้เกียรติ เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น มีความ โปร่งใสยุติธรรม ตรวจสอบได้

14


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานงาน ชุมชน ( มชช.) ประเภท “ ผู้นำ ชุมชน ”. ร. ต. วิฑูร พึ่งพงษ์ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลแสง อรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google