งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KEY Products of Planning Division. ผลงานสำคัญปี 2555 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ. 2556 – 2559 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KEY Products of Planning Division. ผลงานสำคัญปี 2555 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ. 2556 – 2559 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KEY Products of Planning Division

2 ผลงานสำคัญปี 2555 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ. 2556 – 2559 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3 งบประมาณปี 2556 งบรายจ่ายปี 2555ปี 2556 %เพิ่มลดสัดส่วน งบบุคลากร1,095.741,144.38 4.4461.33 งบดำเนินงาน 618.19 632.70 2.3533.90 งบลงทุน 65.86 18.85-71.38 1.01 งบเงินอุดหนุน 44.53 45.25 1.62 2.42 งบรายจ่ายอื่น 22.62 24.68 9.11 1.32 ยอดรวม1,846.971,865.88 1.02100.00 หน่วย: ล้านบาท

4 แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ. 2556 - 2559 8 มิ. ย. 55 15 ส. ค. 55 20 ส. ค. 55 28 ส. ค. 55 1 ต. ค. 55 – ประเด็น ยุทธศาสตร์ ปฏิญญา อุบลบุรี พัฒนา คน / ระบบ รับรู้ ร่วมกัน รับนโยบาย & ดำเนินการ

5 เทคโนโลยีสารสนเทศ IT passport ประชุม สัมมนา เสริมพลัง รับส่ง เชื่อมโยงข้อมูล ฝึกอบรม บริการสะดวก ประหยัดทรัพยากร Web based Application Web service etc. Teleconference e Services ระบบใน Intranet

6 ขอบคุณ และ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt KEY Products of Planning Division. ผลงานสำคัญปี 2555 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย พ.ศ. 2556 – 2559 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google