งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เดือน จำนวนที่ อนุมัติและ ยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแป ลง รวม ตุลาคม 2554 6511 พฤศจิกายน 2554 241135 ธันวาคม 2554 231740 มกราคม 2555 191332 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เดือน จำนวนที่ อนุมัติและ ยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแป ลง รวม ตุลาคม 2554 6511 พฤศจิกายน 2554 241135 ธันวาคม 2554 231740 มกราคม 2555 191332 กุมภาพันธ์ 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เดือน จำนวนที่ อนุมัติและ ยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแป ลง รวม ตุลาคม 2554 6511 พฤศจิกายน 2554 241135 ธันวาคม 2554 231740 มกราคม 2555 191332 กุมภาพันธ์ 2555 321345 มีนาคม 2555 621372 เมษายน 2555 651782 พฤษภาคม 2555 10342145 มิถุนายน 2555 8430114 กรกฎาคม 2555 8841129 สิงหาคม 2555 12345168 รวม 629247876

3 เดือนจ่ายตรง เจ้าหนี้ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) จ่ายผ่าน ส่วนราชการ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) รวมจำนวน ทั้งสิ้น ( รายการ ) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ( บาท ) ตุลาคม 2554 15838,250,864.17732625,884,012.58890664,134,876.75 พฤศจิกายน 2554 62267,381,091.371,895632,344,726.712,517699,725,818.08 ธันวาคม 2554 919125,798,896.222,017577,716,656.842,936703,515,553.06 มกราคม 2555 76666,087,223.671,996539,136,165.282,762605,223,388.95 กุมภาพันธ์ 2555 757101,881,169.301,928765,592,433.912,685867,473,603.21 มีนาคม 2555 1,205182,199,491.792,563901,111,687.223,7681,083,311,179.01 เมษายน 2555 1,01588,587,676.782,131577,795,980.433,146666,383,657.21 พฤษภาคม 2555 1,204251,376,963.772,827639,509,856.674,031890,886,820.44 มิถุนายน 2555 1,406263,965,483.682,891504,367,656.084,297768,333,139.76 กรกฎาคม 2555 1,457187,648,935.163,172513,421,600.634,629701,070,535.79 สิงหาคม 2555 1,875299,250,976.723,534553,685,136.875,409852,936,113.59 รวมทั้งสิ้น 11,3841,672,428,772.6325,6866,830,565,913.2237,0708,502,994,685.85

4 ประเภทภัยพิบัติรายการจำนวนเงิน ( บาท ) อัคคีภัย 130,000.00 รวมทั้งสิ้น 130,000.00

5 ประจำเดือน เหตุผลที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน 03 ยัง ไม่ได้ ตกลง กับ ธนาคา ร 04 บัญ ชีปิด แล้ว 22 ไม่มี บัญชีใน แฟ้มข้อ มูล 27 บัญ ชีถูก อายั ด 51 บัญชี ไม่ ถูกต้อ ง 53 บัญชี ถูก ล็อค โอน สิทธิ์ ชื่อ บัญชี ผิด รวม ตุลาคม 2554 --------- พฤศจิกายน 2554 --------- ธันวาคม 2554 -1------1 มกราคม 2555 -1------1 กุมภาพันธ์ 2555 -2------2 มีนาคม 2555 -1------1 เมษายน 2555 -1------1 พฤษภาคม 2555 --------- มิถุนายน 2555 --------- กรกฎาคม 2555 -----1--- สิงหาคม 2555 --1-----1 รวมทั้งสิ้น -61--1--8

6 เดือน กระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) ตุลาคม 2554 60474,083,400.66 พฤศจิกายน 2554 78780,039,273.13 ธันวาคม 2554 79186,267,451.69 มกราคม 2555 80794,394,694.94 กุมภาพันธ์ 2555 84084,992,669.79 มีนาคม 2555 950128,461,883.05 เมษายน 2555 697107,804,355.14 พฤษภาคม 2555 87483,594,412.89 มิถุนายน 2555 864111,510,905.32 กรกฎาคม 2555 80780,679,193.13 สิงหาคม 2555 888106,495,867.76 รวมทั้งสิ้น 8,9091,038,324,107.50


ดาวน์โหลด ppt เดือน จำนวนที่ อนุมัติและ ยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแป ลง รวม ตุลาคม 2554 6511 พฤศจิกายน 2554 241135 ธันวาคม 2554 231740 มกราคม 2555 191332 กุมภาพันธ์ 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google