งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555

2 เดือน จำนวนที่ อนุมัติและ ยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแ ปลง รวม ตุลาคม 2554 6511 พฤศจิกายน 2554 241135 ธันวาคม 2554 231740 มกราคม 2555 191332 กุมภาพันธ์ 2555 321345 มีนาคม 2555 621372 เมษายน 2555 651782 พฤษภาคม 2555 10342145 รวม 334131465

3 เดือนจ่ายตรง เจ้าหนี้ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) จ่ายผ่าน ส่วนราชการ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) รวมจำนวน ทั้งสิ้น ( รายการ ) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ( บาท ) ตุลาคม 2554 15838,250,864.17732625,884,012.58890664,134,876.75 พฤศจิกายน 2554 62267,381,091.371,895632,344,726.712,517699,725,818.08 ธันวาคม 2554 919125,798,896.222,017577,716,656.842,936703,515,553.06 มกราคม 2555 76666,087,223.671,996539,136,165.282,762605,223,388.95 กุมภาพันธ์ 2555 757101,881,169.301,928765,592,433.912,685867,473,603.21 มีนาคม 2555 1,205182,199,491.792,563901,111,687.223,7681,083,311,179.01 เมษายน 2555 1,01588,587,676.782,131577,795,980.433,146666,383,657.21 พฤษภาคม 2555 1,204251,376,963.772,827639,509,856.674,031890,886,820.44 รวมทั้งสิ้น 6,646921,563,377.0716,0895,259,091,519.6422,7356,180,654,896.71

4 ประเภทภัยพิบัติรายการจำนวนเงิน ( บาท ) อัคคีภัย 3106,500.00 วาตภัย 72,472,053.75 ไฟป่า 15,472.00 รวมทั้งสิ้น 112,584,025.75

5 ประจำเดือน เหตุผลที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน 03 ยัง ไม่ได้ ตกลง กับ ธนาคา ร 04 บัญ ชีปิด แล้ว 22 ไม่มี บัญชีใน แฟ้มข้อ มูล 27 บัญ ชีถูก อายั ด 51 บัญชี ไม่ ถูกต้อ ง 53 บัญชี ถูก ล็อค โอน สิทธิ์ ชื่อ บัญชี ผิด รวม ตุลาคม 2554 --------- พฤศจิกายน 2554 --------- ธันวาคม 2554 -1------1 มกราคม 2555 -1------1 กุมภาพันธ์ 2555 -2------2 มีนาคม 2555 -1------1 เมษายน 2555 -1------1 พฤษภาคม --------- รวมทั้งสิ้น -6------6

6 เดือน กระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) ตุลาคม 2554 60474,083,400.66 พฤศจิกายน 2554 78780,039,273.13 ธันวาคม 2554 79186,267,451.69 มกราคม 2555 80794,394,694.94 กุมภาพันธ์ 2555 84084,992,669.79 มีนาคม 2555 950128,461,883.05 เมษายน 2555 697107,804,355.14 พฤษภาคม 2555 87483,594,412.89 รวมทั้งสิ้น 6,350739,638,141.29


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google