งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานเดือน พฤษภาคม 2556. หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบ ภายใน (1/1) สายตรวจที่ 2 ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานเดือน พฤษภาคม 2556. หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบ ภายใน (1/1) สายตรวจที่ 2 ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานเดือน พฤษภาคม 2556

2 หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบ ภายใน (1/1) สายตรวจที่ 2 ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ -- พนักงานราชการ 1 1 ลูกจ้างชั่วคราว -- อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 64 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้าง ชั่วคราว -- รวม 86 อัตราว่าง 2 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ / ชำนาญการ 2 ตำแหน่ง มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - สายตรวจที่ 1 ข้าราชการ 31 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- อัตร า บรร จุ อัตร า บรร จุ อัตร า บรร จุ

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ งานสารบรรณ ( ยอดสะสม ) (1) รับหนังสือ เรื่อง / เล่ม (2) ส่งหนังสือ เรื่อง (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง (4) จัดเก็บ เรื่อง (5) ส่ง เรื่อง (6) ร่างหนังสือ เรื่อง (7) งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย การเงิน & บัญชี ( ยอดสะสม ) (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่ง คืน..... เรื่อง (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง (3) รายงาน Online ครั้ง พัสดุ ( ยอดสะสม ) (1) จัดซื้อ ครั้ง (2) จัดจ้าง ครั้ง (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง (4)

4 ที่กิจกรรม เป้าหม าย แผน / ผล ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 การตรวจสอบด้าน Financial & Compliance Audit 32 ชิ้นงาน แผน ผล การตรวจสอบด้าน Performance Audit 2 โครงก าร แผน ผล การตรวจสอบด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 1 ชิ้นงาน แผน ผล การให้คำปรึกษา 60 ครั้ง แผน ผล งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5.1 การดำเนินการตาม ตัวชี้วัดของกรม 13 ครั้ง แผน ผล สอบทานการควบคุม ภายใน 35 หน่วยง าน แผน ผล

5 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น 143,000 บาท 100 % 5.41 % % % % % % % % % % % % 7.81 % % % % % % % % งบดำเนินงาน 100% 5.41 % % % % % % % % % % % % 7.81 % % % % % % % % งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น


ดาวน์โหลด ppt รายงานเดือน พฤษภาคม 2556. หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบ ภายใน (1/1) สายตรวจที่ 2 ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google