งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานเดือน พฤษภาคม 2556. หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบ ภายใน (1/1) สายตรวจที่ 2 ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานเดือน พฤษภาคม 2556. หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบ ภายใน (1/1) สายตรวจที่ 2 ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานเดือน พฤษภาคม 2556

2 หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบ ภายใน (1/1) สายตรวจที่ 2 ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ -- พนักงานราชการ 1 1 ลูกจ้างชั่วคราว -- อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 64 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้าง ชั่วคราว -- รวม 86 อัตราว่าง 2 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ / ชำนาญการ 2 ตำแหน่ง มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - สายตรวจที่ 1 ข้าราชการ 31 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- อัตร า บรร จุ อัตร า บรร จุ อัตร า บรร จุ

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป............ รายการ 250266184200185184176179 1.1 งานสารบรรณ ( ยอดสะสม ) 250266184200185184176183---- (1) รับหนังสือ............ เรื่อง / เล่ม 216231159176159154144154---- (2) ส่งหนังสือ.............. เรื่อง 3435252426303229---- (3) พิมพ์หนังสือ.......... เรื่อง 3435252426303229---- (4) จัดเก็บ................... เรื่อง 216231159176159154144154---- (5) ส่ง E-mail............. เรื่อง ------------ (6) ร่างหนังสือ........... เรื่อง ------------ (7) งานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมาย ------------ 1.2 การเงิน & บัญชี ( ยอดสะสม ) 42236244---- (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่ง คืน..... เรื่อง 1--1 1-11---- (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ............ เรื่อง 21114122---- (3) รายงาน Online................. ครั้ง 11111111---- 1.3 พัสดุ ( ยอดสะสม ) 22113123---- (1) จัดซื้อ............................... ครั้ง 11--2-12---- (2) จัดจ้าง............................... ครั้ง ------------ (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ........... ครั้ง 11111111---- (4).......------------

4 ที่กิจกรรม เป้าหม าย แผน / ผล ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 การตรวจสอบด้าน Financial & Compliance Audit 32 ชิ้นงาน แผน 233433233222 ผล 22222212---- 2 การตรวจสอบด้าน Performance Audit 2 โครงก าร แผน ---1-1------ ผล -----1------ 3 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 1 ชิ้นงาน แผน -----1------ ผล -----1------ 4 การให้คำปรึกษา 60 ครั้ง แผน 555555555555 ผล 55555555---- 5 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5.1 การดำเนินการตาม ตัวชี้วัดของกรม 13 ครั้ง แผน 111111111112 ผล 11111111---- 5.2 สอบทานการควบคุม ภายใน 35 หน่วยง าน แผน ----11-21--30 ผล ----11-1----

5 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น 143,000 บาท 100 % 5.41 % 15.21 % 29.38 % 39.17 % 44.59 % 58.76 % 64.17 % 73.97 % 83.76 % 89.17 % 94.59 % 100.00 % 7.81 % 12.18 % 12.78 % 13.92 % 37.45 % 49.53 % 57.82 % 69.22 % ---- 1.1 งบดำเนินงาน 100% 5.41 % 15.21 % 29.38 % 39.17 % 44.59 % 58.76 % 64.17 % 73.97 % 83.76 % 89.17 % 94.59 % 100.00 % 7.81 % 12.18 % 12.78 % 13.92 % 37.45 % 49.53 % 57.82 % 69.22 % ---- 1.2 งบลงทุน ------------ ------------ 1.3 งบรายจ่ายอื่น ------------ ------------


ดาวน์โหลด ppt รายงานเดือน พฤษภาคม 2556. หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบ ภายใน (1/1) สายตรวจที่ 2 ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google