งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมุดบัญชีครัวเรือน รายรับ – รายจ่าย ประจำครอบครัว ชื่อ.................................. สกุล............................. ที่อยู่.............................................................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมุดบัญชีครัวเรือน รายรับ – รายจ่าย ประจำครอบครัว ชื่อ.................................. สกุล............................. ที่อยู่............................................................................................................................."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมุดบัญชีครัวเรือน รายรับ – รายจ่าย ประจำครอบครัว ชื่อ.................................. สกุล............................. ที่อยู่.................................................................................................................................................. “ ถ้าใช้เงินเป็น ต้องเห็น เงินออม ”

2 บัญชีรับ – จ่ายของครัวเรือน ประจำเดือน................................. ว/ด/ปว/ด/ป รายการรายรั บ ( บาท ) รายจ่า ย ( บาท ) คงเห ลือ ( บาท ) เงิน ออม ( บาท ) รวม ???

3 บัญชีรับ – จ่ายของครัวเรือน ประจำปี................................ เดือนรายรับ ( บาท ) รายจ่าย ( บาท ) เงินออม ( บาท ) มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมทั้งสิ้น ???

4 แผนรายจ่ายในแต่ละเดือนของ ครอบครัว 1 ที่อยู่อาศัย ( ค่าเช่า หรือค่าผ่อน ชำระเงินกู้ซื้อบ้าน ) 5 ค่าสาธารณูปโภค 25 -30% ของรายได้ต่อเดือนของ ครอบครัว 5% ของรายได้ต่อเดือนของ ครอบครัว 2 ค่าอาหาร 6 ค่ารักษาพยาบาล 25 % ของรายได้ต่อเดือนของ ครอบครัว 5% ของรายได้ต่อเดือนของ ครอบครัว 3 ค่าเสื้อผ้า 7 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และสันทนา การ ( ท่องเที่ยว บันเทิง ) 10% ของรายได้ต่อเดือนของครอบครัว 5 - 10% ของรายได้ต่อเดือนของ ครอบครัว 4 ค่าเดินทาง ( ค่ารถ ค่าน้ำมัน หรือค่า ผ่อนชำระเงินกู้ซื้อรถ ) 8 เงินเก็บออม หรือเงินลงทุน 10 -15% ของรายได้ต่อเดือนของ ครอบครัว 5 - 10% ของรายได้ต่อเดือนของ ครอบครัว


ดาวน์โหลด ppt สมุดบัญชีครัวเรือน รายรับ – รายจ่าย ประจำครอบครัว ชื่อ.................................. สกุล............................. ที่อยู่.............................................................................................................................

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google