งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ถ้าใช้เงินเป็น ต้องเห็นเงินออม ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ถ้าใช้เงินเป็น ต้องเห็นเงินออม ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ถ้าใช้เงินเป็น ต้องเห็นเงินออม ”
สมุดบัญชีครัวเรือน รายรับ – รายจ่าย ประจำครอบครัว ชื่อ สกุล ที่อยู่ “ ถ้าใช้เงินเป็น ต้องเห็นเงินออม ”

2 บัญชีรับ – จ่ายของครัวเรือน ประจำเดือน.................................
ว/ด/ป รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย คงเหลือ เงินออม รวม ???

3 บัญชีรับ – จ่ายของครัวเรือน ประจำปี................................
บัญชีรับ – จ่ายของครัวเรือน ประจำปี เดือน รายรับ (บาท) รายจ่าย เงินออม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมทั้งสิ้น ???

4 แผนรายจ่ายในแต่ละเดือนของครอบครัว
1 ที่อยู่อาศัย (ค่าเช่า หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ซื้อบ้าน) 5 ค่าสาธารณูปโภค 25 -30% ของรายได้ต่อเดือนของครอบครัว 5% ของรายได้ต่อเดือนของครอบครัว 2 ค่าอาหาร 6 ค่ารักษาพยาบาล 25 % ของรายได้ต่อเดือนของครอบครัว 3 ค่าเสื้อผ้า 7 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และสันทนาการ (ท่องเที่ยว บันเทิง) 10% ของรายได้ต่อเดือนของครอบครัว 5 - 10% ของรายได้ต่อเดือนของครอบครัว 4 ค่าเดินทาง(ค่ารถ ค่าน้ำมัน หรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ซื้อรถ) 8 เงินเก็บออม หรือเงินลงทุน 10 -15% ของรายได้ต่อเดือนของครอบครัว


ดาวน์โหลด ppt “ ถ้าใช้เงินเป็น ต้องเห็นเงินออม ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google