งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบแฟ้มข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบแฟ้มข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบแฟ้มข้อมูล

2 ระบบแฟ้ม (File System)
หน่วยความจำรองของระบบ จัดเก็บโปรแกรมและข้อมูลในรูปของแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดโครงสร้างตามลำดับชั้น จุดเริ่มต้นของระบบแฟ้ม สารบัญของแฟ้ม (Directory) แฟ้ม (File)

3 จุดเริ่มต้นของระบบแฟ้ม
ระบบปฏิบัติการ Unix มีจุดเริ่มต้นจุดเดียว ชื่อ Root สัญลักษณ์ / ระบบปฏิบัติการ Windows มีจุดเริ่มต้นที่ Drive A: เป็น Diskette Drive ตัวแรก C: เป็น Hard Disk ตัวแรก แต่ละ Drive มีจุดเริ่มต้นเป็นของตนเอง ชื่อ Root สัญลักษณ์ \

4 จุดเริ่มต้นของระบบแฟ้ม
จากจุดเริ่มต้น (Root) มีการจัดโครงสร้างตามลำดับชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วย สารบัญแฟ้ม (Directory) แฟ้ม (File)

5 โครงสร้างของระบบแฟ้มบน Windows
C:\ Windows Install Win98 Edit Plus system.ini Fonts Arial Couier New disk1.cab setup.exe

6 โครงสร้างของระบบแฟ้มบน Unix
/ usr etc httpd rc.d bin lib pico pine librt.a crt1.o httpd.conf rc.inet1 rc.inet2

7 สารบัญแฟ้ม (Directory)
เก็บรายชื่อของแฟ้มที่อยู่ในระดับต่อไป สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้งระบบ ปฏิบัติการ สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติในระหว่างการติดตั้งโปรแกรม ประยุกต์ ผู้ใช้สร้างขึ้นเพื่อใช้จัดเก็บแฟ้มข้อมูล ระบบปฏิบัติการ Windows เรียกว่า Folder

8 แฟ้ม (File) แฟ้มเสมือน ใช้เป็นตัวแทนของอุปกรณ์
แป้นพิมพ์ เป็นแฟ้ม Stdin จอภาพ เป็นแฟ้ม Stdout แฟ้มธรรมดา ใช้เก็บข้อมูล แฟ้มอักขระ (Text File) แฟ้มไบนารี (Binary File)

9 แฟ้ม (File) แฟ้มอักขระ เก็บข้อมูลเป็นตัวอักขระตามรหัส ASCII
แฟ้มที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม Editor Notepad ในระบบปฏิบัติการ MS-Windows vi, emacs และ pico ในระบบปฏิบัติการ Unix แฟ้มเอกสาร HTML ในระบบ World Wide Web

10 แฟ้ม (File) แฟ้มไบนารี เก็บข้อมูลเป็นเลขฐานสอง แฟ้มโปรแกรม
แฟ้มไบนารี เก็บข้อมูลเป็นเลขฐานสอง แฟ้มโปรแกรม แฟ้มที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรมประยุกต์ MS-Word สร้างแฟ้ม .doc MS-Excel สร้างแฟ้ม .xls แฟ้มภาพ (Graphic File)

11 การดำเนินการกับ Directory

12 การดำเนินการกับแฟ้ม การสร้างแฟ้ม การแก้ไขข้อมูลในแฟ้ม
การเปลี่ยนชื่อแฟ้ม การทำสำเนาแฟ้ม การลบแฟ้ม

13 การดำเนินการกับแฟ้ม การสร้างและการแก้ไขข้อมูลในแฟ้ม
ส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านโปรแกรมประยุกต์ การเปลี่ยนชื่อ การทำสำเนา และการลบแฟ้ม ส่วนใหญ่ผู้ใช้ดำเนินการผ่านระบบปฏิบัติการ

14 การดำเนินการกับ Directory ใน Windows
ดำเนินการผ่าน icon icon – สร้าง directory ใหม่ สำหรับโปรแกรม ประยุกต์บางชนิด icon – เปลี่ยนไปยัง Directory ที่กำหนดชื่อที่อยู่ ใต้ลงไป 1 ระดับ icon – เปลี่ยนไปยัง Directory ที่อยู่เหนือขึ้นไป 1 ระดับ

15 การดำเนินการกับ Directory ใน Windows
เลือก File จาก Menu เลือก New เลือก Folder กำหนดชื่อของ Folder การลบ Directory เลือกสัญลักษณ์ Folder ที่ต้องการลบ Click ขวาเพื่อเลือก Menu เลือก Delete จาก Menu

16 ระบบแฟ้มในระบบปฏิบัติการ Unix สำหรับผู้ใช้
เมื่อ login ผู้ใช้จะอยู่ใน Home directory (~) หรือ Home directory เป็น Directory ปัจจุบัน ผู้ใช้ต่างกัน มี Home directory ต่างกัน เป็นจุดเริ่มต้นของระบบแฟ้มสำหรับผู้ใช้แต่ละคน การดำเนินการกับ Directory และแฟ้มใช้คำสั่ง

17 รูปแบบของคำสั่งในระบบปฏิบัติการ Unix
คำสั่ง [-option] <argument> คำสั่ง – ต้องการทำงานใด [-option] – ต้องการให้คำสั่งนั้นมีผลพิเศษอย่างไร มีหรือไม่ก็ได้ <argument> - ต้องการทำคำสั่งนั้นดำเนินการกับสิ่งใด

18 การดำเนินการกับ Directory
% pwd การสร้าง Directory % mkdir <ชื่อ Directory> เช่น ต้องการสร้าง Directory ใต้ directory ปัจจุบัน สำหรับเก็บแฟ้มข้อมูลในรายวิชา Computer and Internet % mkdir การแสดงรายชื่อแฟ้มใน directory ปัจจุบัน % ls

19 การเปลี่ยน Directory เมื่อสร้าง directory ได้แล้วต้องการเก็บแฟ้ม เปลี่ยนจาก directory ปัจจุบัน เข้าใน % cd เมื่อทำงานเสร็จและต้องการกลับขึ้นไป 1 ระดับ % cd ..

20 การลบ Directory การลบ directory จะทำได้เมื่อ
% rmdir

21 การกำหนดเส้นทางการเข้าถึงแฟ้ม
เมื่อมีการสร้าง directory ทำให้เกิดระบบแฟ้มขึ้น ต้องมีการกำหนดเส้นทางการเข้าถึงแฟ้ม (Path) Absolute path เริ่มจาก Root จนถึงแฟ้ม ตัวอย่าง การแสดงผลจากคำสั่ง pwd Relative path เริ่มจากจุดอ้างอิง จนถึงแฟ้ม

22 การกำหนดเส้นทางการเข้าถึงแฟ้ม
จุดอ้างอิงสำหรับ Relative path ~ Home directory . Current directory .. Parent directory เส้นทางการเข้าถึงแฟ้มจำเป็นต้องใช้เมื่อ ต้องการดำเนินการกับแฟ้ม

23 การดำเนินการกับแฟ้ม การเปลี่ยนชื่อแฟ้ม
% mv <ชื่อแฟ้มเดิม> <ชื่อแฟ้มใหม่> เช่น ต้องการเปลี่ยนชื่อแฟ้ม จาก test.txt เป็น test.html % mv test.txt test.html การลบแฟ้ม % rm <ชื่อแฟ้มที่ต้องการลบ> เช่น ต้องการลบแฟ้ม test.html % rm test.html

24 การดำเนินการกับแฟ้ม การทำสำเนาแฟ้ม
ขณะนี้ผู้ใช้อยู่ที่ home directory ต้องการทำสำเนาแฟ้มชื่อ test.html ไปยัง directory ซึ่งอยู่ใต้ Home directory แฟ้มต้นทาง test.html ปลายทาง ~/310101 % cp test.html

25 การดำเนินการกับแฟ้ม การทำสำเนาแฟ้ม
ขณะนี้ผู้ใช้อยู่ใน directory ต้องการทำสำเนาแฟ้มชื่อ test.html อยู่ Home directory มาที่ directory ซึ่งเป็น directory ปัจจุบัน แฟ้มต้นทาง ~/test.html ปลายทาง . % cp ~/test.html . การปฏิบัติสำหรับใช้งานระบบ Unix อยู่ในภาคปฏิบัติการ

26 จบการบรรยายระบบปฏิบัติการ
คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt ระบบแฟ้มข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google