งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ โทรทัศ น์ วิทยุ หลัก วิทยุ ชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าว เผยแพร่ เว็บไ ซต์ กิจกรรม, นิทรรศการ ฯลฯ

3 ตารางสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

4 สรุปการประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556  รวมผลการประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 3,655 ครั้ง  รวมผลการประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 590 ครั้ง  รวมผลการประชาสัมพันธ์ 4,245 ครั้ง

5 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 0.5 2 28. 29 17. 17 34. 13 7.9 0 10. 25 1.7 4 อื่นๆวิทยุ โทรทั ศน์

6 กลุ่มประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google