งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการออกแบบฐานข้อมูล โดย อ. พัฒนพงษ์ โพธิปัสสา (Data Design Concept)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการออกแบบฐานข้อมูล โดย อ. พัฒนพงษ์ โพธิปัสสา (Data Design Concept)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการออกแบบฐานข้อมูล โดย อ. พัฒนพงษ์ โพธิปัสสา (Data Design Concept)

2 2 1. ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล : 1. ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล : 1.1 รวบรวมความต้องการของผู้ใช้ 1.2 วิเคราะห์ 1.3 สร้าง ER Model 1.4 เปลี่ยน ER Diagram เป็นโครงสร้างแบบ Relation 1.5 ทำการ Normalization http://demo4.rc.ac.th/chap8_p2/chap8_p2.html http://seedlife.htc.ac.th/npt/work/view.php?id=7 9&sj=%A1%D2%C3%C7%D4%E0%A4%C3%D2%D0%CB%EC%E1%C5%D0%CD%CD%A1%E1 %BA%BA%C3%D0%BA%BA&id_sst=10&name=%A1%D2%C3%CA%C3%E9%D2%A7%E2%C1% E0%B4%C5%A4%C7%D2%C1%CA%D1%C1%BE%D1%B9%B8%EC%C3%D0%CB%C7%E8%D2 %A7%A2%E9%CD%C1%D9%C5:%20ER-DIAGRAM&id_sj=3901-2115

3 3 2. Data Analysis : 2. Data Analysis : - สำรวจระบบงาน - ในงานนั้นมีข้อมูลอะไรบ้าง - ใครเกี่ยวข้อง - สารสนเทศที่ได้จากข้อมูลคืออะไร ?

4 4 3. การสร้าง ER Diagram : 3. การสร้าง ER Diagram : ประกอบไปด้วย : - กำหนดเอนทิตี้ (Entity) - กำหนดแอตตริบิ้วต์ (Attribute) ให้แต่ละเอนทิตี้ - กำหนดความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างเอนทิตี้

5 5 4. วิธีการแปลง ER : 4. วิธีการแปลง ER : ประกอบไปด้วย : - วิธีการแปลงเอนติตี้ที่ประกอบด้วยแอททริบิวท์ชนิดปกติ - วิธีการแปลงเอนติตี้ที่ประกอบด้วยแอททริบิวท์ชนิดกลุ่ม - วิธีการแปลง ER ที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:1 - วิธีการแปลง ER ที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:M - วิธีการแปลง ER ที่มีความสัมพันธ์แบบ M : N

6 6 5. การแปลงเอนทิตี้ที่ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ชนิดปกติ : 5. การแปลงเอนทิตี้ที่ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ชนิดปกติ : วิธีการแปลงเอนติตี้ที่ประกอบด้วยแอททริบิวท์ชนิดปกติ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการแปลงเอนติตี้วิชา ให้เป็นรีเลชัน ( ตาราง ) วิชา ซึ่งเป็น การแปลงในกรณีที่มีแอททริบิวท์ชนิดปกติ

7 7 6. การแปลงเอนทิตี้ที่ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ชนิดกลุ่ม : 6. การแปลงเอนทิตี้ที่ประกอบไปด้วยแอททริบิวต์ชนิดกลุ่ม : วิธีการแปลงเอนติตี้ที่ประกอบด้วยแอททริบิวท์ชนิดกลุ่ม ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการแปลงเอนติตี้นักศึกษา ให้เป็นรีเลชัน ( ตาราง ) นักศึกษา ซึ่งเป็นการแปลงในกรณีที่มีแอททริบิวท์ชนิดกลุ่ม

8 8 7. การแปลง ER ที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:1 7. การแปลง ER ที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:1 วิธีการแปลง ER ที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:1 ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการแปลงเอนติตี้นักศึกษา ให้เป็นรีเลชัน ( ตาราง ) นักศึกษา ซึ่งเป็นการแปลงในกรณีที่มีแอททริบิวท์ชนิดกลุ่ม

9 9 7. การแปลง ER ที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:1 (cont.) 7. การแปลง ER ที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:1 (cont.) การแปลงเป็นตารางนั้นจะต้องนำคีย์หลัก (primary key : pk) ของตารางหนึ่ง ไปเป็นคีย์นอก (foreign key : fk) ของอีกตารางหนึ่งเพื่อให้ตารางทั้งสองมี ความสัมพันธ์กัน จากตัวอย่างข้างต้นแปลงแล้วได้ดังรูปต่อไปนี้

10 10 8. การแปลง ER ที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:M 8. การแปลง ER ที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:M ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นภาพ ER Diagram ทีมีความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้แผนก กับเอนติตี้พนักงานเป็นแบบ 1: M เมื่อแปลง ER แบบ 1: M ให้เป็นตารางแล้ว ให้นำคีย์หลัก (primary key: pk) จากตารางที่เป็น 1 ไปไว้ที่ตารางที่เป็น M ซึ่งจะกลายเป็นคีย์นอก (foreign key : fk) ของตารางที่เป็น M นั่นเอง ดังรูปต่อไปนี้

11 11 8. การแปลง ER ที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:M (cont.) 8. การแปลง ER ที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:M (cont.)

12 12 9. การแปลง ER ที่มีความสัมพันธ์แบบ M:N 9. การแปลง ER ที่มีความสัมพันธ์แบบ M:N ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นภาพ ER Diagram ทีมีความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้ นักศึกษากับเอนติตี้วิชาเป็นแบบ M: N

13 13 9. การแปลง ER ที่มีความสัมพันธ์แบบ M:N (cont.) 9. การแปลง ER ที่มีความสัมพันธ์แบบ M:N (cont.) ในการแปลง ER Diagram ที่มีความสัมพันธ์แบบ M:N เมื่อแปลงเป็นตาราง แล้วจะเกิดตารางเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ตาราง ดังรูปต่อไปนี้

14 14 End of This Section


ดาวน์โหลด ppt หลักการออกแบบฐานข้อมูล โดย อ. พัฒนพงษ์ โพธิปัสสา (Data Design Concept)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google